Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
35. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1891/2013
108
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 21. novembra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) – druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736)
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania poslaneckého návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Mojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 108
Zmeny a doplnky
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) – druhé čítanie
1.V názve návrhu zákona sa slová „neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákona č. 300/2008 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava názvu návrhu zákona, vzhľadom na to, že platný zákon bol doteraz novelizovaný len zákonom č. 300/2008 Z. z.
2.V úvodnej vete návrhu zákona sa za slová „č. 300/2008 Z. z. sa“ vkladajú slová „mení a“.
Legislatívno-technická úprava úvodnej vety návrhu zákona v súvislosti s vložením nových novelizačných bodov.
3.V čl. I sa pred doterajší text návrhu zákona vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 3 ods. 2 sa slová „štátnou vlajkou“ nahrádzajú slovami „štátnym znakom“.“
Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako 2. bod.
Úpravou ustanovenia sa zosúlaďuje text zákona s obsahom olympijského emblému schváleného Medzinárodným olympijským výborom (nový emblém).
4.V čl. I sa za doterajší text návrhu zákona vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.“
3. V § 7 ods. 3 sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovami „Valné zhromaždenie“.“
Úpravou ustanovení sa zosúlaďuje text zákona s platným znením stanov Slovenského olympijského výboru.
3
5.V čl. II sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „15. januára“.
Z hľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty prezidenta Slovenskej republiky na posúdenie zákona, je potrebné upraviť dátum nadobudnutia účinnosti zákona.