Návrh
Zákon
z ...................2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. a zákona č. 36/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Do obehu je zakázané uvádzať potravinya) iné ako bezpečné,8d)b) klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom, c) neznámeho pôvodu, d) po uplynutom dátume spotreby, alebo
e) po dátume minimálnej trvanlivosti; to neplatí, ak potravina po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti nie je zdraviu škodlivá, nevhodná na ľudskú spotrebu ani skazená.“.
2.V § 10 písm. c) sa slová „potravín, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti“ nahrádzajú slovami „potravín a potravín po dátume spotreby“.
3.V § 12 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby; pri predaji cez internet musia byť ponúkané potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na internetovej stránke zreteľne graficky oddelené od ostatných potravín,“.
4.V § 12 ods. 1 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
„q) je povinný potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti umiestniť oddelene od ostatných potravín a označiť ich zreteľnou spoločnou informáciou pre spotrebiteľa o uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti; ak potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti nie umiestnené oddelene od ostatných potravín a
označené uvedenou spoločnou informáciou, každá potravina musí byť zreteľne označená informáciou pre spotrebiteľa o uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,“.
Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno r).
5.V § 28 ods. 4 písm. i) sa vypúšťajú slová alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014.