ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
53. schôdza
Číslo: CDR-1463/2013
360
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 360
z 20. októbra 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I 30. bode sa za slová „Základ dane“ dopĺňajú slová „alebo daňová strata“
Navrhuje sa spresnenie normatívneho textu v súlade s dôvodovou správou tak, aby bolo zrejmé, že ide nielen o kladný „základ dane“ ale aj daňovú stratu.
2.V čl. I bod 57 znie:
„57. V § 38 ods. 3 sa za slová „zúčtovanie podľa odsekov 1 a 2 vkladajú slová „a uplatní postup podľa § 50“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava s ohľadom na správne usporiadanie vnútorných odkazov.
3.V čl. I 83. bode sa za slová „§ 47 ods. 1“ vkladajú slová „prvej vete“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme spresnenia normatívneho textu.
4. V čl. I 100. bode úvodná veta znie:
„Za § 52z sa vkladá §52za, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Navrhovaný „§ 52w“ sa označuje ako „§52za“.
Prečíslovanie prechodného ustanovenia nadväzuje na prijatý zákon z 13. septembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. II).
5. V čl. II sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.V celom texte zákona sa slová “Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky„ v príslušnom tvare, nahrádzajú slovami „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Doterajší text čl. II sa označuje ako bod 2.
V nadväznosti na platnú úpravu v § 9 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov odporúčame upraviť aj príslušné ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. .