N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ... 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona 520/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 2 písm. a) znie:
„a) škody na zdraví, škodu spôsobenú usmrtením alebo nákladov pri usmrtení,“.
2.Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
§ 4a
(1)Ak ide o škodu spôsobenú usmrtením, právo z poistenia zodpovednosti patrí manželovi, deťom, rodičom a inej blízkej osobe usmrteného, ktorí v čase vzniku udalosti, ktorá bola príčinou smrti, žili s usmrteným najmenej po dobu jedného
roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na usmrteného.
(2)Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady nemajetkovej ujmy za usmrtenie podľa odseku 1 na nasledujúci kalendárny rok opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky6ae) uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ae znie:
„6ae) § 1 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 24 ods. 2 písm. a) znie:
„a) na zdraví, škodu spôsobenú usmrtením a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.