Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD- 1920/2013
727a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2013 č. 839 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru NR SR
Výboru NR SR pre financie a rozpočet a
Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2013 č. 342.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet uznesením z 12. novembra 2013 č. 250.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 229.
IV.
2
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I § 2
V § 2 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „vozidlo“)“ vkladajú slová „okrem motorových vozidiel kategórie M14) a“.
Spresnenie ustanovenia za účelom zvýšenia právnej istoty vo veci vylúčenia motorových vozidiel kategórie M1 spod výberu mýta.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.K čl. I § 3
V § 3 písm. c) v poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa slová „(oznámenie č. 324/1997 Z. z.)“ nahrádzajú slovami „(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.)“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania uverejnenia medzinárodnej zmluvy podľa jej oficiálneho znenia v zbierke zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.K čl. I § 9
V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „správcovi výberu mýta alebo poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa určuje subjekt, ktorému sa nahlasujú zmeny uvedené v ustanovení.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.K čl. I § 12
V čl. I § 12 ods. 5 písm. c) sa slová „palubného zariadenia“ nahrádzajú slovami „palubnej jednotky“.
3
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje pojem používaný v návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.K čl. I § 22
V § 22 ods. 4 písm. h) sa slovo „kontroly“ nahrádza slovom „dohľadu.
Legislatívno-technická pripomienka. Upresňuje sa pojem používaná v čl. I § 20 ods. 7, na ktoré sa dané ustanovene odvoláva.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.K čl. I § 26
V § 26 ods. 5 sa slová „orgán Policajného zboru“ nahrádzajú slovami „orgán Policajného zboru, ktorý ich zadržal“ a slová „Orgán Policajného zboru vráti zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla“ sa nahrádzajú slovami „Orgán Policajného zboru, ktorý zadržal osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ich vráti“.
Spresnenie ustanovenia za účelom exaktného určenia príslušnosti orgánu Policajného zboru.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.K čl. I § 29
V čl. I § 29 ods. 1 písm. c) sa slová „palubného zariadenia“ nahrádzajú slovami „palubnej jednotky“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje pojem používaný v návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.K čl. I § 35
V § 35 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „elektronickým“.
Spresnenie ustanovenia. Výber mýta sa môže uskutočniť nielen elektronicky ale aj tzv. náhradným spôsobom.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.K čl. II bod 6
V čl. II bod § 22 ods. 3 sa suma „60“ nahrádza sumou „50“.
Legislatívno-technická pripomienka. Návrh reflektuje zmenu navrhovanú a schválenú v novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 601).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.K prílohe zákona
V prílohe zákona v 1. bode text v prvej zátvorke znie: „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187, 20.7.1999“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu jednotným a zaužívaným spôsobom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.K prílohe zákona
V prílohe zákona v 2. bode text v prvej zátvorke znie: „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv.34; Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu
5
uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu jednotným a zaužívaným spôsobom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča:
o bodoch 1 až 11 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s c h v á l i ť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 254.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 25. novembra 2013
Maroš K o n d r ó t, v.r.
podpredseda Výboru NR SR pre
hospodárske záležitosti