1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 1463/2013
613a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 733 z 3. septembra 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 261 zo dňa 12. novembra 2013)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 360 zo dňa 20. novembra 2013)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 249 zo dňa 12. novembra 2013)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V názve sa slová „mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Navrhuje sa úprava názvu zákona vzhľadom na doplnenie nového článku II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Zároveň sa navrhuje doplnenie nového článku III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I doterajší bod 4 znie:
„4. § 2 sa dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x) daňovníkom nezmluvného štátu fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte uvedenom v zozname štátov uverejnenom na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“); ak § 52z neustanovuje inak, ministerstvo zaradí do tohto zoznamu štát, s ktorým Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní alebo štát, ktorý je zmluvným štátom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu, ktorou je tento štát a Slovenská republika viazaná.“.“.
Vnútorný odkaz (§ 52z) sa prečísluje v nadväznosti na čl. II bod 10 zákona č. 318/2013 Z. z.
Upravuje sa definícia daňovníka nezmluvného štátu z dôvodu uplatňovania zvýšenej sadzby dane vyberanej zrážkou. Zvýšená sadzba dane vyberanej zrážkou sa uplatní voči daňovníkovi toho štátu, ktorý nie je uvedený na zozname uverejnenom na webovom
3
sídle MF SR. Cieľom tohto opatrenia je boj proti daňovým únikom a súčasne motivovať ostatné krajiny k uzatváranie medzinárodných zmlúv o výmene informácií so SR.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. marca 2014, čo sa premietne v čl. III o účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I sa doterajší bod 12 vypúšťa.
Doterajšie body 13 až 102 sa primerane prečíslujú.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I doterajší bod 14 znie:
„14. V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.“.“.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I za doterajší bod 19 sa vkladá nový bod 20, ktorý znie:
„20. V § 15 písm. b) sa číslo „23“ nahrádza číslom „22“.“.
Doterajšie body 20 až 102 sa primerane prečíslujú.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje zníženie sadzby dane z príjmov právnickej osoby z doterajších 23 % na 22 %. Cieľom navrhovanej úpravy je zlepšenie podnikateľského prostredia a v kontexte so zavedením daňovej licencie aj zvýšenie motivácie platenia dane.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
6.V čl. I doterajší bod 21 znie:
„21. V § 16 ods. 1 písm. e) piaty bod znie:
„5. príjmy z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky, ak tieto príjmy plynú daňovníkovi podľa § 2 písm. t), príjmy z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky, z prevodu majetkových práv registrovaných na území Slovenskej republiky a z prevodu cenných papierov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území Slovenskej republiky okrem príjmov z prevodu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,“.“.
Ide o úpravu v záujme zvýšenia atraktívnosti podnikateľského prostredia pre zahraničných investorov z členských štátov Európskej únie. Príjem z prevodu obchodných podielov na slovenskej spoločnosti plynúci daňovníkovi členského štátu je zdaniteľný na území Slovenskej republiky, len ak úhrada plynie od slovenského daňovníka alebo od stálej prevádzkarne zahraničného daňovníka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.V čl. I v doterajšom bode 22
V § 16 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem takýchto príjmov plynúcich daňovníkovi podľa § 2 písm. t) uvedených v odseku 1 písm. e) piatom bode,“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na úpravu bodu 21. Príjem z prevodu obchodných podielov na slovenskej spoločnosti plynúci daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, s výnimkou daňovníka členského štátu EÚ, je zdaniteľný na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či plynie úhrada od slovenského alebo zahraničného daňovníka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I doterajší bod 25 sa vypúšťa.
Doterajšie body 26 až 102 sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná úprava vyplynula z potrieb praxe, kedy sa ponecháva súčasný platný postup pri zisťovaní základu dane stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I v bode 30 sa za slová „Základ dane“ dopĺňajú slová „alebo daňová strata“
Navrhuje sa spresnenie normatívneho textu v súlade s dôvodovou správou tak, aby bolo zrejmé, že ide nielen o kladný „základ dane“ ale aj daňovú stratu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
10.V čl. I v doterajšom bode 39 v § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Daňovník zaplatí spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia úhradu vo výške podľa osobitného predpisu,80d) ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane a vo výške podľa osobitného predpisu,80e) ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia medzinárodných zmlúv podľa § 1 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 80d a 80e znejú:
„80d) § 53c ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. .../2013 Z. z.
80e) § 53c ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. .../2013 Z. z.“.
V prípadoch odsúhlasenia metódy transferového oceňovania sa tento úkon spoplatní vo výške podľa osobitného predpisu, pričom sa rozlišuje, či ide o jednostranné alebo dvoj-, prípadne viacstranné odsúhlasenie.
Účinnosť tohto ustanovenia sa navrhuje od 1. 9. 2014.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, čo sa premietne v ustanovení o nadobudnutí účinnosti (čl. III).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I za doterajší bod 49 sa vkladá nový bod 50, ktorý znie:
„50. V § 30 ods. 1 sa slová „počas najviac siedmich“ nahrádzajú slovami „rovnomerne počas najviac štyroch“.“.
Navrhuje sa zmena spôsobu uplatňovania odpočtu daňovej straty. Daňovú stratu bude možné odpočítavať počas najviac 4 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Súčasne sa mení spôsob odpočtu daňovej straty, keď sa prechádza z odpočtu daňovej straty v ľubovoľnej výške v príslušnom zdaňovacom období na rovnomernú výšku v každom zdaňovacom období. Uvedená zmena je navrhovaná z dôvodu zúženia možností pre optimalizáciu daňovej povinnosti.
Doterajšie body 50 až 102 sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I bod 57 znie:
„57. V § 38 ods. 3 sa za slová „zúčtovanie podľa odsekov 1 a 2 vkladajú slová „a uplatní postup podľa § 50“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava s ohľadom na správne usporiadanie vnútorných odkazov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
13.V čl. I za doterajší bod 59 sa vkladá nový bod 60, ktorý znie:
„60. V § 39 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).“.
Doterajšie body 60 až 102 sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná úprava vyplynula z potrieb praxe, keď vyplňovanie prílohy k potvrdeniu o príjmoch obsahujúcej statusy poistencov na sociálne a zdravotné poistenie bolo pre zamestnávateľov administratívne náročné, pričom príloha nebola dostatočne využiteľná na účely kontroly povinného poistného na zdravotné a na sociálne poistenie. Úpravou sa vyplňovanie týchto údajov ruší a zároveň sa stanovuje povinnosť pre finančné riaditeľstvo určiť vzor tlačiva, ktorým je „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za obdobie (kalendárny rok)“. Ustanovenie sa legislatívne spresňuje z dôvodu právnej istoty pri vystavovaní dokladu zamestnávateľom.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V čl. I doterajšie body 60 a 61 znejú:
„60. V § 39 ods. 5 uvádzacia veta znie: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, ktoré rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a doručiť zamestnancovi najneskôr do“ a vypúšťa sa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
61. V § 39 odsek 6 znie:
„(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní 38 ods. 10) najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný do desiatich dní od doručenia žiadosti vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu uvedené v tomto doklade.“.“.
Navrhovaná úprava vyplynula z potrieb praxe, keď vyplňovanie prílohy k potvrdeniu o príjmoch obsahujúcej statusy poistencov na sociálne a zdravotné poistenie bolo pre zamestnávateľov administratívne náročné, pričom príloha nebola dostatočne využiteľná na účely kontroly povinného poistného na zdravotné a na sociálne poistenie. Úpravou sa vyplňovanie týchto údajov ruší a zároveň sa stanovuje povinnosť pre finančné riaditeľstvo určiť vzor tlačiva, ktorým je „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za obdobie (kalendárny rok)“. Ustanovenie sa legislatívne spresňuje z dôvodu právnej istoty pri vystavovaní dokladu zamestnávateľom.
7
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.V čl. I v doterajšom bode 72 v § 43 ods. 1 sa slovo „plynú“ nahrádza slovami „sú vyplatené, poukázané alebo pripísané“.
Pre účely uplatnenia zvýšenej sadzby dane vyberanej zrážkou je podstatné, či daňovník je daňovníkom nezmluvného štátu v momente výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady platiteľom dane v prospech daňovníka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.V čl. I sa doterajší bod 74 vypúšťa.
Doterajšie body 75 až 102 sa primerane prečíslujú.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.V čl. I doterajší bod 75 znie:
„75. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m) kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,37ad)
n) výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich tejto fyzickej osobe.“.“.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
18.V čl. I doterajší bod 76 znie:
„76. V § 43 odsek 11 znie:
„(11) Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou v členení na daňovníkov podľa
a)§ 2 písm. d), okrem daňovníka podľa § 2 písm. x),
b)§ 2 písm. e), okrem daňovníka podľa § 2 písm. x); ak tento daňovník požiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu, tlačivo obsahuje aj údaje v členení podľa písmena c),
c)§ 2 písm. x); pre tohto daňovníka tlačivo obsahuje aj údaje o zrazenej dani v členení na jednotlivé druhy príjmov podľa § 16 ods. 1, sumu zdaniteľného príjmu, sadzbu dane, sumu zrazenej dane, dátum úhrady zdaniteľného príjmu a dátum odvedenia zrazenej dane, pričom, ak ide o
1.fyzickú osobu, tlačivo obsahuje tiež meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,
2.právnickú osobu, tlačivo obsahuje tiež názov, adresu sídla a jej identifikačné číslo.“.“.
Pri plnení oznamovacej povinnosti o zrazenej a odvedenej dani sa zavádza povinnosť informovať o výške príjmu a výške dane za jednotlivých daňovníkov nezmluvných štátov z dôvodu zlepšenia výberu daní a kontroly platieb do rizikových jurisdikcií.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.V čl. I sa za doterajší bod 77 vkladá nový bod 78, ktorý znie:
„78. § 43 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Platiteľom dane z príjmov uvedených v odseku 3 písm. n) je obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú.“.“.
Doterajšie body 78 až 102 sa primerane prečíslujú.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
20.V čl. I doterajší bod 79 znie:
„79. V § 44 odsek 3 znie:
„(3) Sumy na zabezpečenie dane podľa odsekov 1 a 2 sa odvádzajú do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane. Túto skutočnosť je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný oznámiť správcovi dane, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak, a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje súhrnné údaje o zabezpečenej a odvedenej dani v členení na daňovníkov podľa
a)§ 2 písm. d), okrem daňovníka podľa § 2 písm. x),
b)§ 2 písm. e), okrem daňovníka podľa § 2 písm. x); ak tento daňovník požiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu, tlačivo obsahuje aj údaje v členení podľa písmena c),
c)§ 2 písm. x); pre tohto daňovníka tlačivo obsahuje aj údaje o zabezpečenej dani v členení na jednotlivé druhy príjmov podľa § 16 ods. 1, sumu zdaniteľného príjmu, sadzbu dane, zrazenú sumu na zabezpečenie dane, dátum úhrady zdaniteľného príjmu a dátum odvedenia zabezpečenej dane, pričom, ak ide o
1.fyzickú osobu, tlačivo obsahuje tiež meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum jej narodenia,
2.právnickú osobu, tlačivo obsahuje tiež názov, adresu sídla a jej identifikačné číslo.“.“.
Pri plnení oznamovacej povinnosti o zabezpečenej dani sa zavádza povinnosť informovať o výške príjmu a výške dane za jednotlivých daňovníkov nezmluvných štátov z dôvodu zlepšenia výberu daní a kontroly platieb do rizikových jurisdikcií.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.V čl. I doterajší bod 82 znie:
„82. § 46 znie:
„Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.“.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu vykonanú v nadväznosti na zavedenie daňovej licencie pre právnické osoby.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.V čl. I za doterajší bod 82 sa vkladá nový bod 83, ktorý znie:
„83. Za § 46 sa vkladajú § 46a a § 46b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46a
Minimálna výška dane fyzickej osoby
Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6, postup podľa prvej a druhej vety použije, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
10
§ 46b
Daňová licencia právnickej osoby
(1)Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2 alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.
(2)Daňovú licenciu platí
daňovník, ktorý
Daňová licencia
(v eur)
a)k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom136bb) neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške
480
b)k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom136bb) neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške
960
c)za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat136bb) viac ako 500 000 eur, a to vo výške
2 880.
(3)U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu136bc) sa daňová licencia podľa odseku 2 znižuje na polovicu.
(4)Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49.
(5)Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
(6)Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie podľa odseku 1 a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.
(7)Daňovú licenciu neplatí daňovník
a)ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b)podľa § 12 ods. 3 a 4,
c)ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,136bd)
d)za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9.
(8)Nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká
a) ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa odseku 4,
b) ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.
(9)Ak zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je
a) vyššia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie podľa odseku 4 sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
11
b) nižšia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať podľa odseku 5.
(10)Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 136bb až 136bd znejú:
136bb) § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z.
136bc) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov.
136bd) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Do zákona o dani z príjmov sa dopĺňa nový inštitút daňovej licencie pre vymedzené právnické osoby. Daňovú licenciu platí daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie pre daňovníka právnickú osobu, t.j. jedná sa o minimálnu výšku dane, ktorú je tento daňovník povinný zaplatiť, a to aj v prípade vykázania daňovej straty. Ustanovená sadzba daňovej licencie sa znižuje na polovicu, ak sa jedná o daňovníka, ktorý zamestnáva pracovníkov so zdravotným postihnutím. Podmienkou však je že priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným poistením je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 358/2011 Z. z. Na základe tejto vyhlášky je spôsob výpočtu uvedeného ukazovateľa ustanovený v štvrťročnom výkaze o práci „Práca 2-04“. Daňová licencia je splatná v rovnakej lehote ako daňová povinnosť, t.j. v lehote na podanie daňového priznania. Súčasne sa zavádza možnosť zápočtu zaplatenej daňovej licencie (resp. kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní) v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, ale len vo výške, ktorá presahuje daňovú licenciu. V prípade kratšieho zdaňovacieho obdobia (napr. pri prechode z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak alebo zdaňovacie obdobie do dňa vstupu do likvidácie alebo konkurzu) sa výška daňovej licencie znižuje úmerne podľa počtu mesiacov tohto zdaňovacieho obdobia. Rovnako zákon o dani z príjmov vymedzuje daňovníkov právnické osoby, ktoré nepodliehajú povinnosti platiť daňovú licenciu. Ide o novovzniknutého daňovníka, t.j. daňovníka, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, verejnú obchodnú spoločnosť, Národnú banku Slovenska, FNM SR, daňovníka v konkurze a likvidácii a daňovníka prevádzkujúceho aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Daňovník, ktorému zanikol nárok na započítanie zaplatenej daňovej licencie z dôvodu, že uplynula ustanovená 3-ročná doba, stráca nárok na jej vrátenie. Súčasne nárok na jej vrátenie zaniká aj daňovníkovi, ktorý sa zrušuje bez likvidácie a to ku dňu zrušenia bez likvidácie a daňovníkovi vstupujúcemu do konkurzu alebo likvidácie ku dňu vstupu do tohto režimu. Zároveň sa spresňuje postup pri započítaní zaplatených preddavkov v prípade, ak daňovník súčasne nárok na zápočet daňovej licencie. Možnosť poukázania podielu zaplatenej
12
dane ostáva zachovaná aj v prípade povinnosti platenia daňovej licencie, a to z celej výšky zaplatenej daňovej licencie.
Doterajšie body 83 až 102 sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.V čl. I v bode 83 sa za slová „§ 47 ods. 1“ vkladajú slová „prvej vete“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme spresnenia normatívneho textu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.V čl. I doterajší bod 92 znie:
„92. V § 50 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „59j)“ nahrádza odkazom „136f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136f znie:
136f) § 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z.“.“.
Ide o technicko-legislatívnu úpravu v nadväznosti na § 13 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.V čl. I doterajší bod 97 znie:
„97. V § 50 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne.“.“.
Ustanovuje sa, že ak vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane je chybné, správca dane vyzve daňovníka na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nebude správcom dane poukázaný.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.V čl. I v bode 100 úvodná veta znie:
„Za § 52z sa vkladá §52za, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Navrhovaný „§ 52w“ sa označuje ako „§52za“.
Prečíslovanie prechodného ustanovenia nadväzuje na prijatý zákon z 13. septembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. II).
13
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.V čl. I v doterajšom bode 100 sa v § 52w vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na vypustenie bodu 25.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.V čl. I v doterajšom bode 100 v § 52w odsek 3 znie:
„(3) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vo vydanom potvrdení podľa § 39 ods. 5 neuviedol údaje podľa § 39 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do 31. decembra 2013 za niektoré kalendárne mesiace roku 2013 alebo za celé zdaňovacie obdobie roku 2013, takéto potvrdenie sa bude v roku 2014 akceptovať pri vykonaní ročného zúčtovania alebo podaní daňového priznania za rok 2013 aj, ak tento zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, svojmu zamestnancovi vyplatil príjmy uvedené v mzdovom liste podľa § 39 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do 31. decembra 2013.“.
Toto ustanovenie sa prečísluje v nadväznosti na čl. II bod 10 zákona č. 318/2013 Z. z.
Ak zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi napr. príjem z dohody mimo pracovného pomeru a na účely niektorého zo statusov poistencov sociálneho poistenia pri vydaní potvrdenia za zdaňovacie obdobie 2013 údaje určené formou prílohy k potvrdeniu o príjmoch nevyplnil, takéto potvrdenie sa bude v roku 2014 akceptovať aj pri podávaní daňového priznania alebo pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2013. Údaje v potvrdeniach potrebné na daňové účely nebudú touto úpravou dotknuté. Navrhuje sa nové znenie odseku 3 (doterajší odsek 4).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.V čl. I v doterajšom bode 100 sa § 52w dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3.“.
Toto ustanovenie sa prečísluje v nadväznosti na čl. II bod 10 zákona č. 318/2013 Z. z.
Nové pravidlá uplatňovania daňovej straty, t.j. možnosť uplatnenia daňovej straty počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období v rovnomernej výške, sa budú vzťahovať prvýkrát na daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobia začínajúce po 31. decembri 2013.
14
Súčet neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 2013 bude možné počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré sa začína po 31. 12. 2013 douplatňovať rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. V prípade, ak daňovník mohol straty vykázané v rokoch 2010 2012 odpočítavať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od ich vykázania, ale ich neodpočítal, musí postupovať spôsobom podľa § 30 ods. 1 účinného od 1. januára 2014, t.j. nemôže ich douplatňovať podaním dodatočného daňového priznania spôsobom platným do konca roka 2013. V takomto prípade fyzická osoba nebude môcť odpočítať daňové straty vykázané v rokoch 2010 a 2011 od úhrnu čiastkových základov dane podľa § 6 8 zákona o dani z príjmov, ale iba od čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2.
Pri odpočítaní daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 2008 a 2009 sa postupuje podľa § 30 v znení účinnom do 31. decembra 2009, t.j. umožňuje sa dokončiť odpočítanie daňových strát do skončenia 5 zdaňovacích období od jej vykázania. V prípade uplatňovania daňovej straty u fyzickej osoby ostáva aj možnosť ich odpočítania od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až 8 zákona o dani z príjmov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.V čl. I doterajšom bode 100 sa § 52w dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Výnosy z hypotekárnych záložných listov153) podľa § 7 ods. 1 písm. h) v znení účinnom do 31. decembra 2013 prijaté fyzickou osobou od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 sa v roku 2014 zdania daňou vyberanou zrážkou spôsobom ustanoveným v § 43 ods. 10 na základe písomnej dohody platiteľa dane s fyzickou osobou, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu. Na postup platiteľa dane pri zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou sa primerane použijú ustanovenia § 43 ods. 1, 4, 11 a 12, pričom platiteľ dane je povinný daň vyberanú zrážkou odviesť správcovi dane najneskôr do 28. februára 2014. Ak v lehote do 15. februára 2014 neuzatvorí fyzická osoba, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu, takúto písomnú dohodu s platiteľom dane, je povinná zahrnúť tento výnos do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 153 znie:
153) § 14 až 17 zákona č. 530/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Toto ustanovenie sa prečísluje v nadväznosti na čl. II bod 10 zákona č. 318/2013 Z. z.
Pri výnosoch z hypotekárnych záložných listov prijatých fyzickou osobou od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 sa táto fyzická osoba v roku 2014 môže rozhodnúť zdaniť ich
a)podaním daňového priznania (postup uvádzaný v zákone č. 135/2013 Z. z.) ako súčasť základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 7 zákona, alebo
b)daňou vyberanou zrážkou, pričom o takomto spôsobe zdanenia sa musí písomne dohodnúť s platiteľom dane.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15
31.V čl. I v doterajšom bode 100 sa § 52w dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Ustanovenie § 15 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014.
(6) Ustanovenie § 46b v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014 okrem zdaňovacieho obdobia podľa odseku 8.
(7) Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
(8) Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s daňovou licenciou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.“.
Tieto odseky sa primerane prečíslujú.
Podľa predloženého návrhu sa sadzba dane z príjmov právnickej osoby vo výške 22 % použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014. Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok použije túto sadzbu dane prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré začne v priebehu kalendárneho roka 2014.
Daňová licencia pre vymedzené právnické osoby bude prvýkrát splatná za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014, t. j. povinnosť jej zaplatenia sa nebude týkať zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo v kalendárnom roku 2013. Okrem prípadov uvedených v § 46b ods. 6 nepodlieha povinnosti platenia daňovej licencie ani daňovník, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka 2014 zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, a to aj napriek tomu, že jeho zdaňovacie obdobie, ktoré je ukončené dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňu vyhlásenia konkurzu sa začalo najskôr 1. januára 2014. Zároveň sa stanovuje, že prechod z kalendárneho roka na hospodársky rok uskutočnený v kalendárnom roku 2014 nemá vplyv na povinnosť platenia daňovej licencie. Daňová licencia za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu tejto zmeny sa uhradí spolu s daňovou licenciou za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom zmeny, t.j. uhradí sa v roku 2015.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.V čl. I za doterajší bod 100 sa vkladajú nové body 101 a 102, ktoré znejú:
„101. Za § 52w sa vkladá § 52z, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52z
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014
Ak Slovenská republika uzatvorí medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2014, príslušný štát bude doplnený do zoznamu podľa § 2 písm. x) bez ohľadu na skutočnosť, že medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodná zmluva o výmene informácií týkajúcich sa daní nadobudne účinnosť po 31. decembri 2014.“.
Toto ustanovenie sa prečísluje v nadväznosti na čl. II bod 10 zákona č. 318/2013 Z. z.
16
102. Za § 52z sa vkladá § 52x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52x
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Postup podľa § 39 ods. 7 a ods. 9 písm. b) a § 50 ods. 6 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije po prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2015.“.“.
Toto ustanovenie sa prečísluje v nadväznosti na čl. II bod 10 zákona č. 318/2013 Z. z.
Doterajšie body 101 a 102 sa primerane prečíslujú.
V prípade, že SR uzatvorí medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní v priebehu kalendárneho roka 2014, príslušný štát, s ktorým bude táto medzinárodná zmluva uzatvorená bude doplnený do zoznamu, aj keď zmluva nadobudne účinnosť po 31. 12. 2014.
Z dôvodu zavedenia nového informačného systému finančnej správy je možné aj nový postup asignácie dane zamestnancov prostredníctvom ich zamestnávateľov zaviesť s účinnosťou od 1.1.2016.
Bod 101 nadobúda účinnosť 1. marca 2014 a bod 102 nadobúda účinnosť 1. januára 2016, čo sa premietne v ustanovení o nadobudnutí účinnosti (čl. III).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Priebežná individuálna účtovná závierka podľa osobitného predpisu22ca) sa doručuje daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ca znie:
22ca) § 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 688/2006 Z. z.“.
2.V § 39j sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 10.“.
Precizuje sa ustanovenie § 18 k priebežnej účtovnej závierke v nadväznosti na podávanie daňového priznania a predkladanie priebežnej účtovnej závierky daňovníka, ktorý je v konkurze alebo likvidácii.
17
Vzhľadom na upustenie od predmetnej úpravy sa pristupuje k vypusteniu § 38j ods. 1 z dôvodu nadbytočnosti, obsolentnosti.
Doterajšie čl. II a III sa označujú ako čl. III a IV.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne v ustanovení o nadobudnutí účinnosti (čl. IV).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
34.V doterajšom čl. II sa doterajší text za úvodnou vetou označuje ako bod 2, pred ktorý sa vkladá bod 1, ktorý znie:
„1. V § 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová : „ ak §7c neustanovuje inak.“.
Týmto ustanovením sa vytvára priestor pre realizáciu legislatívnej úpravy v bode 3.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.V doterajšom čl. II sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.V celom texte zákona sa slová “Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky„ v príslušnom tvare, nahrádzajú slovami „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Doterajší text čl. II sa označuje ako bod 2.
V nadväznosti na platnú úpravu v § 9 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov odporúčame upraviť aj príslušné ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. .
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
36.V doterajšom čl. II sa za bod 2 vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý znie:
㤠7c
(1) V roku 2014 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 67 %.
(2) Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa odseku 1 prvýkrát v januári 2014.“.“.
Týmto ustanovením sa upravuje % podiel na výnose DPFO pre obce v nadväznosti na výsledky rokovaní vlády so zástupcami ZMOS a upresňuje sa termín, od ktorého budú daňové úrady rozdeľovať a poukazovať výnos dane obciam podľa zmeneného percenta.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18
37.Za doterajší čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 38e sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 vykonaného v roku 2014 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 4 nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu,63) ktoré súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu22) za zdaňovacie obdobie roku 2013.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
63) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší čl. III sa označuje ako čl. IV.
Podľa navrhovanej úpravy v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebudú podliehať zdravotným odvodom pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 (ktoré bude vykonané v roku 2014), úrokové výnosy z dlhopisov, ktoré súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2013.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
38.K doterajšiemu čl. III
V čl. I body 4 2 písm. x)], 48, 72, 76, 78 a 79 nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čo sa premietne v čl. III o účinnosti zákona.
V čl. I body 55, 56, 57, 62, 63, 94 a 96 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, čo sa premietne v čl. III o účinnosti zákona.
V čl. I v bode 39 § 18 ods. 4 posledná veta nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, čo sa premietne v čl. III o účinnosti zákona.
V čl. I nový bod 101 nadobúda účinnosť 1. marca 2014, čo sa premietne v čl. III o účinnosti zákona.
V čl. I nový bod 102 nadobúda účinnosť 1. januára 2016, čo sa premietne v čl. III o účinnosti zákona.
V citovaných bodoch sa navrhuje odlišná účinnosť.
Z dôvodu zavedenia nového informačného systému finančnej správy je možné aj nový postup asignácie dane zamestnancov
19
prostredníctvom ich zamestnávateľov zaviesť s účinnosťou od 1.1.2016.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
O bode spoločnej správy č. 35 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 269 z 25. novembra 2013. Výbor určil poslanca Ladislava Kamenického za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 25. novembra 2013
Daniel D u c h o ň
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet