ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
53. schôdza
Číslo: CRD-1920/2013
342
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2013
k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 342
z 20. novembra 2013
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 727)
___________________________________________________________________________
1.K čl. I § 3
V § 3 písm. c) v poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa slová „(oznámenie č. 324/1997 Z. z.)“ nahrádzajú slovami „(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.)“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania uverejnenia medzinárodnej zmluvy podľa jej oficiálneho znenia v zbierke zákonov.
2.K čl. I § 9
V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „správcovi výberu mýta alebo poskytovateľovi Európskej služby elektronického výberu mýta“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa určuje subjekt, ktorému sa nahlasujú zmeny uvedené v ustanovení.
3.K čl. I § 12
V čl. I § 12 ods. 5 písm. c) sa slová „palubného zariadenia“ nahrádzajú slovami „palubnej jednotky“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa upresňuje pojem používaný v návrhu zákona.
4.K čl. I § 22
V § 22 ods. 4 písm. h) sa slovo „kontroly“ nahrádza slovom „dohľadu.
Legislatívno-technická pripomienka. Upresňuje sa pojem používaná v čl. I § 20 ods. 7, na ktoré sa dané ustanovene odvoláva.
5.K čl. I § 29
V čl. I § 29 ods. 1 písm. c) sa slová „palubného zariadenia“ nahrádzajú slovami „palubnej jednotky“.
Legislatívno-technická pripomienka, ktorou sa
upresňuje pojem používaný v návrhu zákona.
6.K čl. II bod 6
V čl. II bod 6 § 22 ods. 3 sa suma „60“ nahrádza sumou „50“.
Legislatívno-technická pripomienka. Návrh reflektuje zmenu navrhovanú a schválenú v novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 601).
7.K prílohe zákona
V prílohe zákona v 1. bode text v prvej zátvorke znie: „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv.4; Ú. v. ES L 187, 20.7.1999“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu jednotným a zaužívaným spôsobom.
8.K prílohe zákona
V prílohe zákona v 2. bode text v prvej zátvorke znie: „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.13/zv.34; Ú. v. EÚ L 200, 7.6.2004“.
Legislatívno-technická pripomienka. Ide o formálnu úpravu uvádzania miesta uverejnenia právne záväzného aktu jednotným a zaužívaným spôsobom.