1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
613
VLÁDNY NÁVRH
Návrh
ZÁKON
z............... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č.538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z. a zákona č. ..../2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. c), i) a m), § 9 ods. 5, § 17 ods. 1 písm. a), ods. 8 písm. a) a ods. 12, § 19 ods. 3 písm. h), § 22 ods. 1, 4, 11 a 12, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo 14“.
2.V § 2 písm. p) sa slovo „len“ nahrádza slovom „predovšetkým“.
3.V § 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi“.
2
4.§ 2 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x) daňovníkom nezmluvného štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý tvorí Európsky hospodársky priestor, alebo v štáte, s ktorým Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo v štáte, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií na daňové účely, ktorá je pre tento štát a Slovenskú republiku platná a účinná; zoznam zmluvných štátov uverejní Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vo svojom publikačnom orgáne.“.
5.V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania1) vrátane, suma vo výške 1 % v
1. prvom roku zo vstupnej ceny 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty,6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,
2.nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,“.
6.V § 5 ods. 4 sa za slovo „príkazov“ vkladajú slová „alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť“.
7.V § 6 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová:
„a o výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) a p) za podmienok ustanovených v uvedených ustanoveniach“.
8.V § 6 ods. 10 posledná veta znie: „Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d).“.
9.V § 6 odsek 11 znie:
„(11) Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o
a)príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)
b)daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)
3
c)hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm. m)],
d)zásobách a pohľadávkach,
e)záväzkoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
33) § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.“.
10.V § 6 ods. 13 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.
11.V § 6 sa vypúšťajú odseky 14 a 15.
Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 14 a 15.
12.V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane hypotekárnych záložných listov34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
34a) § 14 až 17 zákona č. 530/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „vkladných knižkách“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „vrátane úrokov“.
14.V § 7 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem výnosov z hypotekárnych záložných listov34a)“.
15.V § 7 ods. 4 sa slová „písm. c) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c), f) a h)“.
16.§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) a e) zo zdrojov v zahraničí znížené o zaplatené vklady alebo poistné, pričom ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať.“.
17.V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) kompenzačné platby podľa osobitného predpisu.37ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37ad znie:
37ad) § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“.
18.V § 8 ods. 10 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „a z príjmov podľa odseku 1 písm. m)“.
19.V § 9 ods. 2 písm. m) uvádzacej vete sa za slovom „výhru“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu;“.
20.V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a
4
podobných činností, aj keď nie vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak plynie od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou,“.
21.V § 16 ods. 1 písm. e) piaty bod znie:
„5. príjmy z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky, z prevodu majetkových práv registrovaných na území Slovenskej republiky a z prevodu cenných papierov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území Slovenskej republiky okrem príjmov z prevodu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,“.
22.V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g) z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) z prevodu akcií, účastí alebo podielov na spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve, ak táto spoločnosť alebo toto družstvo vlastní nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, ktorého účtovná hodnota vyplývajúca z účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúce prevodu je viac ako 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo tohto družstva,
i) z rozdielu medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území Slovenskej republiky započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku 8 ods. 2) alebo hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve [§ 17b ods. 1 písm. b)].“.
23.V § 16 ods. 2 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Za činnosť vykonávanú prostredníctvom stálej prevádzkarne sa považuje aj činnosť vykonávaná na území Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb daňovníkom alebo osobami pre neho pracujúcimi, ak doba výkonu tejto činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.“.
24.V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
25.V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou 2 písm. e) tretí bod], ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa osobitného predpisu1) a ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne z výsledku hospodárenia77ba) stálej prevádzkarne alebo z výsledku hospodárenia77ba) za všetky stále prevádzkarne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77ba znie:
77ba) § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.V § 17 ods. 2 písm. b) sa slovo „zvýši“ nahrádza slovom „upraví“.
27.V § 17 ods. 2 písm. c) sa slovo „zníži“ nahrádza slovom „upraví“.
28.V § 17 ods. 3 písm. h) a § 51a ods. 1, 2, 3 a 7 sa slová ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
29.V § 17 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zvýšil daňovú stratu“.
5
30.V § 17 ods. 7 prvá veta znie: „Základ dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, nemôže byť nižší alebo daňová strata nemôže byť vyššia, ako by bola dosiahnutá, keby ako nezávislá osoba vykonával rovnaké alebo podobné činnosti nezávisle od jej zriaďovateľa; základ dane alebo daňová strata sa zistí podľa § 17 až 29.“.
31.V § 17 odsek 17 znie:
„(17) Kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zahrnujú do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje, ak sa nerozhodne zahrnovať ich do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku. V zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník rozhodne zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v súlade s účtovníctvom, je povinný zahrnúť do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Právny nástupca daňovníka zaniknutého zrušením bez likvidácie môže pokračovať v postupe nezahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve do základu dane, ak právnym nástupcom je novozaložená obchodná spoločnosť alebo ak tento postup uplatňoval aj daňovník, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zaniknutého zrušením bez likvidácie. Skutočnosti o osobitnom spôsobe zahrnovania a ukončenia zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane vyznačí daňovník v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.“.
32.V § 17 ods. 19 sa za slová „poplatky z omeškania“ vkladá čiarka a slová „paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,78a) kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu37ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a:
78a) § 369c Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z.“.
33.V § 17 odsek 24 znie:
„(24) Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo
a)k predčasnému ukončeniu finančného prenájmu a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi, sa do základu dane zahrnuje zostatková cena 25 ods. 3), pričom na stratu z dôvodu vrátenia (odkúpenia) predmetu nájmu prenajímateľovi sa neprihliada; u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11, sa zostatková cena predmetu nájmu zahrnie do výšky skutočne zaplatenej istiny zníženej o odpisy zahrnuté do základu dane,
b)k predčasnému ukončeniu finančného prenájmu, okrem predčasného ukončenia nájomnej zmluvy z dôvodu uvedeného v písmene a), sa do základu dane zahrnuje zostatková cena (§ 25 ods. 3) do výšky podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g),
c)ku kúpe veci obstaranej formou finančného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu podľa § 2 písm. s), sa základ dane zvýši o kladný rozdiel uplatnených odpisov podľa § 26 ods. 8 v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by daňovník uplatnil ako vlastník podľa § 27, pričom daňovník pokračuje v odpisovaní obstaraného majetku podľa § 27 ako v ďalších rokoch odpisovania,
d)po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel uplatneného nájomného v daňových výdavkoch
6
a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 alebo § 28, pričom o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.“.
34.V § 17 odsek 27 znie:
„(27) Daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu80a) a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa odseku 1 písm. b) a c) upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako
a) 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
b) 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
c) 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.“.
35.V § 17 ods. 29 sa na konci pripája táto veta:
„Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane.34)“.
36.§ 17 sa dopĺňa odsekmi 32 a 33, ktoré znejú:
„(32) Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený podľa odseku 27
a) o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený,
b) dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje.
(33) Súčasťou základu dane mzdy vrátane poistného a príspevkov pri konte pracovného času,80ab) ktoré vyplatené zamestnávateľom za zamestnanca pred vykonaním práce a účtované na účet nákladov budúcich období.1) Následné zúčtovanie nákladov budúcich období podľa osobitného predpisu1) v čase vykonania práce sa do základu dane nezahŕňa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80ab znie:
80ab) § 87a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
37.V § 18 ods. 1 prvá veta znie: „Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 sa použije metóda podľa odseku 2 alebo odseku 3 alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 3.“ a vypúšťa sa druhá veta.
38.V § 18 ods. 1 piatej vete sa slovo „žiaden“ nahrádza slovom „zásadný“.
7
39.V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Daňovník môže písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia128) o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy podľa odseku 2 alebo odseku 3, alebo inej metódy (ďalej len „rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia") najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa odsúhlasená metóda ocenenia bude uplatňovať. Prílohou k žiadosti je dokumentácia podľa odseku 1. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie žiadosti daňovníka, sa vydáva najviac na päť zdaňovacích období. Na žiadosť daňovníka, podanú najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môže vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť ďalších zdaňovacích období, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy ocenenia nemožno podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti daňovníka správca dane zašle daňovníkovi písomné oznámenie, pričom rozhodnutie sa nevydáva.“.
40.V § 18 ods. 6 druhá a tretia veta znejú: „Správca dane alebo finančné riaditeľstvo je v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie podľa odseku 1. Daňovník je povinný predložiť dokumentáciu podľa odseku 1 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva.“.
41.V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,
87)
“ nahrádzajú prvým a druhým bodom, ktoré znejú:
„1. do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,
87)
alebo
2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,“.
42.V § 19 ods. 2 písm. i) druhom a treťom bode sa slová „331,94 eura“ nahrádzajú slovami „332 eur“.
43.V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) výdavky zamestnávateľa na dopravu na miesto výkonu práce zamestnanca a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa; ak bola zamestnávateľovi na túto formu dopravy poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku, zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov iba ich časť, o ktorú výdavky prevyšujú skutočne prijatú dotáciu, podporu alebo príspevok.“.
44.V § 19 ods. 3 písm. k) treťom bode sa vypúšťajú slová „alebo ods. 14“.
45.V § 19 ods. 3 písm. n) sa slová „66 387,84 eura“ nahrádzajú slovami „66 388 eur“.
46.V § 20 ods. 9 písm. a) sa za slovo „zamestnanca,“ vkladajú slová „mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času80ab) vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,“.
8
47.V § 21 ods. 1 písm. h) sa slová „16,60 eura za jeden predmet“ nahrádzajú slovami „17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky“.
48.V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) výdavky (náklady) platiteľa dane, ktoré podľa § 2 písm. i) a § 19 daňovým výdavkom vzťahujúce sa k úhrade vyplácanej, poukazovanej alebo pripisovanej v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), z ktorej sa daň vyberá zrážkou alebo sa daň zabezpečuje, ak si tento platiteľ dane nesplnil povinnosti podľa § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3.“.
49.V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak sa zvýši základ dane podľa § 17 ods. 24 písm. c), zostatková cena stanovená podľa prvej vety sa upraví o sumu takto vypočítaného zvýšenia základu dane.“.
50.V § 31 odsek 2 znie:
„(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije pri
a)príjmoch
1. priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý alebo
2. kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
3. ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
4. priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy,
b)výdavkoch primerane postup uvedený v písmene a) v zdaňovacom období, v ktorom boli tieto výdavky vynaložené.“.
51.V § 34 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 1 a 2 sa slová „16 596,96 eura“ nahrádzajú slovami „16 600 eur“.
52.V § 34 ods. 5 a § 42 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)“.
53.V § 34 ods. 8 sa za slová „prenájom 17 ods. 9)“ vkladá čiarka a slová „poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu 6 ods. 4)“ a časť vety za bodkočiarkou znie: „daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 oznámi túto skutočnosť správcovi dane.“.
54.V § 36 ods. 6 sa za slovo „vyhlásenie“ vkladá čiarka a slová „ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle,“.
55.V § 38 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a tiež o uplatnenie postupu podľa § 50“.
56.V § 38 ods. 2 sa za slovo „zúčtovania“ vkladajú slová „vrátane uplatnenia postupu podľa § 50“.
57.V § 38 ods. 3 sa za slovo „zúčtovanie“ vkladajú slová „a uplatní postup podľa § 50“.
9
58.V § 38 ods. 7 a § 40 ods. 5 sa slová „3,32 eura“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
59.V § 38 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa použije, ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevystavil a nedoručil v lehote ustanovenej v tomto zákone doklad uvedený v § 39 ods. 5 a 6.“.
60.V § 39 ods. 5 uvádzacej vete sa za slová „písm. i)“ vkladá čiarka a slová „ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle,“.
61.V § 39 ods. 6 sa za slovo „bonusu“ vkladajú slová „alebo zamestnaneckej prémie“ a slovo „vyplývajúceho“ sa nahrádza slovom „vyplývajúcich“.
62.V § 39 odsek 7 znie:
„(7) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a ktorý vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie, uvedie do tlačiva podľa odseku 9 písm. b) údaje na zabezpečenie postupu podľa § 50 za tohto zamestnanca, ale len vtedy, ak zamestnanec splnil podmienky podľa § 50 ods. 6 a požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, na žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania (§ 38) aj o uplatnenie postupu podľa § 50.“.
63.V § 39 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vyhlásenie na účely postupu podľa § 50 obsahujúce údaje uvedené v § 50 ods. 3“.
64.V § 39 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať prehľad a tento nepodal v lehote uvedenej v § 49 ods. 2 na podanie prehľadu, správca dane použije postup podľa osobitného predpisu,132a) ak zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, za tento kalendárny mesiac vznikla povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo žiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie.“.
65.V § 39 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Ak je v lehote na poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie podľa § 35 ods. 7 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom prehľade, lehota na vrátenie rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie neplynie odo dňa doručenia výzvy do dňa odstránenia nedostatkov prehľadu.“.
66.V § 40 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak nesprávne údaje v doklade podľa § 39 ods. 5 zistil zamestnanec alebo zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, opravný doklad vystaví zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil alebo v ktorom zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, na túto chybu zamestnanec upozornil.“.
67.V § 42 ods. 2 sa slová „1 659,70 eura“ nahrádzajú slovami „2 500 eur“.
68.V § 42 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“, v písmene a) sa slová „1 659,70 eura“ nahrádzajú slovami „2 500 eur“ a v písmene c) sa slová „odsekov 8 a 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
10
69. V § 42 odsek 5 znie:
„(5) Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa odsekov 1 a 2.“.
70.V § 42 ods. 9 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
71.V § 42 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
72.V § 43 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tieto príjmy plynú daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), použije sa sadzba dane vo výške 35 %.“.
73.V § 43 ods. 2 sa vypúšťa písmeno „c),“.
74. V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slovo „plynúci“ vkladajú slová „z hypotekárnych záložných listov [§ 7 ods. 1 písm. a)],“.
75.V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) kompenzačné platby podľa osobitného predpisu.37ad)“.
76.V § 43 ods. 11 druhej vete sa za slová „platiteľ dane122)“ vkladajú slová „v rovnakej lehote“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle; toto tlačivo obsahuje aj osobné údaje o fyzickej osobe, a to meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia“.
77.V § 43 ods. 13 a 15 sa na konci pripája táto veta:
„Súčasne je platiteľ dane povinný v rovnakej lehote predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
78.V § 44 ods. 2 prvá veta znie:
„Na zabezpečenie dane zo zdaniteľných príjmov okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov zo závislej činnosti, z ktorých sa zráža preddavok na daň podľa § 35, je platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, povinný zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) povinný zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia.“.
79.V § 44 ods. 3 druhá veta znie:
„Túto skutočnosť je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný oznámiť správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak; toto tlačivo obsahuje aj osobné údaje o fyzickej osobe, a to meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia.“.
80.V § 44 ods. 4 a 6 sa slovo „príjmu“ nahrádza slovom „dane“.
11
81.V § 45 ods. 1 štvrtá veta znie: „Základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí sa na účely zápočtu dane rozumie základ dane vyčíslený z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 a základ dane vyčíslený podľa § 17 ods. 14.“ a posledná veta znie: „Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda vyňatia príjmov, základom dane alebo daňovou stratou z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je základ dane vyčíslený z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 a základ dane alebo daňová strata vyčíslená podľa § 17 ods. 14.“.
82.V § 46 sa slová „16,60 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“ a posledná veta znie:
„Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne sumu 5 eur.“.
83.V § 47 ods. 1 sa za slovo „dane,“ vkladajú slová „suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50),“.
84.V § 47 ods. 2 sa slová „Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane 50), výpočet“ nahrádzajú slovom „Výpočet“.
85.V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“ a na konci sa pripája táto veta:
„Prílohou daňového priznania aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.“.
86.V § 49 ods. 3 písm. b) sa za slovo „sú“ vkladá slovo „zdaniteľné“.
87.V § 49 ods. 4 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol tento daňovník zároveň zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, rovnaký postup sa použije aj na podanie hlásenia a prehľadu.“.
88.V § 49 odsek 7 znie:
„(7) Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, alebo nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku,136ae) je povinný podať daňové priznanie alebo hlásenie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň. Ak daňovník, ktorý zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky, aj iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, alebo na území Slovenskej republiky organizačnú zložku,136ae) je povinný podať daňové priznanie v lehote podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136ae znie:
136ae) § 7 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“.
89.V 49 ods. 8 prvej vete sa za slová „do konca“ vkladá slovo „tretieho“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Postup podľa prvej vety neuplatní daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou 2 písm. e) tretí bod], ktorý na území Slovenskej republiky organizačnú zložku.136ae)“.
90.V § 49 ods. 11 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.136af)“.
12
Poznámka pod čiarou k odkazu 136af znie:
136af) § 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
91.V § 49a sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.
92.V § 50 ods. 1 písm. a) sa slová „miestne príslušnému“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľom za svojich zamestnancov“, slová „do výšky 2 %“ sa nahrádzajú slovami „vo výške 2 %“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz 59j)“ sa nahrádza odkazom 136f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136f znie:
136f) § 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z.“.
93.V § 50 odsek 2 znie:
„(2) Podiel zaplatenej dane podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 a je najmenej
a) 3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba,
b) 8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.“.
94.V § 50 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a c).
Doterajšie písmená b), d) a e) sa označujú ako písmena a),b) a c).
95.V § 50 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
96.V § 50 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) daňovník nemá do lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia daňový nedoplatok, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote podľa § 49 ods. 2, ak podáva daňové priznanie alebo v lehote podľa § 38 ods. 7, ak mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie,“.
97.V § 50 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka alebo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane na ich odstránenie, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne.“ a v štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane“.
98.V § 50 ods. 13 sa slová „3 319,39 eura“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“ a za slová „podľa § 43“ sa vkladajú slová „a o uhradené náklady spojené s vedením tohto účtu“.
99. § 50 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ministerstvo a správy finančnej kontroly vykonávajú vládny audit146ac) dodržiavania ustanovení tohto zákona o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 146ac znie:
146ac) § 35a 41c zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13
100. Za § 52v sa vkladá § 52w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)Postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca za január 2014. Ak bolo zamestnancovi v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach poskytnuté to isté motorové vozidlo zamestnávateľa na používanie na služobné účely a súkromné účely, nepeňažný príjem sa vypočíta zo zníženej vstupnej ceny podľa § 5 ods. 3 písm. a) druhého bodu v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)Postup podľa § 17 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014.
(3) Do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 v roku 2014 platia daňovníci, ktorí fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(4)Postup podľa § 39 ods. 7 a 9, § 50 ods. 1 písm. a), ods. 6 písm. a) a ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2013.“.
101. V prílohe č. 3 sa vypúšťajú slová „Belgicko“, „Guernsey“, „Ostrov Man (Isle of Man)“, „Britské panenské ostrovy (British Virgin Islands)“, „Ostrovy Turks a Caicos“ a slová „Holandské Antily“ sa nahrádzajú slovami „Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba“.
102.V prílohe č. 4 sa slová „Holandské Antily“ nahrádzajú slovami „Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba“.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z. , zákona č. 38/2011 Z. z. a zákona č. 548/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „opravy chýb v poskytnutých údajoch ministerstvo akceptuje v termíne do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.