NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1891/2013
736a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 736a)
__________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. októbra 2013 č. 889 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 350 z 20. novembra 2013
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 108 z 21. novembra 2013
v ktorých zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve návrhu zákona sa slová „neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákona č. 300/2008 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava názvu návrhu zákona, vzhľadom na to, že platný zákon bol doteraz novelizovaný len zákonom č. 300/2008 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.V úvodnej vete návrhu zákona sa za slová „č. 300/2008 Z. z. sa“ vkladajú slová „mení a“.
Legislatívno-technická úprava úvodnej vety návrhu zákona v súvislosti s vložením nových novelizačných bodov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I sa pred doterajší text návrhu zákona vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 3 ods. 2 sa slová „štátnou vlajkou“ nahrádzajú slovami „štátnym znakom“.“
Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako 2. bod.
Úpravou ustanovenia sa zosúlaďuje text zákona s obsahom olympijského emblému schváleného Medzinárodným olympijským výborom (nový emblém).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I sa za doterajší text návrhu zákona vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.“
3. V § 7 ods. 3 sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovami „Valné zhromaždenie“.“
Úpravou ustanovení sa zosúlaďuje text zákona s platným znením stanov Slovenského olympijského výboru.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
5.V čl. II sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „15. januára“.
Z hľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty prezidenta Slovenskej republiky na posúdenie zákona, je potrebné upraviť dátum nadobudnutia účinnosti zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch
uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne a tieto schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) vo výboroch v druhom čítaní (tlač 736a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 22. novembra 2013 č. 114.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Bibiánu Obrimčákovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ju poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava november 2013
Mojmír Mamojka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport