ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
53. schôdza
Číslo: CDR-1460/2013
359
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 359
z 20. novembra 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I, 3. bodu
V § 11 ods. 6 písm. ap) sa slovo „subjektom“ nahrádza slovom „orgánom“.
Pripomienka za cieľ konkretizovanie navrhovaného pojmu v zmysle skutočnosti, že „subjektom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie ...“ môže byť len orgán verejnej správy.
2.K čl. I, 13. bodu
V § 53b ods. 3 písm. a) sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „nadobudnutia účinnosti“.
Pripomienka spresňuje navrhované ustanovenie.
3.K čl. I, 13. bodu
V § 53c ods. 1 písm. a) sa slovo „právneho“ nahrádza slovom „daňového“ a v písm. b) a c) sa slovo „právnych“ nahrádza slovom „daňových“.
Pripomienka zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy, nakoľko podľa § 53a ods. 1 sa v záväznom stanovisku posudzuje výhradne „uplatňovanie daňových predpisov“.
4.K čl. I, 13. bodu
V § 53c ods. 5 v prvej vete sa slová „Ak sa záväzné stanovisko nevydá, finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá,“.
Legislatívno-technická pripomienka.
5.K čl. I, 23. bodu
V 23. bode 67 ods. 2 písm. b/) sa slová „ôsmy bod“ nahrádzajú slovami „siedmy bod“ a číslovka „8“ sa nahrádza číslovkou „7“.
Legislatívno-technická pripomienka opravuje chybne uvedenú špecifikáciu novelizovaného bodu.
6.Za doterajší článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č.
595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 47h sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.“.
Doterajšie články II až V sa označujú ako články III až VI.
Nový čl. II nadobudne účinnosť 30. decembra 2013, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona.
Návrh zákona sa týka predĺženia lehoty, počas ktorej by fyzické osoby mali právo bezodplatne ponúknuť svoje zaknihované cenné papiere Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej aj ako „FNM SR) a zároveň by si vysporiadali záväzky, ktoré im v súvislosti s vlastníctvom ponúkaných cenných papierov vznikli. Lehota v návrhu je stanovená do 31. decembra 2014.
V súčasnosti CDCP stále eviduje 437.926 aktívnych majetkových účtov fyzických osôb, pričom na veľkej väčšine účtov fyzických osôb evidované zaknihované cenné papiere spoločností, ktoré zanikli, v likvidácii, príp. konkurznom konaní.
Predĺžením lehoty na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR sa zabezpečí dostatočný časový priestor na dokončenie procesu bezodplatných prevodov na FNM SR. Zároveň sa umožní uskutočniť bezodplatný prevod na FNM SR tým fyzickým osobám, ktoré získajú prvýkrát vedomosť o vedení ich účtu majiteľa cenných papierov v CDCP v roku 2014. Skutočnosť, že niekoľko desiatok tisíc fyzických osôb stále nemá vedomosť o existencii účtu majiteľa cenných papierov a s tým spojených právach a povinnostiach, ktoré sa viažu k účtu, súvisí s tým, že fyzické osoby neposkytli CDCP informáciu o zmene osobných údajov (zmena adresy, zmena priezviska).