1
z 29. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 7b znie:
㤠7b
Príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej len „zásielka“) v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky,8f) miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo; ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín.“.
2.Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
2
§ 9b
Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu
(1) Potraviny a poľnohospodárske produkty možno označovať aj dobrovoľnými údajmi, ktoré v súlade s údajmi uvedenými v § 9 a s osobitným predpisom.9abea) Podrobnosti o označovaní potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a o ich používaní na účely propagácie a marketingu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2) Požiadavky a podmienky na používanie označovania potravín a poľnohospodárskych produktov údajmi podľa odseku 1 a ich používanie na účely propagácie a marketingu sa vzťahujú len na potraviny a poľnohospodárske produkty vyrábané a umiestňované na trh v Slovenskej republike.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9abea znie:
9abea) Napríklad nariadenie (ES) č. 1924/2006.“.
3.§ 12a znie:
㤠12a
(1) Prevádzkovateľ, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorého obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol 10 000 000 eur a viac, je povinný
a)každoročne dvakrát, a to do 31. januára a 31. júla zaslať ministerstvu polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za predchádzajúci kalendárny polrok a tiež aj v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu (ďalej len „polročný výkaz“), ktorého vzor ministerstvo uverejní na svojom webovom sídle a vo vestníku ministerstva,
b)zverejniť polročný výkaz na svojom webovom sídle a čitateľne na viditeľnom mieste pri vstupe určenom pre konečného spotrebiteľa do každej svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa, najmenej vo formáte A3; polročný výkaz musí byť zverejnený od 1. marca do 31. augusta príslušného roka a od 1. septembra príslušného roka do 28. februára nasledujúceho roka.
(2) Prevádzkovateľ zverejňuje polročný výkaz spolu len za vlastné prevádzkarne určené pre konečného spotrebiteľa.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov s vlastnými maloobchodnými prevádzkarňami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba potravín, na baliarne potravín, na výlučných dovozcov potravín pre prevádzkovateľov podľa odseku 1 a na prevádzkovateľov prevádzok verejného stravovania.
(4) Ministerstvo každoročne do 31. augusta a do 28. februára na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam prevádzkovateľov, v ktorom uvedie percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za jednotlivých prevádzkovateľov podľa odseku 1.“.
4.V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) poľnohospodárskych produktov a potravín označených údajmi podľa § 9b.“.
3
5.§ 23 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Ministerstvo vykonáva kontrolu na účely overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti polročného výkazu predkladaného prevádzkovateľom podľa § 12a ods. 1 písm. a).“.
6.V § 28 ods. 2 písmeno n) znie:
„n) umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva prídavných látok, extrakčných činidiel, technologických pomocných látok, aróm a kontaminantov, maximálnych limitov zvyškov prípravkov na ochranu rastlín a zvyškov veterinárnych liečiv a analýzou rizika nebola potvrdená ich bezpečnosť,“.
7.V § 28 ods. 2 písmeno q) znie:
„q) nesplnila povinnosť uloženú v § 12a ods. 1 písm. b).“.
8.V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).
9.V § 28 odsek 7 znie:
„(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 4, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do dvojnásobku sadzby pokuty podľa odseku 4.“.
10.V § 28 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa odseku 7, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 1 000 000 eur do 5 000 000 eur.“.
Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.
11.§ 28 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak nezaslala polročný výkaz podľa § 12a ods. 1 písm. a), alebo ak v polročnom výkaze neuviedla správnu, úplnú a pravdivú informáciu.“.
12.V § 30a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.Za § 31aa sa vkladá § 31ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§31ab
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2014
Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2014 sa dokončia podľa zákona účinného od 1. apríla 2014.“.
4
Čl. II
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Príloha č. 2 sa dopĺňa tridsiatym prvým bodom, ktorý znie:
„31. Chorvátsko
Diploma doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1. júl 2013“.
2.Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013).“.
5
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky
6