Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
39. schôdza
1604/2013
260
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 12. novembra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
Ivan Švejna
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 260
39. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. I bod 3
V § 11 ods. 6 písm. ap) sa slovo „subjektom“ nahrádza slovom „orgánom“.
Pripomienka za cieľ konkretizovanie navrhovaného pojmu v zmysle skutočnosti, že „subjektom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie ...“ môže byť len orgán verejnej správy.
2.V čl. I bod 4 znie:
„4. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) zverejnenie údajov o porušení povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) ak tieto údaje zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou,
e) oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane,
f) sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane.“.“.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Navrhovaná úprava nadväzuje na prijatie novely zákona o ERP a tiež na úpravu v doterajšom bode 15 návrhu zákona.
3.V čl. I doterajšom bode 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a slová „ktoré nie sú“ sa nahrádzajú slovami „čo nie je“.“.
8. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu.
3
4.V čl. I doterajšom bode 12 v § 52 ods. 7 sa za slová „daňové priznanie“ vkladajú slová „alebo kontrolný výkaz“.
12. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Navrhovaná úprava nadväzuje na zmenu v novele zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa ustanovuje povinnosť daňovým subjektom predkladať kontrolné výkazy.
5.V čl. I bod 13
V § 53b ods. 3 písm. a) sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „nadobudnutia účinnosti“.
Pripomienka spresňuje navrhované ustanovenie.
6.V čl. I bod 13
V § 53c ods. 1 písm. a) sa slovo „právneho“ nahrádza slovom „daňového“ a v písm. b) a c) sa slovo „právnych“ nahrádza slovom „daňových“.
Pripomienka zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy, nakoľko podľa § 53a ods. 1 sa v záväznom stanovisku posudzuje výhradne „uplatňovanie daňových predpisov“.
7.V čl. I bod 13
V § 53c ods. 5 v prvej vete sa slová „Ak sa záväzné stanovisko nevydá, finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá,“.
Legislatívno-technická pripomienka.
1
8.V čl. I doterajší bod 15 znie:
„15. V § 55 odsek 11 znie:
„(11) Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt. Ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže požiadať o jej preúčtovanie. Správca dane preúčtuje túto platbu na účet, ktorý mu pridelil na platbu dane, do 30 dní od podania žiadosti vo výške, v akej ju eviduje ako daňový preplatok; o vybavení žiadosti správca dane informuje toho, kto žiadosť podal. Za deň platby sa v tomto prípade považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal.“.“.
15. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Navrhovaným znením sa precizuje ustanovenie tak, aby nebolo možné požiadať o preúčtovanie takej platby, ktorá bola použitá na nedoplatky, resp. exekučné náklady cieľom predísť zneužitiu tohto inštitútu na vyhýbanie sa plateniu daní.
9.V čl. I sa za doterajší bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 62 ods. 1 písm. g) sa slová „vo veci začal konať súd“ nahrádzajú slovami „začalo konanie na súde“.“.
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
4
19. bod nadobúda účinnosť 1. januára 2014, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Ide o sprecizovanie ustanovenia tak, aby bolo v súlade s terminológiou Občianskeho súdneho poriadku.
10.V čl. I bod 23
V 23. bode 67 ods. 2 písm. b/) sa slová „ôsmy bod“ nahrádzajú slovami „siedmy bod“ a číslovka „8“ sa nahrádza číslovkou „7“.
Legislatívno-technická pripomienka opravuje chybne uvedenú špecifikáciu novelizovaného bodu.
11. Článok II sa vypúšťa.
Doterajšie články III až V sa primerane prečíslujú.
12.V doterajšom čl. III sa doterajšie znenie označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bod 2, ktorý znie:
„2. V § 11 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2016“.“.
2. bod nadobúda účinnosť 30. decembra 2013, čo sa premietne pri spracúvaní čistopisu do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti návrhu zákona (čl. V).
Vzhľadom na opodstatnenosť trvania konsolidácie verejných financií sa navrhuje zmena posledného odvodového obdobia.
13.V doterajšom čl. V sa slová „1. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „30. decembra 2013“.