Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
44. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1460/2013 - VHZ
248
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 12. novembra 2013
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.u k l a d á
predsedovi výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Ján H u d a c k ý, v.r.
predseda výboru
overovateľ výboru
Alojz P ř i d a l
Michal B a g a č k a
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
44. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 248
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 610)
1.K čl. I, 3. bodu
V § 11 ods. 6 písm. ap) sa slovo „subjektom“ nahrádza slovom „orgánom“.
Pripomienka za cieľ konkretizovanie navrhovaného pojmu v zmysle skutočnosti, že „subjektom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie ...“ môže byť len orgán verejnej správy.
2.K čl. I, 13. bodu
V § 53b ods. 3 písm. a) sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „nadobudnutia účinnosti“.
Pripomienka spresňuje navrhované ustanovenie.
3.K čl. I, 13. bodu
V § 53c ods. 1 písm. a) sa slovo „právneho“ nahrádza slovom „daňového“ a v písm. b) a c) sa slovo „právnych“ nahrádza slovom „daňových“.
Pripomienka zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy, nakoľko podľa § 53a ods. 1 sa v záväznom stanovisku posudzuje výhradne „uplatňovanie daňových predpisov“.
4.K čl. I, 13. bodu
V § 53c ods. 5 v prvej vete sa slová „Ak sa záväzné stanovisko nevydá, finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá,“.
Legislatívno-technická pripomienka.
5.K čl. I, 23. bodu
V 23. bode 67 ods. 2 písm. b/) sa slová „ôsmy bod“ nahrádzajú slovami „siedmy bod“ a číslovka „8“ sa nahrádza číslovkou „7“.
Legislatívno-technická pripomienka opravuje chybne uvedenú špecifikáciu novelizovaného bodu.