Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
31. schôdza výboru
Číslo:CRD-2211/2013
216
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 20. novembra 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
na svojej 31. schôdzi 20. novembra 2013 k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776)
A. k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pri rokovaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 776) rozhodnutím č. 745 zo 7. novembra 2013 za gestorský výbor;
B.u r č u j e
v súlade s § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Mariana Záhumenského, poslanca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k predmetnému materiálu v prvom čítaní;
2
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ľuboš MartinákMikuláš H u b a
overovateľ výboru predseda výboru