NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1933/2013
718a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 718a)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2013 č. 871 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 348 z 20. novembra 2013,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 241 z 12. novembra 2013,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 132 z 21. novembra 2013,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť v uznesení č. 120 z 21. novembra 2013,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 104 z 21. novembra 2013
v ktorých zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.V čl. I, v nadpise nad § 1 sa slovo „Úvodné“ nahrádza slovom „Základné“.
Legislatívno-technická úprava nadpisu nad paragrafom v súlade s čl. 6 ods. 1 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.V čl. I, § 1 odsek 2 znie:
„(2) Na podujatie, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov podujatia, sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e), g), h), m), o) a r), § 8 13 a § 14 ods. 2 písm. g) a h). Obec môže na základe miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením určiť, na ktoré z týchto podujatí sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 4 alebo môže zúžiť jej rozsah.”.
Odôvodnenie je uvedené v bode 3.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I, § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Na podujatie podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o rizikové podujatie alebo o podujatie konané mimo športového zariadenia.
(4) Na podujatie, ktorého organizátorom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a účastníkmi podujatia fyzické osoby, ktoré v právnom vzťahu k organizátorovi podujatia, najmä členskom, žiackom, študentskom, pracovnoprávnom, služobnom a blízke osoby týchto osôb, sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú.
(5) Na podujatie podľa odseku 4 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v celom rozsahu, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo o podujatie konané mimo športového zariadenia.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Odôvodnenie k bodom 2 a 3
Navrhuje sa upraviť režim tzv. malého podujatia, teda podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 300 účastníkov podujatia (organizátor podujatia určí predpokladanú účasť tzv. kvalifikovaným odhadom najmä na základe štatistiky počtu účastníkov na obdobnom podujatí),
zmierniť právny režim a povinnosti pre
organizátorov malých podujatí pri zachovaní
štandardu úpravy zákazov a povinností pre
účastníkov podujatia (divákov).
Navrhovaným znením sa znižuje administratívna, personálna i ekonomická záťaž pre organizátorov malých podujatí, ktorí nebudú povinní oznamovať podujatie obci, ak obec zruší alebo zúži rozsah oznamovacej povinnosti podľa § 4, ktorú bude možné splniť aj elektronicky zaslaním štandardizovaného formuláru. Zloženie i počet
4
členov usporiadateľskej služby bude výlučne na úvahe organizátora, ktorý sa bude môcť voľne rozhodnúť či zabezpečí usporiadateľskú službu vlastnými členmi, zamestnancami, dobrovoľníkmi alebo využije službu externej firmy. Na organizátora malého podujatia sa nebudú vzťahovať aj niektoré ďalšie povinnosti uvedené v § 6, ktoré v podmienkach malého podujatia nevykonateľné, resp. ich vyžadovanie by bolo neprimerané. Ak by však malé podujatie bolo označené ako rizikové alebo by sa malo konať mimo športového zariadenia, bude sa naň vzťahovať zákon v celom rozsahu.
Vo vzťahu k účastníkovi podujatia je právne relevantné to, že sa vedome zúčastňuje na verejne prístupnom športovom podujatí (často aj za prítomnosti detí), kde je primerané od neho očakávať a vyžadovať dodržanie ustanoveného štandardu správania, ktorý vychádza z pravidiel slušného správania s dôrazom na prevenciu tých konaní, ktoré môžu podnecovať akty diváckeho násilia alebo iné nežiadané asociálne javy (napr. rasizmus alebo iné formy diskriminácie).
Ak sa účastník podujatia dopustí protiprávneho aktu (priestupku) v súvislosti s účasťou na verejnom športovom podujatí, toto konanie bude posudzované a sankcionované podľa osobitnej právnej úpravy priestupkov spáchaných na verejnom športovom podujatí, vrátane priestupkov diváckeho násilia. Inak by hrozilo, že delikventi sa budú vedome sústreďovať práve na malé podujatia (dorastenecké, žiacke, obecné), kde by im pri vylúčení aplikácie navrhovanej právnej úpravy hrozila napr. za všeobecný priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, či priestupok proti verejnému poriadku pokuta iba vo výške do 33, 99 resp. 165 eur a nebolo by ani možné využiť významný preventívny inštitút predbežného zákazu účasti na verejných športových podujatiach, ktorý taktiež upravuje iba navrhovaná právna úprava. Právom vyžadovaný/ustanovený základný štandard správania (povinností a zákazov) účastníkov verejných športových podujatí by mal byť aj z toho dôvodu rovnaký pre všetky verejné podujatia (aj malé) a mal by byť upravený v navrhovanom zákone. Sprísnený štandard by mal byť na podujatí s osobitným režimom a najmä na rizikovom podujatí.
Na usporiadateľa podujatia sa v prípade tzv. malého podujatia nebude vzťahovať povinnosť mať
5
v čase konania podujatia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele a povinnosť predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému orgánu obce, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.
Ďalšie legislatívno-technické úpravy sa navrhujú z dôvodu sprehľadnenia predmetného ustanovenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I, § 2 písmeno a) znie:
„a) podujatím športová súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry,“.
Vzhľadom na návrh doplnenia definície športového zariadenia a vzhľadom na jednoznačné vymedzenie pozitívnej a negatívnej pôsobnosti zákona, sa navrhuje odstránenie odlišného definovania turistického podujatia, za ktoré sa podľa pôvodného návrhu zákona i doterajšej právnej úpravy považovali iba tie turistické podujatia, na ktorých bola účasť nad 500 účastníkov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I, § 2 písm. d) druhom bode sa slová „najvyššej celoštátnej súťaže“ nahrádzajú slovami „dvoch najvyšších súťaží“.
Navrhuje sa rozšírenie podujatia s osobitným režimom aj na futbalové a hokejové podujatie druhej ligy. Navrhovaná zmena vychádza zo skutočnosti, že ide o podujatia, na ktorých sa zúčastňuje vyšší počet divákov a tiež zo skutočnosti, že aj na takýchto druholigových podujatiach dochádza k problémom súvisiacim s prejavmi diváckeho násilia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
6.V čl. I, § 2 písm. g) sa za slovo „pozemok“ vkladá čiarka a slová „vyznačený turistický chodník“.
Keďže turistické podujatie je športovým podujatím, navrhuje sa vymedzenie priestoru, ktorý je na účely uskutočnenia turistického podujatia považovaný za športové zariadenie. Športovým zariadením v prípade turistického podujatia vyznačené turistické chodníky, v dôsledku čoho sa na podujatia konané na vyznačených turistických chodníkoch nebude vzťahovať režim upravený v § 4 ods. 2 písm. c), resp. § 5 (súhlas vlastníkov pozemkov).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I, § 4 ods. 1 prvej vete sa slovo „písomne“ nahrádza slovami „v písomnej forme alebo v elektronickej forme“.
Za účelom odstránenia možného administratívneho zaťaženia organizátora podujatia, ako aj v záujme podpory operatívnosti komunikácie organizátora a obce sa navrhuje doplniť možnosť, aby oznámenie o zámere zorganizovať podujatie mohol organizátor podujatia oznámiť obci aj elektronickou formou spravidla zaslaním vyplneného elektronického formulára.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I, § 6 ods. 3 písm. a) sa slovo „písomne“ nahrádza slovami „v písomnej forme alebo v elektronickej forme“.
Vzhľadom na požiadavku operatívneho reagovania na skutočnosti súvisiace s prípravou a organizovaním rizikového podujatia sa navrhuje možnosť žiadosti o poskytnutie pomoci pri organizácii rizikového podujatia, ako aj informovania podstatných skutočnostiach aj elektronickou formou spravidla zaslaním vyplneného elektronického formulára.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7
9.V čl. I, § 6 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 7 písm. b)”.
Upravuje sa povinnosť organizátora rizikového podujatia organizačno-technicky zabezpečiť, aby členovia usporiadateľskej služby mali prístup k evidencii extrémistických materiálov v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach, ktorých vnášanie na miesto konania podujatia je zakázané, čím sa dosiahne lepšia vykonateľnosť povinnosti členov usporiadateľskej služby zaistiť extrémistické materiály (transparenty, vlajky, odznaky, časti oblečenia a pod.) vnášané alebo vnesené na miesto konania podujatia (na vstupe alebo v hľadisku) a odovzdať ich polícii. Predpokladom toho je ich správna identifikácia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I, § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) zabezpečiť uskutočnenie porady za účasti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra určeného organizátorom podujatia, bezpečnostného manažéra hostí, osoby delegovanej národným športovým zväzom alebo športovým zväzom (ďalej len „delegát zväzu“), zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby, príslušníka Policajného zboru, osoby, ktorú obec poverila v jej mene vykonávať dozor (ďalej len „dozorný orgán“), zástupcu hasičskej jednotky, zástupcu záchrannej zdravotnej služby a ak je to potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na príprave a priebehu podujatia, a to najmenej päť dní pred konaním podujatia a v deň konania podujatia; ak je na základe nových skutočností podujatie označené za rizikové v čase kratšom ako päť dní pred začiatkom podujatia, organizátor podujatia zabezpečí uskutočnenie takejto porady bezodkladne po označení podujatia za rizikové a v deň konania podujatia.“.
Za účelom naplnenia podstaty § 1 ods. 4 (nové označenie odsek 7) a zabezpečenia vzájomnej koordinácie, spolupráce a súčinnosti všetkých subjektov zúčastňujúcich sa na organizácii a priebehu rizikového podujatia so spoločným cieľom a úlohou zabezpečiť organizáciu/uskutočnenie verejného športového podujatia (zabezpečenie výkonu zhromažďovacieho práva) tak, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku ani ohrozeniu života, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia, sa navrhuje ustanoviť povinnosť organizátora rizikového podujatia zabezpečiť koordinačné stretnutie uvedených osôb, na ktorom sa prerokujú najdôležitejšie otázky pre zabezpečenie riadneho a pokojného priebehu
8
podujatia, najmä navrhované bezpečnostné opatrenia organizátorom, obcou a/alebo políciou a možné spôsoby ich vykonania/zabezpečenia v súčinnosti príslušných subjektov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I, § 7 ods. 4 sa slovo „všeobecného“ nahrádza slovom „osobitného“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky odkazov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I, § 8 ods. 1 sa slovo „a“ pred slovami „životného prostredia“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov podujatia“.
Navrhuje sa spresnenie poslania, úloh a činností usporiadateľskej služby tak, aby bolo v základnej definícii podstaty usporiadateľskej služby vyjadrené, že základnou úlohou usporiadateľskej služby je aj poskytovanie informácií dôležitých z pohľadu podujatia jeho účastníkom, ako aj všeobecná starostlivosť nielen o bezpečnosť, ale aj o pohodlie účastníkov podujatia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. I, § 9 ods. 3, poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 7, § 8 ods. 1 a 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 27 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 353/1997 Z. z.”.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na spresnenie poznámky pod čiarou.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9
14.V čl. I, § 9 ods. 4 sa vypúšťa odkaz 4 nad slovom „služby“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie nesprávneho odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I, § 10 ods. 2 písm. a) sa číslovka „25“ nahrádza číslovkou „21“.
Vzhľadom na požiadavky aplikačnej praxe sa znižuje veková hranica na hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra na 21 rokov.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I, § 10 ods. 6 druhej vete sa pred slová „športového zväzu“ vkladá slovo „národného“.
Formulačná precizácia ustanovenia; písomná prihláška na vykonanie odbornej skúšky sa zasiela na adresu národného športového zväzu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I, § 12 ods. 5 druhej vete sa za slovom „uskutočňuje“ vypúšťa slovo „a“.
Formulačná precizácia ustanovenia; odborná príprava uchádzača sa uskutočňuje sebavzdelávaním.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10
18.V čl. I, § 13 ods. 12 sa slová „osoba delegovaná národným športovým zväzom alebo športovým zväzom (ďalej len „delegát zväzu“)“ nahrádzajú slovami „delegát zväzu“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky delegát zväzu v § 6 ods. 3 písm. g).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I, § 14 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c), f) alebo písm. g)“.
V nadväznosti na návrh zákazu pre účastníka podujatia vnášať na podujatie extrémistické symboly doplnením písmena g) v § 16, sa zároveň navrhuje doplnenie oprávnenia člena usporiadateľskej služby súvisiace so vstupnou kontrolou na podujatie. Predmetné ustanovenie sa tiež navrhuje spresniť z dôvodu zosúladenia s § 16 písm. f) návrhu zákona, ktorým je účastníkovi podujatia zakázané vnášať na podujatie štátne symboly cudzích štátov a ich predchodcov na domáce podujatie, na ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V čl. I, § 14 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „informovanosť a pohodlie“.
Legislatívno-technická úprava. Uvedené činnosti sa navrhujú premiestniť do ustanovenia § 8, ktorý vymedzuje poslanie, úlohy a činnosti usporiadateľskej služby.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. I, § 14 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) zaistiť predmet uvedený v § 16 písm. f) alebo písm. g) a odovzdať ho príslušníkovi Policajného zboru,“.
11
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
V súvislosti s vložením nového písmena f) do § 14 ods. 2 sa vykoná legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov v ďalšom texte návrhu zákona.
Navrhovanou zmenou sa zabezpečuje zaistenie zakázaných predmetov (symboly cudzích štátov alebo extrémistické symboly) v prípade, že účastník konania poruší zákaz vnášať tieto predmety na športové podujatie a zároveň povinnosť člena usporiadateľskej služby odovzdať tieto predmety policajtovi na ďalší postup podľa § 21 ods. 1 4 zákona č. 171/1993 Z. z. za účelom ich využitia v nasledujúcom priestupkovom konaní alebo trestnom konaní, prípadne za účelom ich vrátenia oprávnenej osobe.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. I, § 14 ods. 2 písm. h) sa slová „osobe, ktorú obec poverila v jej mene vykonávať dozor (ďalej len „dozorný orgán“)“ nahrádzajú slovami „dozornému orgánu“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenie legislatívnej skratky dozorný orgán v § 6 ods. 3 písm. g).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.V čl. I, § 15 písm. c) sa za slová „plnení povinností“ vkladajú slová „člena usporiadateľskej služby“.
Formulačná precizácia ustanovenia; § 14 upravuje oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12
24.V čl. I, § 16 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,”.
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená i) a j).
V súvislosti s vložením nových písmen g) a h) do § 16 sa vykoná legislatívnotechnická úprava vnútorných odkazov v ďalšom texte návrhu zákona (napr. § 26 ods. 1 písm. c) a d).
V záujme posilnenia ochrany majetku verejných prepravcov, práva cestujúcich na bezpečnú a slušnú prepravu, ako aj právo obyvateľov obcí a miest na bezpečnosť a verejný poriadok (svedkami nespoločenského správania účastníkov podujatia počas ich presunov často ženy, deti, mládež, starší ľudia), sa výslovne zakazuje počas premiestňovania fanúšikov na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia požívanie alkoholických nápojov vo verejných dopravných prostriedkoch (vlaky, autobusy, lietadlá) alebo v priestoroch slúžiacich na verejnú dopravu (stanice, zastávky, letiská).
V záujme posilnenia prevencie sa navrhuje rozšírenie zákazov pre účastníka podujatia aj o zákaz vnášať tzv. extrémistické symboly vyjadrujúce potláčanie základných ľudských práv a slobôd na podujatie aj vzhľadom na doplnenie priestupkov extrémizmu. Porušenie tohto zákazu sa zároveň navrhuje považovať za priestupok diváckeho násilia ešte pre vyvesením transparentu s nelegálnym obsahom na štadióne.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13
25.V čl. I, § 17 ods. 4 sa za slová „žiadosti organizátora podujatia alebo“ vkladajú slová „na základe žiadosti“.
Formulačná precizácia ustanovenia; obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia na základe žiadosti organizátora alebo na základe žiadosti Policajného zboru.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.V čl. I, § 18 ods. 2, v poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťajú slová „o Policajnom zbore”.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu poznámky pod čiarou k odkazu 10.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.V čl. I, § 22 ods. 3 písm. k) sa vypúšťa odkaz 11 nad slovom „podujatiach“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie nesprávneho odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.V čl. I, § 22 odsek 7 znie:
„(7) Informačný systém obsahuje
a) evidenciu dohôd podľa § 8 ods. 3 a § 18 ods. 4,
b) evidenciu textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo obhajujúcich, podporujúcich alebo podnecujúcich nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
14
c) modul odbornej prípravy uchádzačov o získanie alebo overenie odbornej
spôsobilosti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa vypracovaný v súlade s pravidlami určenými odbornou komisiou podľa § 13 ods. 7.”
V záujme vytvorenia lepších podmienok pre vymožiteľnosť zákazu ustanoveného pre účastníka podujatia - vnášať na miesto konania podujatia extrémistické materiály, ich prehľad (súbory obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové, textové či slovné vyhlásenia) budú súčasťou informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach, v ktorom ho budú môcť využívať všetky osoby, ktoré majú prístup do tohto systému vrátane usporiadateľskej služby, pre ktorú zabezpečí prístup do evidencie spravidla bezpečnostný manažér organizátora. Súčasťou informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach bude aj modul, ktorý bude slúžiť na manažovanie a uskutočnenie procesu odbornej prípravy, testovania a skúšok uchádzačov o získanie/overenie odbornej spôsobilosti na činnosť hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa podľa pravidiel vypracovaných odbornou komisiou v súlade s § 13 ods. 7.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.V čl. I, § 22 ods. 7 sa slová „18 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.
Legislatívno-technická oprava nesprávneho vnútorného odkazu doplnením paragrafovej značky; informačný systém obsahuje evidenciu dohôd, ktorých úprava je obsiahnutá v § 8 ods. 3 a § 18 ods. 4.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča neschváliť
30.V čl. I, § 22 ods. 8 písm. i) sa za slová „odseku 7“ vkladajú slová „písm. a)“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie evidencie extrémistických symbolov a vzdelávacieho modulu v § 22 ods. 7.
15
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
31.V čl. I, § 22 sa odsek 8 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) odseku 7 písm. b) spracúva Policajný zbor,
k) odseku 7 písm. c) spracúva správca informačného systému.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie evidencie extrémistických symbolov a vzdelávacieho modulu v § 22 ods. 7.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.V čl. I, § 22 ods. 14 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 21 v zátvorke pred slovami Ú. v. ES L 121“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4;“ .
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zaužívaným spôsobom citácie právnych aktov EÚ.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
33.V čl. I, § 25 ods. 3 písm. b) sa slová “d) a f)” nahrádzajú slovami “d), f) a h)”.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na včlenenie zákazu v § 16 písm. h), ktorým je zákaz pre účastníka podujatia požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a v hromadných dopravných prostriedkoch.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.V čl. I, § 25 ods. 3 písm. c) sa odkaz 22 nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 18 a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 22.
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
16
Legislatívno-technická úprava; preznačenie duplicitného odkazu a vypustenie duplicitnej poznámky pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
35.V čl. I, § 26 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) poruší zákaz podľa § 16 písm. g),“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
V nadväznosti na doplnenie zákazu vnášania extrémistických symbolov na podujatie účastníkom podujatia sa navrhuje aj doplnenie skutkovej podstaty diváckeho násilia súvisiacej s porušením uvedeného zákazu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
36.V čl. I, § 28 ods. 1 sa slová „písm. a) g)“ nahrádzajú slovami „písm. a) h)“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie novej povinnosti usporiadateľa, a to zaistiť extrémistické symboly (§ 14).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.V čl. I, sa v nadpise § 31 slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“.
Legislatívno-technická úprava nadpisu § 31.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17
38.V čl. I, § 31 ods. 1 prvej vete sa za slovo „predpisu27)“ vkladá slovo „účinného“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu spresnenia textu predmetného ustanovenia.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
39.V čl. I, § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Hlavný usporiadateľ, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu27) účinného do 31. januára 2014, spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona na výkon činnosti bezpečnostného manažéra. Od 1. februára 2018 sa na takého bezpečnostného manažéra vzťahuje opakovanie overenia odbornej spôsobilosti podľa § 13 ods. 6.”.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Spresnenie prechodných ustanovení.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
40.V čl. I, § 31 ods. 2 sa za slová „odseku 1” vkladajú slová „a o bezpečnostnom manažérovi podľa odseku 2”.
Spresnenie prechodných ustanovení.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
41.V čl. I, § 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Hlavný usporiadateľ a usporiadateľ podľa odseku 1 a bezpečnostný manažér podľa odseku 2 oznámia správcovi informačného systému údaje do evidencie hlavných usporiadateľov, usporiadateľov a bezpečnostných manažérov podľa § 22 ods. 6 do 30. apríla 2014.”.
Spresnenie prechodných ustanovení.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
42.V čl. II, 15. bode, § 348 ods. 1 písm. h) sa slová „navštívi verejné podujatie“ nahrádzajú slovami „zúčastní sa na verejnom podujatí“.
18
Precizácia skutkovej podstaty trestného činu; porušenie trestu zákazu účasti na verejných podujatiach spočíva v tom, že osoba, ktorej bol takýto trest uložený sa zúčastní na verejnom podujatí, na ktoré sa tento trest vzťahuje.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
43.V čl. III, 6. bode, § 216 ods. 5 sa slovo „podmienečné“ nahrádza slovom „podmienečne“.
Formulačná precizácia; trestné konanie možno zastaviť „podmienečne“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
44.V čl. III, 8. bode, § 444a ods. 1 sa slovo „účastí“ nahrádza slovom „účasti“.
Formulačná precizácia; ide o trest zákazu „účasti“ na verejných podujatiach.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
45.V čl. III, 9. bode úvodnej vete sa slovo „deviatym“ nahrádza slovom „ôsmym“.
Legislatívno-technická úprava; oprava chyby v úvodnej vete k novelizačnému bodu v súvislosti so zaradením smernice EP a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní do prílohy, ktorou sa preberajú právne záväzné akty EÚ, platné znenie prílohy obsahuje sedem bodov.
19
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
46.V čl. IV, 2. bode, § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa všeobecného predpisu3ab).
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 3ab.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie odkazu na Trestný poriadok a súvisiacej poznámky pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
47.V čl. IV, 3. bode, § 47 ods. 1 sa slová „písmenom k)“ nahrádzajú slovami „písmenom l)“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na to, že písmeno k) bolo do § 47 ods. 1 zavedené zákonom č. 299/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2013.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
48.V čl. IV, 4. bode v § 47 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a), h) k)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. h) až l)“.
Vzhľadom na novelu priestupkového zákona zákonom č. 299/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Exekučný poriadok, sa do § 47 ods. 1 s účinnosťou 1. novembra 2013 doplnilo nové písmeno k). V nadväznosti na túto úpravu je
20
potrebné upraviť aj § 47 ods. 2. Zároveň sa odstraňuje duplicitné uvedenie pokuty za priestupok uvedený v písmene a).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
49.V čl. IV, 5. bode, § 47a ods. 1 písm. b) sa vypúšťa čiarka za slovom „pôvodu“.
Formulačná precizácia skutkovej podstaty priestupku extrémizmu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
50.V čl. IV, 5. bode, § 47a ods. 1 písm. c) sa slová „pre ich náboženské vyznanie“ nahrádzajú slovami „z dôvodu náboženského vyznania“.
Formulačná precizácia skutkovej podstaty priestupku extrémizmu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
51.V čl. IV, 6. bode, § 52 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
Legislatívno-technická oprava vnútorného odkazu v súvislosti s pripomienkou k § 47 ods. 1 v čl. IV.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
21
52.V čl. IV, 8. bode sa slová „Za § 96 vkladá § 96a“ nahrádzajú slovami „Za § 96a vkladá § 96b“ a súčasne sa vykoná zmena označenia paragrafu.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie označenia predmetného ustanovenia vzhľadom na to, že v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 648), schváleného dňa 29. októbra 2013 sa do zákona o priestupkoch (čl. II) doplnilo prechodné ustanovenie, ktoré je označením totožné s navrhovaným označením prechodného ustanovenia v tomto návrhu zákona (čl. IV).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
53.V čl. V, v úvodnej vete zákona sa vypúšťajú slová „mení a“.
Legislatívno-technická úprava úvodnej vety vzhľadom na navrhované doplnenie a nie zmenu citovaného zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
54.V čl. V, v úvodnej vete sa slová „§ 80x“ nahrádzajú slovami „§ 80w“ a súčasne sa vykoná zmena označenie paragrafu“.
Legislatívno-technická oprava označenia paragrafu podľa chronologického poradia; za § 80v sa vkladá § 80w“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22
55.V čl. VI, 2. bode sa slová „Za § 14 vkladá § 14a“ nahrádzajú slovami „Za § 14a vkladá § 14b“ a súčasne sa vykoná zmena označenia paragrafu.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie označenia predmetného ustanovenia vzhľadom na to, že v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 607), schváleného dňa 23. októbra 2013 sa do zákona č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (čl. II) doplnilo ustanovenie, ktoré je označením totožné s navrhovaným označením prechodného ustanovenia v tomto návrhu zákona (čl. VI).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
56.V čl. VI, 2. bode sa doterajší text § 14a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Akreditácia vzdelávacieho zariadenia, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii na prípravu usporiadateľa na športovom podujatí do 31. januára 2014, zostáva zachovaná do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii. Od 1. februára 2014 do uplynutia platnosti potvrdenia o akreditácii postupuje vzdelávacie zariadenie pri príprave hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa podľa osobitného predpisu.4a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 13 zákona č. .../2013 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
Formulácia prechodného ustanovenia vzhľadom na platné potvrdenia o akreditácii vydané vzdelávacím zariadeniam pred účinnosťou zákona. Po nadobudnutí účinnosti zákona budú akreditované vzdelávacie zariadenia povinné pri príprave hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa postupovať podľa novej právnej úpravy (§ 10 až 13 návrhu zákona).
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
23
Gestorský výbor odporúča schváliť
57.V čl. VIII sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a súčasne v čl. I, v nadpise § 31 sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. januára 2014“, v čl. IV, 8. bode, v nadpise § 96a sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a slová „1. januári 2014“ sa nahrádzajú slovami „1. februári 2014“, v čl. V, v nadpise § 80x sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“, v čl. VI, 2. bode, v nadpise § 14a sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „1. januárom 2014“ nahrádzajú slovami „1. februárom 2014“ a slová „31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „31. januára 2014“.
Z hľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty prezidenta Slovenskej republiky na posúdenie zákona, je potrebné upraviť dátum nadobudnutia účinnosti zákona [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky] a v dôsledku toho aj lehoty v prechodných ustanoveniach.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch
uvedených pod bodmi 1 až 28, 30 až 57 spoločne a tieto schváliť,
bod 29 neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
24
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) vo výboroch v druhom čítaní (tlač 718a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 22. novembra 2013 č. 113.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Dušana Galisa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ho poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava november 2013
Mojmír Mamojka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport