Predkladacia správa
Predkladaná novela Ústavy SR neprináša nové princípy ochrany manželstva do slovenského právneho poriadku. Zavádza však definovanie manželstva, ktoré ústavne vymedzuje ako „jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy“, a posilňuje úlohu štátnych orgánov pri ochrane a podpore manželstva.
Navrhovaná právna úprava sa snaží reagovať na stále častejšie relativizovanie a spochybňovanie definície a významu manželstva a rodiny u nás a v medzinárodnom prostredí. Zároveň nadväzuje na skutočnosť, že viaceré európske štáty posilňujú ústavnú ochranu manželstva ako jedinečného vzťahu medzi mužom a ženou. Ústavné definície manželstva ako zväzku muža a ženy obsahujú napríklad ústavy Poľska, Litvy, či Maďarska. Za ústavnú ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy hlasovali v decembri 2013 občania Chorvátska v referende.
Precíznejšou úpravou manželstva ako zväzku muža a ženy priamo v Ústave SR, je možné nielen posilniť ústavný význam právneho inštitútu manželstva, ale aj prispieť k stabilite a kontinuite právneho poriadku, pokiaľ ide o tento významný a dôležitý právny a spoločenský inštitút pre občanov Slovenska.
Úmyslom predkladateľa je nielen posilniť ústavnú ochranu manželstva, ale aj pripraviť lepšie podmienky pre jeho podporu a dobro. Toto by mohlo byť posilnené zintenzívnením činností zo strany štátnych orgánov a inštitúcií, aby vytvárali efektívnejšie sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky pre podporu manželstva a rodiny. Cez podporu manželstva a z neho vychádzajúcej prirodzenej rodiny, je možné účinne prispieť k vyššej stabilite a rozvoju celej spoločnosti na Slovensku. Pretože čo je dobré pre rodinu, je dobré aj pre spoločnosť a štát.