D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Predložený návrh zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko a Lucia Nicholsonová.
Zámerom predloženého návrhu je umožniť predaj potravín po uplynutí minimálnej doby trvanlivosti s cieľom znížiť mieru plytvania prírodnými zdrojmi, ako aj zabezpečiť zvýšenie dostupnosti potravín pre osoby, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli vo finančnej tiesni. Predkladatelia upozorňujú na závažný terminologický rozdiel, ktorý laická verejnosť často nevníma; ide o terminologický rozdiel medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby. Zatiaľ čo pri prekročení dátumu spotreby hrozí riziko bezprostredného ohrozenia zdravia obyvateľa (napr. pri mäse), pri dátume minimálnej trvanlivosti ide najmä o trvanlivé potraviny (napr. cestoviny, ryža a pod.) ktoré majú dobu minimálnej trvanlivosti aj niekoľko mesiacov alebo rokov a pri ktorých neplatí, že v prvých dňoch po jej uplynutí nepožívateľné. Dobu minimálnej trvanlivosti zákon definuje ako dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje vlastnosti. „Európska komisia odhaduje, že obyvatelia Únie ročne vyhodia takmer 89 miliónov ton potravín, ktoré nespotrebujú. Na jedného obyvateľa tak pripadá asi 179 kg vyhodených potravín, pričom dve tretiny z toho stále požívateľné. Predpokladá sa, že súčasný trend bez prijatia vhodných opatrení povedie do roku 2020 k zvýšeniu vyhodeného odpadu z potravín o 40 % na 126 miliónov ton ročne.“ 1
Obmedzenosť prírodných zdrojov, energetická náročnosť výroby potravín nás nútia zamyslieť sa nad dnešným nehoráznym plytvaním a drancovaním prírodných zdrojov. Niekoľko rokov trvajúca hospodárska kríza, sociálna situácia mnohých jednotlivcov i rodín, obmedzené finančné možnosti rôznych charitatívnych organizácií prevádzkujúcich vývarovne, ale aj rastúce ekologické povedomie podľa názoru predkladateľov dostatočnou spoločenskou objednávkou na predloženie a schválenie takéhoto návrhu zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Z § 6 odsek 5 sa vypúšťa absolútny zákaz uvádzania potravín do obehu po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Uvedený zákaz sa zmierňuje tak, že predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti síce umožnený je, ale iba pod podmienkou, že potravina po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti nie je zdraviu škodlivá, nevhodná na ľudskú spotrebu ani skazená. Ide o prvú z piatich nevyhnutných legislatívnych úprav, ktorých cieľom je umožniť predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
K bodu 2
Podľa doterajšej úpravy bol ten, kto skladoval potraviny a zložky na ich výrobu, povinný kontrolovať skladované potraviny a zložky a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, manipulácie s nimi, včasné zistenie zdraviu škodlivých potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel. Legislatívnou zmenou navrhnutou v 2. Novelizačnom bode túto povinnosť nebude potrebné vykonávať vo vzťahu k potravinám po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti, keďže podľa navrhovanej úpravy potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti nebude potrebné vyraďovať z obehu.
K bodom 3 a 4
Navrhovanou úpravou sa v § 12 ods. 1 písm. h) ruší zákaz predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. V súvislosti so zrušením zákazu podľa písmena h) sa v procese predaja zavádza povinnosť oddeleného umiestnenia potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, ako aj ich označením spoločnou informáciou pre spotrebiteľa o uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, resp. ak potraviny nebudú oddelene umiestnené, bude musieť byť aspoň každý jeden kus zreteľne označený informáciou pre spotrebiteľa o uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.
K bodu 6
V nadväznosti na zrušenie zákazu predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sa z ustanovenia upravujúceho pokuty vypúšťa sankcia za umiestňovanie potravín na trh po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a ponecháva sa iba pokuta za umiestňovanie potravín na trh po uplynutí dátumu spotreby.
K čl. II
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť predkladaného zákona na 1. júla 2014.