NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1903/2013
909
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. októbra 2013
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Galka a Richarda Sulíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (tlač 744) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Pavol P a š k a v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Mária J a n í k o v á v. r.
Pavol Z a j a c v. r.