Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
39. schôdza
1933/2013
241
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 12. novembra 2013
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Daniel D u c h o ň
predseda výboru
Milan Mojš
Ivan Švejna
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 241
39. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 718)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.V čl. I, v nadpise nad § 1 sa slovo „Úvodné“ nahrádza slovom „Základné“.
Legislatívno-technická úprava nadpisu nad paragrafom v súlade s čl. 6 ods. 1 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
2.V čl. I, § 7 ods. 4 sa slovo „všeobecného“ nahrádza slovom „osobitného“.
Legislatívno-technická úprava za účelom zjednotenia zavedenej legislatívnej techniky odkazov.
3.V čl. I, § 9 ods. 4 sa vypúšťa odkaz 4 nad slovom „služby“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie nesprávneho odkazu.
4.V čl. I, § 10 ods. 6 druhej vete sa pred slová „športového zväzu“ vkladá slovo „národného“.
Formulačná precizácia ustanovenia; písomná prihláška na vykonanie odbornej skúšky sa zasiela na adresu národného športového zväzu.
5.V čl. I, § 12 ods. 5 druhej vete sa za slovom „uskutočňuje“ vypúšťa slovo „a“.
Formulačná precizácia ustanovenia; odborná príprava uchádzača sa uskutočňuje sebavzdelávaním.
6.V čl. I, § 15 písm. c) sa za slová „plnení povinností“ vkladajú slová „člena usporiadateľskej služby“.
Formulačná precizácia ustanovenia; § 14 upravuje oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby.
7.V čl. I, § 17 ods. 4 sa za slová „žiadosti organizátora podujatia alebo“ vkladajú slová „na základe žiadosti“.
Formulačná precizácia ustanovenia; obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia na základe žiadosti organizátora alebo na základe žiadosti Policajného zboru.
3
8.V čl. I, § 22 ods. 3 písm. k) sa vypúšťa odkaz 11 nad slovom „podujatiach“.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie nesprávneho odkazu.
9.V čl. I, § 22 ods. 7 sa slová „18 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.
Legislatívno-technická oprava nesprávneho vnútorného odkazu doplnením paragrafovej značky; informačný systém obsahuje evidenciu dohôd, ktorých úprava je obsiahnutá v § 8 ods. 3 a § 18 ods. 4.
10.V čl. I sa v poznámke pod čiarou k odkazu 21 (v § 22 ods. 14) v zátvorke pred slovami Ú. v. ES L 121“ vkladajú slová „Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4;“ .
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zaužívaným spôsobom citácie právnych aktov EÚ.
11.V čl. I, § 25 ods. 3 písm. c) sa odkaz 22 nad slovom „predpisu“ označuje ako odkaz 18 a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 22.
Nasledujúce poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava; preznačenie duplicitného odkazu a vypustenie duplicitnej poznámky pod čiarou.
12.V čl. I, sa v nadpise § 31 slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“.
Legislatívno-technická úprava nadpisu § 31.
13.V čl. II, 15. bode, § 348 ods. 1 písm. h) sa slová „navštívi verejné podujatie“ nahrádzajú slovami „zúčastní sa na verejnom podujatí“.
Precizácia skutkovej podstaty trestného činu; porušenie trestu zákazu účasti na verejných podujatiach spočíva v tom, že osoba, ktorej bol takýto trest uložený sa zúčastní na verejnom podujatí, na ktoré sa tento trest vzťahuje.
14.V čl. III, 6. bode, § 216 ods. 5 sa slovo „podmienečné“ nahrádza slovom „podmienečne“.
Formulačná precizácia; trestné konanie možno zastaviť „podmienečne“.
15.V čl. III, 8. bode, § 444a ods. 1 sa slovo „účastí“ nahrádza slovom „účasti“.
Formulačná precizácia; ide o trest zákazu „účasti“ na verejných podujatiach.
16.V čl. III, 9. bode úvodnej vete sa slovo „deviatym“ nahrádza slovom „ôsmym“.
Legislatívno-technická úprava; oprava chyby v úvodnej vete k novelizačnému bodu v súvislosti so zaradením smernice EP a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní do
4
prílohy, ktorou sa preberajú právne záväzné akty EÚ, platné znenie prílohy obsahuje sedem bodov.
17.V čl. IV, 2. bode, § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa všeobecného predpisu3ab).
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 3ab.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie odkazu na Trestný poriadok a súvisiacej poznámky pod čiarou.
18.V čl. IV, 3. bode, § 47 ods. 1 sa slová „písmenom k)“ nahrádzajú slovami „písmenom l)“.
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na to, že písmeno k) bolo do § 47 ods. 1 zavedené zákonom č. 299/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2013.
19.V čl. IV, 5. bode, § 47a ods. 1 písm. b) sa vypúšťa čiarka za slovom „pôvodu“.
Formulačná precizácia skutkovej podstaty priestupku extrémizmu.
20.V čl. IV, 5. Bode, § 47a ods. 1 písm. c) sa slová „pre ich náboženské vyznanie“ nahrádzajú slovami „z dôvodu náboženského vyznania“.
Formulačná precizácia skutkovej podstaty priestupku extrémizmu.
21.V čl. IV, 6. bode, § 52 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. k)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
Legislatívno-technická oprava vnútorného odkazu v súvislosti s pripomienkou k § 47 ods. 1 v 3. bode čl. IV.
22.V čl. IV, 8. bode sa slová „Za § 96 vkladá § 96a“ nahrádzajú slovami „Za § 96a vkladá § 96b“ a súčasne sa vykoná zmena označenia paragrafu.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie označenia predmetného ustanovenia vzhľadom na to, že v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 648), schváleného dňa 29. októbra 2013 sa do zákona o priestupkoch (čl. II) doplnilo prechodné ustanovenie, ktoré je označením totožné s navrhovaným označením prechodného ustanovenia v tomto návrhu zákona (čl. IV).
23.V čl. V, v úvodnej vete zákona sa vypúšťajú slová „mení a“.
Legislatívno-technická úprava úvodnej vety vzhľadom na navrhované doplnenie a nie zmenu citovaného zákona.
24.V čl. V, v úvodnej vete sa slová „§ 80x“ nahrádzajú slovami „§ 80w“ a súčasne sa vykoná zmena označenie paragrafu“.
Legislatívno-technická oprava označenia paragrafu podľa chronologického poradia; za § 80v sa vkladá § 80w“.
5
25.V čl. VI, 2. bode sa slová „Za § 14 vkladá § 14a“ nahrádzajú slovami „Za § 14a vkladá § 14b“ a súčasne sa vykoná zmena označenia paragrafu.
Legislatívno-technická úprava; zosúladenie označenia predmetného ustanovenia vzhľadom na to, že v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 607), schváleného dňa 23. októbra 2013 sa do zákona č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (čl. II) doplnilo ustanovenie, ktoré je označením totožné s navrhovaným označením prechodného ustanovenia v tomto návrhu zákona (čl. VI).
26.V čl. VIII sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a súčasne v čl. I, v nadpise § 31 sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. januára 2014“, v čl. IV, 8. bode, v nadpise § 96a sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a slová „1. januári 2014“ sa nahrádzajú slovami „1. februári 2014“, v čl. V, v nadpise § 80x sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“, v čl. VI, 2. bode, v nadpise § 14a sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“ a v texte ustanovenia sa slová „1. januárom 2014“ nahrádzajú slovami „1. februárom 2014“ a slová „31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „31. januára 2014“.
Z hľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty prezidenta Slovenskej republiky na posúdenie zákona, je potrebné upraviť dátum nadobudnutia účinnosti zákona [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky] a v dôsledku toho aj lehoty v prechodných ustanoveniach.