Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je odstrániť stav, kedy nie je možné do praxe podľa predmetného zákona započítavať takú prax, ktorá sa získala počas štúdia a v rámci výkonu samostatnej zárobkovej činnosti.
Navrhovatelia majú za to, že ak si určité osoby dokázali plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo štúdia na strednej škole alebo vysokej škole a súčasne dokázali získavať skúsenosti cez pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, je potrebné ich za túto aktivitu odmeniť.
Do rovnakej kategórie patria aj osoby vykonávajúce živnosť, pretože vzhľadom na osobnú zodpovednosť podnikateľa predstavuje taktiež aktivitu navyše, spojenú s určitou mierou odbornej spôsobilosti.
Navrhovatelia považujú za logické, že či to bývalí zamestnanci, tzv. dohodári, brigádnici alebo živnostníci, všetci nadobudli pri vykonávaní svojej činnosti určité zručnosti a skúsenosti. Na tie by zákonodarca mal pamätať a zohľadňovať ich, pretože v mnohých prípadoch z nich profitoval samotný štát (napríklad formou príjmov z daní alebo odvodov dotknutých osôb). Navyše, existuje predpoklad, že odmeňovanie týchto aktivít na základe započítavania do praxe môže mať na ostatných občanov stimulujúci efekt v tom zmysle, že budú vo vzťahu k vykonávaniu pracovnej činnosti alebo samostatného podnikania aktívnejší ako v súčasnosti.
Po zhodnotení vyššie uvedeného dospeli navrhovatelia k názoru, že návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, a to na hospodárenie obyvateľstva, pretože započítavaním do praxe možno u dotknutých osôb očakávať zvýšené príjmy.
Súčasne bude mať návrh zákona pozitívny vplyv na zamestnanosť, pretože možno očakávať väčšiu pracovnú alebo podnikateľskú aktivitu zo strany občanov v budúcnosti motiváciou pre nich bude, že nadobudnutá prax im v budúcnosti môže výraznejšie zlepšiť ich platové pomery.
Návrh zákona nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko prípadné zvyšovanie tarifných platov bude riešené v rámci rozpočtovaných prostriedkov verejnej správy určených na odmeňovanie.
Navrhovatelia nepredpokladajú dopady na informatizáciu spoločnosti a ani na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ustanovenie § 6, ktorý upravuje platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov, rozdeľuje započítanú prax na odbornú prax a prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa. Odsek 4 v § 6 následne vymenúva, čo do započítanej praxe patrí. Do tohto taxatívneho výpočtu sa vkladá ustanovenie umožňujúce započítavanie aj pracovnej činnosti vykonávanej počas sústavnej prípravy na povolanie. Sem bude patriť napríklad vykonávanie dohôd o brigádnickej práci študentov počas strednej školy či pracovný pomer na dobu určitú počas vysokej školy. Vychádza sa pri tom zo zásady, že aktivitu nad rámec povinností je potrebné odmeňovať a tým stimulovať jej výskyt v budúcich prípadoch.
K bodu 2
Na koniec § 6 sa vkladá nový odsek 8, na základe ktorého bude možné započítať aj čas výkonu živnosti. Nakoľko platí, že živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom, jej vykonávanie si vyžaduje zodpovednosť zo strany daného živnostníka. Ten totiž pri jej výkone ako podnikateľ zodpovedá celým svojím majetkom za všetky záväzky vzniknuté pri jeho podnikateľskej činnosti. Navrhuje sa preto zohľadňovať aj aktivitu vykonávanú formou živnosti, čo taktiež môže predstavovať určitý stimul smerom k vykonávaniu živnosti inými osobami v budúcnosti.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. júla 2014.