Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
36. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1933/2013
113
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 22. novembra 2013
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 718a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 718a)
B.s ch v a ľ u j e
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia,
C.určuje poslanca Dušana Galisa
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
1. vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Pavol Goga Mojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru