NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-604/2013
449a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 682 z 26. júna 2013 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj;
2
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 274 z 27. augusta 2013 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 109 z 22. augusta 2013 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 3. bodu
V Čl. I bode 3 sa za slová „a o prítomnosti“ vkladá slovo „poslancov“.
Spresnenie ustanovenia v nadväznosti na pripomienku Odboru legislatívy uvedenú v časti A stanoviska.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny
rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I, 8. bodu
V § 30e ods. 1 znie:
„(1) Obec do 31. januára 2014 upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 12 v znení účinnom od 1. novembra 2013.“.
Legislatívno-technická pripomienka upravuje navrhovaný text vložením dátumu nadobudnutia
3
účinnosti predmetného ustanovenia a reaguje zároveň na potrebu posunutia účinnosti návrhu zákona ako celku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny
rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K účinnosti návrhu zákona
V čl. IV sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.
V súvislosti s uvedenou zmenou sa vykonajú nasledovné úpravy:
-V čl. I, 8. bode 30e nadpis a ods. 2 a 3), v čl. II, 5. bode 31d vrátane nadpisu) a v čl. III, 5. bode 27b vrátane nadpisu) sa slová „1. august“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „1. november“ v príslušnom gramatickom tvare.
-V čl. I, 8. bode 30e ods. 2 a 3), v čl. II, 5. bode 31d) a v čl. III, 5. bode 27b) sa slová „31. júl“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „31. október“ v príslušnom gramatickom tvare.
Posunutie nadobudnutia účinnosti návrhu zákona súvisí s predpokladaným termínom jeho prerokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj potrebou dodržania lehoty podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny
rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
VI.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského
4
výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe a prednesených v rozprave s c h v á l i ť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 449a) bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 116 z 3. septembra 2013. Výbor určil poslanca Tibora GLENDU za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
1.predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom poslaneckom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu 83 ods. 4, a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď podľa § 84 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Igor C H O M A, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu
a regionálny rozvoj
Bratislava 3. septembra 2013