Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
39. schôdza
1918/2013
249
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 12. novembra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 723) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
Ivan Švejna
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 249
39. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlač 723)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. II, bode 2 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná a“.
V čl. II, bode 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 3aa sa slovo „oznámenie“ nahrádza slovami Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7“ sa vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003“.
V čl. II, bode 2 v poznámke pod čiarou k odkazu 3ab a v čl. II, bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 3d sa slová „Kapitola III“ nahrádzajú slovami „Čl. 15 až 17“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace so skutočnosťou, že návrh zákona odkazuje medzinárodnú zmluvu. V súlade s Viedenským dohovorom o zmluvnom práve sa podľa zaužívanej legislatívnej praxe pri odkazovaní na medzinárodné zmluvy používa ustálené spojenie medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná“ spolu s odkazom na poznámku pod čiarou, kde je táto medzinárodná zmluva identifikovaná názvom a informáciou o publikácii a so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.
2.V čl. II, bode 8 v poznámke pod čiarou k odkazu 11be sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa v prípade jednej alebo viacerých novelizácií uvádzajú s dodatkom „v platnom znení“.
3.V čl. IV, bode 5 sa číselné označenie odkazu na poznámku pod čiarou „37)“ nahrádza číselným označením „31ab)“.
Nahradenie označenia uvedeného odkazu rešpektuje poradie číslovania odkazov na poznámky pod čiarou v platnom zákone o dráhach a je v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov.
4.V prílohe v prvom bode sa slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4)“ nahrádzajú slovami „(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady
3
2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29.9.2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003)“.
V prílohe v druhom bode sa slovo „siete“ nahrádza slovami sieťové systémy“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ sa vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. ES L 108, 24.4.2002“.
V prílohe v treťom bode sa slová „elektronických komunikačných sietí a služieb“ nahrádzajú slovami „pre elektronické komunikačné siete a služby“ a za slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29“ sa vkladá bodkočiarka a tieto slová: „Ú. v. ES L 108, 24.4.2002“.
V prílohe v piatom bode sa za slovo „priestor“ vkladajú tieto slová: „(prepracované znenie)“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s opravou názvu nariadení tak, ako boli publikované v úradnom vestníku, so všetkými ich dodatkami a novelizáciami a so zaužívaným spôsobom uvádzania informácie o publikácii právne záväzných aktov Európskej únie v úradnom vestníku.