NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
Návrh
ZÁKON
z ... 2014,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 40 sa vkladá nový § 40a, ktorý znie:
"§ 40a
Vnútromaternicové teliesko
1)Dočasné zabránenie plodnosti zavedením vnútromaternicového telieska podľa tohto zákona možno poskytnúť len na základe písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na právne úkony41) alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas alebo na základe rozhodnutia súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.
2)Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a) nutnosti pravidelných lekárskych vyšetrení,b) účinkoch vnútromaternicového telieska a jeho možnom zlyhaní.
3)Zavedenie vnútromaternicového telieska a pravidelné lekárske vyšetrenia poskytuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
4)Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred zavedením vnútromaternicového telieska, b) vzory informovaného súhlasu podľa písmena a) v štátnom jazyku a v jazykoch národnostných menšín.
Čl. II
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 365/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý znie:
㤠3a
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza vnútromaternicové teliesko a jeho zavedenie podľa osobitného predpisu11g) žene, ktorá minimálne štyri deti.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 11h znie:
11g) § 40a zákona č. 577/2004 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.