Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko.
Návrh zákona za cieľ sprísniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia a zamedziť účasť osobám, pri ktorých je odôvodnený predpoklad, že ich osobné postavenie a ich kriminálna minulosť je rizikom pre splnenie účelu spravodlivej a čestnej hospodárskej súťaže.
Podľa súčasnej právnej úpravy, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto nebol právoplatne odsúdený za konkrétne vymedzené trestné činy. Túto skutočnosť preukazuje fyzická osoba, alebo štatutárny orgán právnickej osoby výpisom z registra trestov.
Návrh zákona rozširuje túto povinnosť aj na spoločníka, alebo známeho akcionára, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti, aby nevznikala situácia, že vlastníci spoločnosti, ktorí mali v minulosti problém so zákonom, obídu podmienky zákona tým, že namiesto seba nastrčia na miesto štatutára bezúhonnú osobu.
Návrh zákona zároveň mení spôsob preukázania podmienky účasti vo verejnom obstarávaní tak, že namiesto výpisu z registra trestov bude musieť predložiť uchádzač alebo záujemca odpis registra trestov vymedzených osôb. Týmto sa sprísňujú podmienky účasti, keďže nebude môcť viac nastať situácia, že odsúdený po vykonaní alternatívneho trestu (napr. peňažného trestu) a automatickom zahladení odsúdenia vykonaním trestu sa v krátkom časovom úseku stal legálnym uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní, dokonca v tom istom rezorte. Je potrebné zdôrazniť, že ide len o špecifické trestné činy najčastejšie spájané s procesom verejného obstarávania. Nejde teda napríklad o násilné trestné činy alebo iné nesúvisiace trestné činy, pri ktorých by takáto podmienka neodôvodnene obmedzila veľký počet osôb.
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Návrh zákona nemá dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Medzi podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcu sa osobného postavenia patrí aj absencia právoplatného odsúdenia vymedzených osôb za konkrétne trestné činy. Táto podmienka sa po zmene zákona bude vzťahovať aj na spoločníka, alebo známeho akcionára, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti.
K bodu 2
Navrhuje sa zmena spôsobu preukazovania splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ktorou je absencia odsúdenia vymedzených osôb za konkrétne trestné činy a to tak, že namiesto predloženia výpisu z registra trestov sa bude vyžadovať predloženie odpisu registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace.
Čl. II
Upravuje sa zákon o registri trestov, kde sa v novej formulácii okrem doterajších oprávnených osôb pridávajú aj osoby podľa zákona o verejnom obstarávaní. Použitie odpisu zostáva naďalej určené výlučne na previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti; použitie odpisu na iné účely je zakázané.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť na 1. júna 2014.