Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
44. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1920/2013 - VHZ
229
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 12. novembra 2013
k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 12. novembra 2013 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov A. Kolesíka (M.Bagačku / A. Přidala), aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Michal B a g a č k a
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
44. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 229
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727)
1.K čl. I § 2
V § 2 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „vozidlo“)“ vkladajú slová „okrem motorových vozidiel kategórie M14) a“.
Spresnenie ustanovenia za účelom zvýšenia právnej istoty vo veci vylúčenia motorových vozidiel kategórie M1 spod výberu mýta.
2.K čl. I § 3
V § 3 písm. c) v poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa slová „(oznámenie č. 324/1997 Z. z.)“ nahrádzajú slovami „(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.)“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania uverejnenia medzinárodnej zmluvy podľa jej oficiálneho znenia v zbierke zákonov.
3.K čl. I § 9
V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „správcovi výberu mýta alebo poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa určuje subjekt, ktorému sa nahlasujú zmeny uvedené v ustanovení.
4.K čl. I § 12
V čl. I § 12 ods. 5 písm. c) sa slová „palubného zariadenia“ nahrádzajú slovami „palubnej jednotky“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje pojem používaný v návrhu zákona.
5.K čl. I § 22
V § 22 ods. 4 písm. h) sa slovo „kontroly“ nahrádza slovom „dohľadu.
Legislatívno-technická pripomienka. Upresňuje sa pojem používaná v čl. I § 20 ods. 7, na ktoré sa dané ustanovene odvoláva.
3
6.K čl. I § 26
V § 26 ods. 5 sa slová „orgán Policajného zboru“ nahrádzajú slovami „orgán Policajného zboru, ktorý ich zadržal“ a slová „Orgán Policajného zboru vráti zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla“ sa nahrádzajú slovami „Orgán Policajného zboru, ktorý zadržal osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ich vráti“.
Spresnenie ustanovenia za účelom exaktného určenia príslušnosti orgánu Policajného zboru.
7.K čl. I § 29
V čl. I § 29 ods. 1 písm. c) sa slová „palubného zariadenia“ nahrádzajú slovami „palubnej jednotky“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje pojem používaný v návrhu zákona.
8.K čl. I § 35
V § 35 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „elektronickým“.
Spresnenie ustanovenia. Výber mýta sa môže uskutočniť nielen elektronicky ale aj tzv. náhradným spôsobom.
9.K čl. II bod 6
V čl. II bod § 22 ods. 3 sa suma „60“ nahrádza sumou „50“.
Legislatívno-technická pripomienka. Návrh reflektuje zmenu navrhovanú a schválenú v novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 601).
10.K prílohe zákona
V prílohe zákona v 1. bode text v prvej zátvorke znie: „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187, 20.7.1999“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu jednotným a zaužívaným spôsobom.
11.K prílohe zákona
V prílohe zákona v 2. bode text v prvej zátvorke znie: „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv.34; Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu jednotným a zaužívaným spôsobom.