1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 1460/2013
610a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 730 z 3. septembra 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 260 zo dňa 12. novembra 2013)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 359 zo dňa 20. novembra 2013)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 248 zo dňa 12. novembra 2013)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 139 zo dňa 21. novembra 2013)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I bod 3
V § 11 ods. 6 písm. ap) sa slovo „subjektom“ nahrádza slovom „orgánom“.
Pripomienka za cieľ konkretizovanie navrhovaného pojmu v zmysle skutočnosti, že „subjektom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie ...“ môže byť len orgán verejnej správy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bod 4 znie:
„4. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) zverejnenie údajov o porušení povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) ak tieto údaje zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou,
e) oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane,
f) sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
3
Navrhovaná úprava nadväzuje na prijatie novely zákona o ERP a tiež na úpravu v doterajšom bode 15 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I doterajšom bode 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „ktoré nie sú“ sa nahrádzajú slovami „čo nie je“.“.
8. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I doterajšom bode 12 v § 52 ods. 7 sa za slová „daňové priznanie“ vkladajú slová „alebo kontrolný výkaz“.
12. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Navrhovaná úprava nadväzuje na zmenu v novele zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa ustanovuje povinnosť daňovým subjektom predkladať kontrolné výkazy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I bod 13
V § 53b ods. 3 písm. a) sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „nadobudnutia účinnosti“.
Pripomienka spresňuje navrhované ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I bod 13
V § 53c ods. 1 písm. a) sa slovo „právneho“ nahrádza slovom „daňového“ a v písm. b) a c) sa slovo „právnych“ nahrádza slovom „daňových“.
Pripomienka zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy, nakoľko podľa § 53a ods. 1 sa v záväznom stanovisku posudzuje výhradne „uplatňovanie daňových predpisov“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4
7.V čl. I bod 13
V § 53c ods. 5 v prvej vete sa slová „Ak sa záväzné stanovisko nevydá, finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá,“.
Legislatívno-technická pripomienka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I doterajší bod 15 znie:
„15. V § 55 odsek 11 znie:
„(11) Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt. Ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže požiadať o jej preúčtovanie. Správca dane preúčtuje túto platbu na účet, ktorý mu pridelil na platbu dane, do 30 dní od podania žiadosti vo výške, v akej ju eviduje ako daňový preplatok; o vybavení žiadosti správca dane informuje toho, kto žiadosť podal. Za deň platby sa v tomto prípade považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal.“.“.
15. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Navrhovaným znením sa precizuje ustanovenie tak, aby nebolo možné požiadať o preúčtovanie takej platby, ktorá bola použitá na nedoplatky, resp. exekučné náklady cieľom predísť zneužitiu tohto inštitútu na vyhýbanie sa plateniu daní.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I sa za doterajší bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 62 ods. 1 písm. g) sa slová „vo veci začal konať súd“ nahrádzajú slovami „začalo konanie na súde“.“.
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
19. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Ide o sprecizovanie ustanovenia tak, aby bolo v súlade s terminológiou Občianskeho súdneho poriadku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.V čl. I bod 23
V 23. bode 67 ods. 2 písm. b/) sa slová „ôsmy bod“ nahrádzajú slovami „siedmy bod“ a číslovka „8“ sa nahrádza číslovkou „7“.
Legislatívno-technická pripomienka opravuje chybne uvedenú špecifikáciu novelizovaného bodu.
5
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.Za doterajší článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 47h sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.“.
Doterajšie články II až V sa primerane prečíslujú.
Nový čl. II nadobudne účinnosť 30. decembra 2013, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona.
Návrh zákona sa týka predĺženia lehoty, počas ktorej by fyzické osoby mali právo bezodplatne ponúknuť svoje zaknihované cenné papiere Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej aj ako „FNM SR) a zároveň by si vysporiadali záväzky, ktoré im v súvislosti s vlastníctvom ponúkaných cenných papierov vznikli. Lehota v návrhu je stanovená do 31. decembra 2014.
V súčasnosti CDCP stále eviduje 437.926 aktívnych majetkových účtov fyzických osôb, pričom na veľkej väčšine účtov fyzických osôb evidované zaknihované cenné papiere spoločností, ktoré zanikli, v likvidácii, príp. konkurznom konaní.
Predĺžením lehoty na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR sa zabezpečí dostatočný časový priestor na dokončenie procesu bezodplatných prevodov na FNM SR. Zároveň sa umožní uskutočniť bezodplatný prevod na FNM SR tým fyzickým osobám, ktoré získajú prvýkrát vedomosť o vedení ich účtu majiteľa cenných papierov v CDCP v roku 2014.
6
Skutočnosť, že niekoľko desiatok tisíc fyzických osôb stále nemá vedomosť o existencii účtu majiteľa cenných papierov a s tým spojených právach a povinnostiach, ktoré sa viažu k účtu, súvisí s tým, že fyzické osoby neposkytli CDCP informáciu o zmene osobných údajov (zmena adresy, zmena priezviska).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12. Článok II sa vypúšťa.
Doterajšie články III až V sa primerane prečíslujú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V doterajšom čl. III sa doterajšie znenie označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2016“.“.
2. bod nadobúda účinnosť 30. decembra 2013, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Vzhľadom na opodstatnenosť trvania konsolidácie verejných financií sa navrhuje zmena posledného odvodového obdobia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V doterajšom čl. V sa slová „1. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „30. decembra 2013“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
7
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 268 z 25. novembra 2013. Výbor určil poslanca Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 25. novembra 2013
Daniel D u c h o ň, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet