Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
45. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1920/2013 - VHZ
254
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 25. novembra 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727a);
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu A. Kolesíka (M. Bagačku/A. Přidala), poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu;
2.predložiť Národnej rade SR návrhy podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o výsledku rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda výboru
Michal B a g a č k a
overovatelia výboru