Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
44. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1463/2013 - VHZ
249
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 12. novembra 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Michal B a g a č k a
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
44. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 249
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613)
1.V názve sa slová „mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Navrhuje sa úprava názvu zákona vzhľadom na doplnenie nového článku III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.V čl. I sa doterajší bod 12 vypúšťa.
Doterajšie body 13 až 102 sa primerane prečíslujú.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
3.V čl. I doterajší bod 14 znie:
„14. V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.“.“.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie
administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
4.V čl. I 30. bode sa za slová „Základ dane“ dopĺňajú slová „alebo daňová strata“
Navrhuje sa spresnenie normatívneho textu v súlade s dôvodovou správou tak, aby bolo zrejmé, že ide nielen o kladný „základ dane“ ale aj daňovú stratu.
5.V čl. I bod 57 znie:
„57. V § 38 ods. 3 sa za slová „zúčtovanie podľa odsekov 1 a 2 vkladajú slová „a uplatní postup podľa § 50“.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava s ohľadom na správne usporiadanie vnútorných odkazov.
6.V čl. I sa doterajší bod 74 vypúšťa.
Doterajšie body 75 až 102 sa primerane prečíslujú.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
7.V čl. I doterajší bod 75 znie:
„75. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m) kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,37ad)
n) výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich tejto fyzickej osobe.“.“.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
8.V čl. I sa za doterajší bod 77 vkladá nový bod 78, ktorý znie:
„78. § 43 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Platiteľom dane z príjmov uvedených v odseku 3 písm. n) je obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú.“.“.
Doterajšie body 78 až 102 sa primerane prečíslujú.
S účinnosťou od 1.1.2014 sa navrhuje, aby výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplácaných fyzickej osobe sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa budú naďalej zdaňovať podaním daňového priznania. Zdaňovanie daňou vyberanou zrážkou zabezpečí zníženie administratívnej náročnosti fyzickej osoby pri zdaňovaní týchto úrokových výnosov (príjmov). V tejto súvislosti sa vymedzuje platiteľ dane, ktorým je vyplácajúci obchodník s cennými papiermi.
9.V čl. I 83. bode sa za slová „§ 47 ods. 1“ vkladajú slová „prvej vete“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu v záujme spresnenia normatívneho textu.
10.V čl. I 100. bode úvodná veta znie:
„Za § 52z sa vkladá §52za, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Navrhovaný „§ 52w“ sa označuje ako „§52za“.
Prečíslovanie prechodného ustanovenia nadväzuje na prijatý zákon z 13. septembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čl. II).
11.V čl. I doterajšom bode 100 sa § 52w dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Výnosy z hypotekárnych záložných listov153) podľa § 7 ods. 1 písm. h) v znení účinnom do 31. decembra 2013 prijaté fyzickou osobou od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 sa v roku 2014 zdania daňou vyberanou zrážkou spôsobom ustanoveným v § 43 ods. 10 na základe písomnej dohody platiteľa dane s fyzickou osobou, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu. Na postup platiteľa dane pri zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou sa primerane použijú ustanovenia § 43 ods. 1, 4, 11 a 12, pričom platiteľ dane je povinný daň vyberanú zrážkou odviesť správcovi dane najneskôr do 28. februára 2014. Ak v lehote do 15. februára 2014 neuzatvorí fyzická osoba, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu, takúto písomnú dohodu s platiteľom dane, je povinná zahrnúť tento výnos do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 153 znie:
153) § 14 až 17 zákona č. 530/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Toto ustanovenie sa prečísluje v nadväznosti na čl. II bodom 10 zákona č. 318/2013 Z. z.
Pri výnosoch z hypotekárnych záložných listov prijatých fyzickou osobou od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 sa táto fyzická osoba v roku 2014 môže rozhodnúť zdaniť ich
a)podaním daňového priznania (postup uvádzaný v zákone č. 135/2013 Z. z.) ako súčasť základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 7 zákona, alebo
b)daňou vyberanou zrážkou, pričom o takomto spôsobe zdanenia sa musí písomne dohodnúť s platiteľom dane.
12.V čl. II sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.V celom texte zákona sa slová “Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky„ v príslušnom tvare, nahrádzajú slovami „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Doterajší text čl. II sa označuje ako bod 2.
V nadväznosti na platnú úpravu v § 9 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov odporúčame upraviť aj príslušné ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. .
13.Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 38e sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 vykonaného v roku 2014 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 4 nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu,63) ktoré súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu22) za zdaňovacie obdobie roku 2013.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
63) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší čl. III sa označuje ako čl. IV.
Podľa navrhovanej úpravy v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nebudú podliehať zdravotným odvodom pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 (ktoré bude vykonané v roku 2014), úrokové výnosy z dlhopisov, ktoré súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2013.