NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
Z á k o n
z ...........2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 357/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 60 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
2.V § 60 ods. 4 prvej vete sa za slovom „spoločníkmi“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis do obchodného registra“.
3.V § 106 sa vypúšťa druhá veta.
4.Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý znie:
„106a
(1)Spoločník ručí za záväzky spoločnosti, ktoré vznikli počas jeho účasti v spoločnosti, do výšky 5 000 eur. Pokiaľ je výška základného imania zapísaného v obchodnom registri vyššia ako 5 000 eur, ručí spoločník za záväzky podľa prvej vety do výšky tohto zapísaného základného imania.
(2)Pri viacerých spoločníkoch v spoločnostiach s výškou základného imania nad 5 000 eur ručí každý z nich pomerne v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní spoločnosti. V prípade, že výška základného imania spoločnosti je nižšia ako 5 000 eur, ručí každý spoločník spoločne a nerozdielne.
(3)Ručenie spoločníka za záväzky spoločnosti podľa odseku 1 trvá aj po zániku jeho účasti v spoločnosti.“
5.V § 108 odsek 1 znie:
„(1) Hodnota základného imania spoločnosti je aspoň jedno euro.“
6.V § 109 ods. 1 sa slová „750 eur“ nahrádzajú slovami „jedno euro“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.