Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD- 1918/2013
723a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 16. októbra 2013 č. 837 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru NR SR
Výboru NR SR pre financie a rozpočet
Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a
Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2013 č. 341.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet uznesením z 12. novembra 2013 č. 249.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 228.
2
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií uznesením z 21. novembra 2013 č. 272.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I v § 3 ods. 1 sa slová „spolu s odôvodnením uznesenia“ nahrádzajú slovami
„spolu s odôvodnením návrhu uznesenia“.
Precizácia ustanovenia.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I v § 3 ods. 3 sa slová ktorého volí a odvoláva národná rada na návrh vlády.
Uznesenie o odvolaní podpredsedu regulačného úradu spolu s odôvodnením uznesenia zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle.“ nahrádzajú slovami „ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).“.
Podpredseda úradu bude menovaný a odvolávaný vládou SR, teda rovnakým spôsobom, akým bol doteraz obsadzovaný post podpredsedu Telekomunikačného úradu SR.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I v § 3 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo podpredsedu regulačného
úradu“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje zmenu spôsobu obsadenia postu podpredsedu úradu-
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I v § 3 ods. 6 sa slová v oznámení o zvolení nového predsedu regulačného
úradu alebo podpredsedu regulačného úradu“ nahrádzajú slovami „v oznámení o zvolení nového predsedu regulačného úradu alebo o vymenovaní podpredsedu regulačného úradu“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje zmenu spôsobu obsadenia postu podpredsedu úradu.
3
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I v § 3 ods. 11 prvá veta znie:
Predseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením
doručeným predsedovi národnej rady a podpredseda regulačného úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením doručeným predsedovi vlády.“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje zmenu spôsobu obsadenia postu podpredsedu úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I v § 3 odsek 12 znie:
„(12) Národná rada odvolá predsedu regulačného úradu a vláda odvolá podpredsedu regulačného úradu, ak nevykonáva svoju funkciu najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje zmenu spôsobu obsadenia postu podpredsedu úradu a odstraňuje duplicitu vzhľadom na stanovenie odlišných následkov porušenia ustanovení o nezlučiteľnosti funkcie a o podávaní oznámení.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I v § 4 ods. 1 úvodná veta, znie: Za predsedu regulačného úradu možno zvoliť a
za podpredsedu regulačného úradu možno vymenovať len fyzickú osobu, ktorá“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje zmenu spôsobu obsadenia postu podpredsedu úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I v § 4 sa odseky 3, 4, 5 a odseky 8, 9, 10 vypúšťajú.
Následne upraviť označenie jednotlivých odsekov tohto paragrafu.
4
Predmetný návrh zákona v odsekoch, ktoré navrhujeme vypustiť, upravuje identicky práva a obmedzenia predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu tak, ako u verejných funkcionárovv ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“).
Uvedený návrh nie je legislatívne čistý a vnáša duálnu úpravu v predmetnej veci, pričom výhodnejšie bude cestou navrhovaného ustanovenia čl. 9 ods. 23 dosiahnuť práva a obmedzenia pre týchto funkcionárov tak, ako je to v ústavnom zákone.
Navrhovateľ tohto pozmeňovacieho návrhu predpokladá, že na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR predloží novelu ústavného zákona v časti čl.2 ods. 1 so zaradením nových funkcií do okruhu verejných funkcionárov podliehajúcich tomuto ústavného zákonu, V tomto prípade takáto novela ústavného zákona bude obsahovať i zrušenie § 9 ods. 23 tohto zákona.
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Gestorský výbor odporúča neschváliť
9.V čl. I v § 4 odsek 4 znie:
„(4) Predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu ako verejní funkcionári povinní zdržať sa konania, ktorým by uprednostnili osobný záujem pred verejným záujmom. Na účely tohto zákona sa považuje:
a)verejný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom;
b)osobný záujem za taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám;
c)rozpor záujmov za skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní osobný záujem pred verejným záujmom.“.
Úpravy súvisiace s doplnením kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo veci preskúmavania a konania o porušení verejného záujmu pri výkone funkcii predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I v § 4 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:
„(6) Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, aj ak jeho rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou podmienkou na vydanie rozhodnutia podľa odseku 5.
5
(7) Zákaz podľa odseku 5 sa vzťahuje na predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu aj ak v období dvoch rokov pred skončením výkonu funkcie uzatvoril v mene obstarávateľa zmluvu s uchádzačom vo verejnom obstarávaní vykonanom nadlimitnou metódou alebo podlimitnou metódou.
(8) Určený výbor národnej rady (ďalej len „výbor“) môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov podľa odsekov 5 7. Výnimku možno udeliť, ak je zrejmé, že taký zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania podľa odsekov 5 7. Udelenie výnimky je výbor povinný odôvodniť a spolu s odôvodnením zverejniť spôsobom podľa odseku 17.
(9) Verejný funkcionár podľa odseku 5 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok v ktorom uvedie:
a) u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b) v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,
c) ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom, d) s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 5 písm. b) alebo c).
(10) V oznámení podľa odseku 9 uvedie verejný funkcionár svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako 11 až 15 .
Ustanovenia v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Dopĺňajú sa kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo veci preskúmavania a konania o porušení verejného záujmu pri výkone funkcii predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I v § 4 v doterajšom odseku 7 (novooznačenom 12) sa slová „odseku 6“
nahrádzajú slovami „odseku 11“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje doplnenie kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
6
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I v § 4 v doterajšom odseku 8 (novooznačenom 13) sa slová „predsedovi
národnej rady“ nahrádzajú slovami „výboru“ a slová „odsekov 3 a 6“ sa nahrádzajú slovami „3 a 11“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje doplnenie kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. I v § 4 v doterajšom odseku 9 (novooznačenom 14) sa slová „odseku 8“
nahrádzajú slovami „odseku 13“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje doplnenie kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I v § 4 v doterajšom odseku 10 (novooznačenom 15) sa slová „odseku 8“
nahrádzajú slovami „odseku 13“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje doplnenie kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I sa § 4 dopĺňa odsekmi 16 až 19, ktoré znejú:
„(16) Výbor je oprávnený v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti vyhlásenia podľa odseku 13 požiadať predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu o vysvetlenie. Výbor začne konanie ak nepovažuje podané vysvetlenie za dostatočné.
(17) Výbor je povinný poskytnúť informácie o vyhlásení podľa odseku 13 každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise6). Oznámenie podané podľa odseku 13 zverejňuje výbor na webovom sídle národnej rady. Osobné údaje predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
7
(18) Ustanovenie odseku 17 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktorí žijú s predsedom regulačného úradu a podpredsedom regulačného úradu v domácnosti.
(19) Podľa odseku 17 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu, ktoré by umožnili identifikáciu hnuteľných vecí, ktoré predseda regulačného úradu a podpredseda regulačného úradu vlastní, alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 15 písm. c) a d).“.“.
Vkladá sa nová poznámka pod čiarou k odkazu 6, ktorá znie:
6) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúce poznámky pod čiarou vrátane odkazov na ne sa primerane prečíslujú.
Ustanovenia v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Dopĺňajú sa kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo veci preskúmavania a konania o porušení verejného záujmu pri výkone funkcii predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I sa za § 4 vkladajú nové § 5 až 7, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
§ 5
(1) Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len „konanie“ ) vykonáva výbor.
(2) Výbor začne konanie
a) z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa § 4 ods. 9 alebo § 4 ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom6) alebo b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, a čo sa namieta.
8
(3) Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu výboru. Ak sa konanie začína z vlastnej iniciatívy výboru, konanie je začaté dňom, keď výbor urobil prvý úkon voči verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie.
(4) Výbor umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril k podnetu; ak je to potrebné, vykoná ďalšie dokazovanie.
(5) Výbor rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a tomu, na čí podnet sa koná.
(6) Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom6), alebo v oznámení podľa § 4 ods. 9 alebo § 4 ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom6), odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa odseku 10.
(7) Ak sa rozhodnutím podľa odseku 6 vysloví, že verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom verejnej funkcie predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu, súčasťou rozhodnutia je aj povinnosť bezodkladne zanechať takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť.
(8) Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata funkcie predsedu regulačného úradu alebo podpredsedu regulačného úradu, ak
a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom6), alebo v oznámení podľa § 4 ods. 9 alebo § 4 ods. 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje,
b) verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto zákonom pôvod svojich majetkových prírastkov, najmä ak ide o taký majetkový prírastok, ktorý verejný funkcionár vzhľadom na svoje príjmy oznámené podľa § 4 odsek 13 nemohol dosiahnuť.
(9) Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru; inak to znamená, že sa konanie zastavuje. Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov.
(10) Pokuta sa ukladá
a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie podľa § 4 odsek 13 v lehote ustanovenej v § 4 odsek 13,
b) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa § 4 odsek 13 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov,
9
c) v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa § 4 odsek 9,
d) v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa § 4 odsek 3, alebo
e) v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší povinnosti podľa osobitného predpisu6)
(11) Výnos z pokút zaplatených predsedom regulačného úradu a podpredsedom regulačného úradu je príjmom štátneho rozpočtu.
(12) Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom6), alebo v oznámení podľa § 4 odsek 9 alebo § 4 odsek 13 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, výbor rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov výboru; také rozhodnutie je konečné. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá svojej funkcie.
(13) Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia.
(14) Orgány verejnej moci a právnické osoby povinné na žiadosť výboru oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa tohto zákona. Za nesplnenie tejto povinnosti môže výbor uložiť štatutárnemu orgánu alebo predsedovi štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb pokutu vo výške určenej v odseku 10 písm. a), a to aj opakovane.
(15) Na účely tohto zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie a v prípade uloženia pokuty v zmysle odseku 14 sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon funkcie štatutárneho orgánu alebo predsedu štatutárneho orgánu orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb.
(16) V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie výbor je nižší ako priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, pri výpočte sumy podľa odseku 10 sa za mesačný plat považuje priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok.
§ 6
(1) Rozhodnutie prijaté podľa § 5 ods. 8 výborom musí schváliť národná rada najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Národná rada schválené rozhodnutie zverejňuje.
(2) Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa doručenia
10
rozhodnutia podľa odseku 1, ktorým bola vyslovená strata funkcie, alebo do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 5 odsek 10, ktorým bolo rozhodnuté o pokute voči verejnému funkcionárovi. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia výboru odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia osobitného predpisu7). Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné okrem prípadu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje možnosť pre verejného funkcionára obrátiť sa na medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie rozhodnutia, ktorým bola vyslovená strata verejnej funkcie, a ak sa verejný funkcionár obráti na tento medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie takého rozhodnutia, považuje sa také rozhodnutie o strate verejnej funkcie za právoplatné a vykonateľné vtedy, keď ho tento medzinárodný orgán potvrdí.
(3) Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o pokute uloženej podľa § 5 ods. 14 na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodol o pokute, odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia osobitného predpisu7) a rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.
§ 7
(1) Ak je súčasťou rozhodnutia aj povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom verejnej funkcie podľa tohto zákona, je verejný funkcionár povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ich vykonávanie skončiť alebo urobiť zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu a oznámiť to výboru.
(2) Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom verejnej funkcie podľa tohto zákona, v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa vzniku verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
(3) Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa odsekov 1 a 2, znamená to, že dňom uplynutia lehoty podľa odsekov 1 a 2 sa vzdal funkcie verejného funkcionára.
(4) Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je oprávnený výbor.“.
Doterajšie § 5 až 15 sa označujú ako § 8 až 18.
Vkladajú sa nové poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7, ktoré znejú:
6) Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.“.
Nasledujúce poznámky pod čiarou vrátane odkazov na ne sa primerane prečíslujú.
Ustanovenia v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Dopĺňajú sa kompetencie výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo veci preskúmavania a konania o porušení verejného záujmu pri výkone funkcii predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I sa v § 8 odsek 7 vypúšťa.
Predmetný návrh zákona v odsekoch, ktoré navrhujeme vypustiť, upravuje identicky práva a obmedzenia predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu tak, ako u verejných funkcionárovv ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“).
Uvedený návrh nie je legislatívne čistý a vnáša duálnu úpravu v predmetnej veci, pričom výhodnejšie bude cestou navrhovaného ustanovenia čl. 9 ods. 23 dosiahnuť práva a obmedzenia pre týchto funkcionárov tak, ako je to v ústavnom zákone.
Navrhovateľ tohto pozmeňovacieho návrhu predpokladá, že na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR predloží novelu ústavného zákona v časti čl.2 ods. 1 so zaradením nových funkcií do okruhu verejných funkcionárov podliehajúcich tomuto ústavného zákonu, V tomto prípade takáto novela ústavného zákona bude obsahovať i zrušenie § 9 ods. 23 tohto zákona.
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Gestorský výbor odporúča neschváliť
18.Čl. I sa v § 8 dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak predseda Dopravného úradu alebo podpredseda Dopravného úradu vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je nezlučiteľný s výkonom ich funkcie podľa tohto zákona, v čase ustanovenia do funkcie, je povinný
12
do 30 dní odo dňa vzniku funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
Ustanovenia v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 čo sa v prípade jeho schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ustanovuje sa povinnosť pre predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu do 30 dní skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k skončeniu takej funkcie, zamestnania alebo činnosti, ktorá je v rozpore s ustanoveniami tohto zákona.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I § 9 sa dopĺňa odsek 23, ktorý znie:
„(23) Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu upravené v osobitnom právnom predpise14) sa použijú rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:
14) Čl. 3 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
Nasledujúce poznámky pod čiarou vrátane odkazov na ne sa primerane prečíslujú.
Predmetný návrh zákona v odsekoch, ktoré navrhujeme vypustiť, upravuje identicky práva a obmedzenia predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu tak, ako u verejných funkcionárovv ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“).
Uvedený návrh nie je legislatívne čistý a vnáša duálnu úpravu v predmetnej veci, pričom výhodnejšie bude cestou navrhovaného ustanovenia čl. 9 ods. 23 dosiahnuť práva a obmedzenia pre týchto funkcionárov tak, ako je to v ústavnom zákone.
Navrhovateľ tohto pozmeňovacieho návrhu predpokladá, že na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR predloží novelu ústavného zákona v časti čl.2 ods. 1 so zaradením nových funkcií do okruhu verejných funkcionárov podliehajúcich tomuto ústavného zákonu, V tomto prípade takáto novela ústavného zákona bude obsahovať i zrušenie § 9 ods. 23 tohto zákona.
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
13
Gestorský výbor odporúča neschváliť
20.V čl. I § 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Prechodné ustanovenie k prvej voľbe predsedu regulačného úradu
a k prvému vymenovaniu podpredsedu regulačného úradu
Najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu národnej rade a minister predloží návrh na prvé vymenovanie podpredsedu regulačného úradu vláde .“.
Legislatívno-technická úprava zohľadňuje zmenu spôsobu obsadenia postu podpredsedu úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. II, 2. bode sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná a“.
V čl. II, 2. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 3aa sa slovo „oznámenie“ nahrádza slovami „ Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7“ sa vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003“.
V čl. II, 2. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 3ab a v čl. II, bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa slová „Kapitola III“ nahrádzajú slovami „Čl. 15 až 17“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace so skutočnosťou, že návrh zákona odkazuje medzinárodnú zmluvu. V súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve sa podľa zaužívanej legislatívnej praxe pri odkazovaní na medzinárodné zmluvy používa ustálené spojenie medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná“ spolu s odkazom na poznámku pod čiarou, kde je táto medzinárodná zmluva identifikovaná názvom a informáciou o publikácii a so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. II, 8. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 11be sa na konci pripájajú slová
„v platnom znení“.
14
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa v prípade jednej alebo viacerých novelizácií uvádzajú s dodatkom „v platnom znení“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.V čl. III sa vypúšťajú body 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Legislatívno-technická zmena zohľadňujúca zmenu znenia bodu 9.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.V čl. III bode 8 odkaz 21a sa nahrádza odkazom 23 a vypúšťa sa poznámka pod
čiarou k odkazu 21a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 je v platnom právnom predpise.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.V čl. III bod 9 znie:
„V § 39 písmeno f) znie:
„f) vydáva osobitné povolenie na prepravu plavidla podľa článku 1.21 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát.“.“.
Doplnenie kompetencie pre Štátnu plavebnú správu vyplýva z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách.
Zároveň sa ruší kompetencia vydávať záväzné stanoviská.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
15
26.V čl. III bode 10 sa písmeno „n)“ nahrádza písmenom „o)“.
Legislatívno-technická zmena zohľadňujúca zmenu znenia bodu 9.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.V čl. III bod 15 znie:
„15. V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu Dopravného úradu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.“.“.
Úprava správneho konania pre rozhodovanie o rozklade proti rozhodnutiam Dopravného úradu..
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.V čl. IV, 5. bode sa číselné označenie odkazu na poznámku pod čiarou „37)“
nahrádza číselným označením „31ab)“.
Nahradenie označenia uvedeného odkazu rešpektuje poradie číslovania odkazov na poznámky pod čiarou v platnom zákone o dráhach a je v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.Za článok VII sa vkladajú nové články VIII až X, ktoré znejú:
„Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z.z., zákona č. 97/1999 Z.z., zákona č. 226/2000 Z.z., zákona č. 124/2002 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 324/2004 Z.z., zákona č. 586/2004 Z.z., zákona č. 546/2005 Z.z., zákona č. 94/2006 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 71/2008 Z.z., zákona č. 520/2008 Z.z., zákona č. 400/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z.z., zákona č. 33/2011 Z.z., zákona č. 79/2012 Z.z. a zákona č. 114/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
16
1.V § 73a ods. 1 sa za slová „verejných funkcionárov20) vkladajú slová „alebo podľa osobitného predpisu20a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20a znejú:
„19) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..
§ 4 ods. 4 zákona č. .../2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a) § 5 a 6 zákona č. .../2013 Z. z.“.
2.V § 73b ods. 1 sa na konci pripájajú slová: „alebo podľa osobitného predpisu20a)“.
3.V § 73b ods. 3 sa za slová „verejných funkcionárov) vkladajú slová „alebo s osobitným predpisom20b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:
20b) Zákon č. .../2013 Z. z.“.
Čl. IX
Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z.z., zákona č. 500/2010 Z.z., zákona č. 505/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 33/2011 Z.z., zákona č. 48/2011 Z.z., zákona č. 220/2011 Z.z., zákona č. 257/2011 Z.z., zákona č. 503/2011 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 361/2012 Z.z., zákona č. 392/2012 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z. a zákona č. 305/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
49) Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
§ 4 ods. 4 zákona č. .../2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z.z., zákona č. 86/2000 Z.z., zákona č. 138/2002 Z.z., zákona č. 100/2003 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 360/2004 Z.z., zákona č. 253/2005 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z.z., zákona č. 261/2006 Z.z., zákona č. 199/2007 Z.z., zákona č. 400/2009 Z.z., zákona č. 38/2010 Z.z., zákona č. 153/2011 Z.z., zákona č. 187/2011 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 79/2012 Z.z., zákona č. 236/2012 Z.z., zákona č. 296/2012 Z.z. zákona č. 330/2012 Z.z. a zákona č. 309/2013 Z.z sa mení a dopĺňa takto:
17
V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „či konanie štátneho funkcionára 47) je v rozpore s osobitným predpisom, 14) nahrádzajú slovami „či konanie verejného funkcionára 47) je v rozpore s osobitným predpisom, 47a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 47a znejú:
47) Čl. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..
§ 4 ods. 4 zákona č. .../2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47a) Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z..
Zákon č. .../2013 Z. z.“.“.
Tieto články nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, čo sa v prípade ich schválenia premietne do ustanovenia o účinnosti.
Doterajší čl. VIII sa prečísluje.
Legislatívno technická zmena zohľadňuje doplnenie kompetencií výboru pre nezlučiteľnosť funkcií vo veci preskúmavania a konania o porušení verejného záujmu pri výkone funkcii predsedu regulačného úradu a podpredsedu regulačného úradu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
30.V čl. VIII sa slová „čl. I § 1 9 a“ nahrádzajú slovami „čl. I § 1 3, § 4 ods. 3
10, § 5 až 7, § 8 ods. 3 až 7, § 9,“.
Z dôvodu navrhovanej skoršej účinnosti prechodných ustanovení týkajúcich sa prvej voľby predsedu regulačného úradu, podpredsedu regulačného úradu, predsedu dopravného úradu a podpredsedu dopravného úradu, je potrebné medzi ustanovenia nadobúdajúce skoršiu účinnosť dňom vyhlásenia zahrnúť aj tie časti návrhu zákona, ktoré upravujú podmienky pre voľbu a vymenovanie do funkcie uvedených predstaviteľov oboch úradov.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
18
31.V prílohe v 1. bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3) v znení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4)“ nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. L 284, 31. 10. 2003)“.
V prílohe v druhom bode sa slovo „siete“ nahrádza slovami „ sieťové systémy“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ sa vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. ES L 108, 24.4.2002“.
V prílohe v treťom bode sa slová „elektronických komunikačných sietí a služieb“ nahrádzajú slovami „pre elektronické komunikačné siete a služby“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ sa vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. ES L 108, 24.4.2002“.
V prílohe v piatom bode sa za slovo „priestor“ vkladajú tieto slová: „(prepracované znenie)“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s opravou názvu nariadení tak, ako boli publikované v úradnom vestníku, so všetkými ich dodatkami a novelizáciami a so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča:
o bodoch 1 7, 9 16, 18, 20 31 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť;
o bodoch 8, 17 a 19 hlasovať spoločne s odporúčaním neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19
s c h v á l i ť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 247.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 25. novembra 2013
Maroš K o n d r ó t, v.r.
podpredseda Výboru NR SR pre
hospodárske záležitosti