Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Miroslav Kadúc a Martin Chren.
Slovensko je dnes krajinou s prudko sa zhoršujúcou kvalitou podnikateľského prostredia. Práve komplikácie pri zakladaní obchodných spoločností a slabá vymáhateľnosť práva v obchodných vzťahoch patria medzi najpálčivejšie problémy.
Cieľom návrhu zákona je zavedenie novej koncepcie podnikania v oblasti kapitálových spoločností, presnejšie spoločnosti s ručením obmedzeným za účelom:
zvýšenia vymožiteľnosti práva, a to najmä tretích osôb,
zjednodušenia podnikania malým a stredným podnikateľom vytvorením tzv. „1 eurovej“ spoločnosti s ručením obmedzeným,
obnovenia dôveryhodnosti obchodných vzťahov.
Návrhom zákona sa zavádza ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti do výšky jeho vkladu do základného imania spoločnosti. Takéto riešenie vedie k zvýšeniu právnej istoty pre veriteľov a odberateľov spoločnosti.
Povinnosť ručenia majetkom spoločníka sa pritom vo vzťahu k nesplateným záväzkom týka spoločníka, za ktorého spoločníctva tieto záväzky vznikli. Tým sa zabezpečuje aspoň minimálna vymožiteľnosť pohľadávok voči spoločnosti. Zároveň takéto riešenie obmedzí špekulatívne prevody obchodných podielov na takzvané „biele kone“. Prevodom na „bieleho koňa“ sa totiž spoločník nezbaví ručenia za záväzky, ktoré vznikli počas doby jeho spoločníctva, čím sa znižuje jeho motivácia na špekulatívne prevody.
Nová koncepcia je žiaduca z dôvodu oživenia obchodných vzťahov na Slovensku, a to najmä medzi malými a strednými spoločnosťami, ktoré by mali predstavovať chrbticu každého zdravého, výkonného a stabilného hospodárstva.
Vzhľadom na možnosť vytvorenia jednoeurových spoločností s ručením obmedzeným, ktoré predložený návrh obsahuje, sa stane podnikanie otvorenejšie voči začínajúcim podnikateľom, ktorých výška potrebného kapitálu odrádza pred začatím podnikania.
„Euroví" podnikatelia sa však nevyhnú zodpovednosti, vzhľadom na ustanovenia zakotvujúce ich ručenie do výšky 5 000 eur. Čo sa týka ručenia do väčšej výšky pri zvýšenom zapísanom obchodnom imaní, na prijatie tohto kroku existuje prevažujúci verejný záujem, ktorý vychádza jednak z obchodnoprávnej filozofie a jednak z praxe. Základom akýkoľvek obchodných vzťahov je, že zmluvy sa plnia, čiže pacta sunt servanda. Napriek tomu v
slovenskej podnikateľskej praxi dochádza k prípadom, kedy spoločníci právne či fakticky opustia spoločnosť s ručením obmedzeným a veriteľom zanechajú len preplnenú poštovú schránku bez nádeje na jej vybranie. Skutočnosť, že spoločník ručí za záväzky spoločnosti, nie je síce bežná, ale ani výnimočná. Preto je schválenie návrhu zákona vhodným opatrením, ako týmto negatívnym tendenciám zabrániť a prispieť k obnoveniu zdravého obchodného prostredia.
Na základe vyššie uvedeného sa zároveň stráca dôvod pre vedenie základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným v dnes stanovenej minimálnej výške 5000 eur. Keďže na základe vyššie uvedených zmien bude do minimálnej výšky ručiť za záväzky spoločnosti s ručením obmedzeným samotný spoločník, nebude ďalej existovať dôvod pre to, aby samotná spoločnosť viedla základné imanie v rovnakej minimálnej sume. Preto sa návrhom znižuje minimálna hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným na 1 euro, čo je úroveň obvyklá v mnohých vyspelých krajinách (a podobná, ako napríklad v susednej Českej republike, kde je minimálna úroveň základného imania stanovená na 1 CZK).
Na základe vyššie uvedených zmien sa zároveň ruší prakticky ničím neodôvodnená povinnosť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra výpis z účtu zriadeného za účelom splatenia peňažných vkladov alebo ich časti, keďže pri znížení minimálneho základného imania na úroveň 1 eura je táto povinnosť bezpredmetná. Z aplikačnej praxe navyše vyplynulo, že ide o administratívnu povinnosť, ktorá len vytvorila bariéru pre podnikanie, avšak neviedla k žiadnemu zlepšeniu v oblasti boja proti nekalému podnikaniu či daňovým únikom.
Uvedené opatrenia v súlade s odporúčaniami domácich i medzinárodných inštitúcií, a to napríklad:
Svetová banka úroveň základného imania a administratívna náročnosť pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným patria medzi indikátory, ktoré Svetová banka sleduje v rámci svojej správy o kvalite podnikateľského prostredia pod názvom Doing Business. Zníženie najmenšej požadovanej úrovne základného imania v spoločnosti s ručením obmedzeným a zníženie administratívnej náročnosti budú mať pozitívny vplyv na umiestnenie sa Slovenskej republiky v tomto rebríčku.
Podnikateľská aliancia Slovenska predložené riešenie je plne v súlade s odporúčaniami publikácie „Podvody v biznise a možnosti zamedzenia nekalého podnikania“, ktorú Aliancia PAS publikovala v októbri 2011. Publikácia, pozitívne prijatá odbornou verejnosťou, obsahovala návrh riešenia v nasledujúcom znení: „Zvážiť zavedenie povinnosti spoločníka vždy ručiť za záväzky spoločnosti aspoň do výšky svojho vkladu do základného imania spoločnosti. Táto povinnosť by mala vo vzťahu k nesplateným záväzkom spoločnosti zaväzovať i spoločníka, za ktorého spoločníctva tieto záväzky vznikli“.
Predložený návrh zákona oporu aj vo vládnom dokumente „Návrh politiky vlády SR na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR“, ktorý schválila vláda SR v roku 2011 pod
číslom uznesenia 486/2011 (tzv. Projekt Singapur), a ktorý obsahuje odporúčanie A.3 Ponechanie základného imania v s.r.o. ako možnosti, nie povinnosti.
Predkladaný návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B.Osobitá časť
K Čl. I
K bodu 1:
Keďže jedným zo zámerov predkladateľov návrhu zákona je umožniť ľahší prístup k založeniu a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným stanovením jej minimálneho základného imania na 1 euro, je ustanovenie doterajšieho § 60 ods. 2 zbytočné. Nie je účelné kvôli nízkemu základnému imaniu zriaďovať účet a vkladať naň takéto malé čiastky (v realite to ani nie je možné, banky si stanovujú minimálne vklady na účet pri jeho zriaďovaní).
K bodu 2:
Vypúšťa sa povinnosť prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra výpis z účtu zriadeného za účelom splatenia peňažných vkladov alebo ich časti.
K bodu 3:
Keďže zámerom predkladateľov je odlišná úprava ručenia spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným, než ktorá je platná doteraz, je odôvodnené súčasnú právu úpravu ručenia vypustiť.
K bodu 4:
Do zákona sa vkladá nový § 106a, ktorý nanovo upravuje spôsob ručenia spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Zavádza sa minimálna výška peňažnej sumy, do ktorej ručí každý spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, a to 5000 €.
Do tejto výšky ručí každý spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným za záväzky, ktoré vzniknú počas jeho účasti v spoločnosti, bez ohľadu na to, aké vysoké je základné imanie spoločnosti a tiež bez ohľadu na to, či je splatené alebo nie.
Pokiaľ je základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným, v čase vzniku záväzku vyššie, ako je uvedená minimálna výška ručenia (5000 €), ručí každý spoločník za tieto záväzky do výšky základného imania (teda do akejkoľvek sumy zapísanej v danom čase v obchodnom registri ako základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným).
Pokiaľ je spoločníkov viac, ručí každý z nich pomerne v rozsahu podľa výšky vkladu jednotlivého spoločníka.
Aby sa zabránilo vyviazaním sa z ručenia za záväzky spoločnosti počas účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným napr. prevodom obchodného podielu, návrh stanovuje, že ručenie spoločníka za takéto záväzky spoločnosti s ručením obmedzením stále trvá, a to aj po zániku účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.
K bodu 5:
Stanovuje sa minimálna výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným na jedno euro. Predkladateľov k tomu vedie poznanie, že doteraz sa základné imanie v skutočnosti vo veľa prípadoch nevkladalo, išlo len o preukázanie účtovnej operácie. Tejto skutočnosti nezabráni ani posledná novela Obchodného zákonníka, kde sa stanovila povinnosť túto sumu vložiť na účet zriadený správcom vkladu. Tam, kde je základné imanie v určitej výške skutočne potrebné, táto úprava nezabraňuje mať ho. Tam, kde potrebné nie je, nikdy nebolo, resp. ho mohla spoločnosť spotrebovať. Minimálna výška základného imania 1 euro je len zreálnením právneho sta vu s dnešným faktickým stavom.
Obchodný partner vďaka tejto úprave (v spojení v ručením podľa zvoleného základného imania) bude môcť žiadať po svojom obchodnom partnerovi, aby mal základné imanie v určitej výške, ktorá zodpovedá veľkosti a vážnosti daného podnikateľského vzťahu. Napriek nízkej výške kapitálu sa však spoločníci nebudú môcť zbaviť ručenia, keďže ako uvádza návrh zákona v bode 4, ich ručenie do výšky 5 000 eur zostáva, a to aj po vystúpení zo spoločnosti, čo aj pre boj s daňovými podvodmi možno považovať za zásadné.
K bodu 6:
Súvisí s predošlým bodom. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať minimálne základné imanie vo výške 1 euro; pokiaľ je spoločníkov viac, minimálna hodnota vkladu každého z nich bude aspoň 1 euro. Spoločnosť s ručením obmedzeným tak bude mať základné imanie minimálne v takej výške, koľkých bude mať spoločníkov.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť zákona.