Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
36. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1891/2013
114
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 22. novembra 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 736a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 736a)
B.s ch v a ľ u j e
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslankyňu Bibiánu Obrimčákovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveruje ju
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pavol Goga Mojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru