ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
53. schôdza
Číslo: CRD-1891/2013
350
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2013
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 350
z 20. novembra 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Mojmíra MAMOJKU, Miroslava ČÍŽA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení neskorších predpisov (tlač 736)
___________________________________________________________________________
1.V názve návrhu zákona sa slová „neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „zákona č. 300/2008 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava názvu návrhu zákona, vzhľadom na to, že platný zákon bol doteraz novelizovaný len zákonom č. 300/2008 Z. z.
2.V úvodnej vete návrhu zákona sa za slová „č. 300/2008 Z. z. sa“ vkladajú slová „mení a“.
Legislatívno-technická úprava úvodnej vety návrhu zákona v súvislosti s vložením nových novelizačných bodov.
3.V čl. I sa pred doterajší text návrhu zákona vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 3 ods. 2 sa slová „štátnou vlajkou“ nahrádzajú slovami „štátnym znakom“.“
Doterajší text návrhu zákona sa označuje ako 2. bod.
Úpravou ustanovenia sa zosúlaďuje text zákona s obsahom olympijského emblému schváleného Medzinárodným olympijským výborom (nový emblém).
4.V čl. I sa za doterajší text návrhu zákona vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Najvyšším orgánom Slovenského olympijského výboru je Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru.“
3. V § 7 ods. 3 sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovami „Valné zhromaždenie“.“
Úpravou ustanovení sa zosúlaďuje text zákona s platným znením stanov Slovenského olympijského výboru.
5.V čl. II sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „15. januára“.
Z hľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty prezidenta Slovenskej republiky na posúdenie zákona, je potrebné upraviť dátum nadobudnutia účinnosti zákona.