Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
40. schôdza
1604/2013
268
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 25. novembra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610a)
B.poveruje
spoločného spravodajcu
poslanca Jaroslava Demiana
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenej správe v druhom a treťom čítaní a predniesť správu o výsledku prerokovania,
2.predložiť Národnej rade SR návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
Ivan Švejna
overovateľ výboru