ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
59. schôdza
Číslo: CRD-2211/2013
379
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. januára 2014
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 379
z 21. januára 2014
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I 2. bode sa v § 9b ods. 1 slová „v § 9, ako aj s inými právnymi predpismi“ nahrádzajú slovami „v § 9 a s osobitným predpisom“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom odkazovania na nariadenia ako na osobitný predpis konkretizovaný v poznámke pod čiarou.
2.V čl. I 2. bode poznámka pod čiarou k odkazu 9abea) znie:
9abea) Napríklad nariadenie (ES) č. 1924/2006.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania skrátenej citácie nariadenia, ktoré bolo plne uvedené v predchádzajúcej poznámke pod čiarou.
3.V čl. I 7. bode sa v § 28 ods. 2 písm. q) slovo „podľa“ nahrádza slovami „uloženú v“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia v návrhu zákona.
4. V čl. II sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho procesu a dodržania požiadaviek a lehôt stanovených Ústavou Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].