NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-2236/2013
1023
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 5. februára 2014
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Igora Matoviča, Eriky Jurinovej a Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 791) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Ľubica R o š k o v á v. r.
Jozef M i k l o š k o v. r.