DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Kadúc a Martin Chren
2.Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
v primárnom
- článok 50 ods. 1 a ods. 2 písm. g) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/17/EÚ z 13. júna 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/666/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokiaľ ide o prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (Ú. v. EÚ L 156, 16.6.2012);
-smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (prepracované znenie) (Ú. v. L 315, 14.11.2012);
2.nelegislatívne akty
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti: úplný.
6. Gestor: bezpredmetné.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Jeho cieľom je zamedzenie vzniku záväzkov spoločností, ktorých spoločníci prevedú svoje obchodné podiely na iné osoby, tzv. biele kone a subjekty, majúce pohľadávky voči takýmto spoločnostiam s ručením obmedzeným, sa svojich pohľadávok nikdy nedomôžu. Zvyšuje sa zodpovednosť spoločníkov ich ručenie vo vyššej miere, ako je tomu doteraz. Zároveň sa uľahčuje prístup zakladateľov budúcich spoločníkov k založeniu a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným, pretože sa znižuje minimálna výška základného imania na 1 euro, resp. vklad každého spoločníka na minimálne 1 euro.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov