Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
V súčasnosti sa v praxi množia prípady, kedy spotrebitelia, či napríklad ako klienti v banke, alebo ako klienti mobilných operátorov vykonávajú rôzne právne úkony, pričom ich podpis je zaznamenaný v digitalizovanej forme. Ide o digitalizovaný podpis zaznamenaný pomocou elektronického pera a tabletu.
Tento postup výrazne zjednodušuje vykonávanie právnych úkonov, na rozdiel od ich vykonávania v klasickej písomnej podobe, z viacerých dôvodov. Je to rýchlejšie, rôzne formuláre v elektronickej podobe presne vyplnené a nie je potrebné sa k nim vracať z dôvodov ich opravy, pre klienta je to pohodlnejšie a dajú sa vylúčiť pochybenia formálneho charakteru.
Navyše, z informácií z praxe vieme, že niektoré spoločnosti sa na základe rôznych obštrukcií pri papierovaní v súvislosti so zmenou dodávateľa snažia odberateľa znechutiť a zostať u doterajšieho odberateľa. Návrh teda posilňuje konkurenčné prostredie, eliminuje rôzne administratívne obštrukcie a lepšie umožní odberateľovi napr. odísť od dodávateľa, ktorého ceny sú najvyššie na trhu.
Pri uzatváraní zmlúv na odber elektriny alebo plynu, resp. pri zmene dodávateľa elektriny alebo plynu, je potrebné vyplniť niekoľko formulárov a podpísať sa pod ne, resp. podpísať zmluvy. Pri zmene dodávateľa je to možné urobiť aj tak, že potrebné veci zariadi nový dodávateľ, na základe udeleného splnomocnenia. Pri chybách pri vypĺňaní jednotlivých listín je však potrebné, aby sa odberateľ dostavil na predajné miesto dodávateľa, chyby opravil, stráca čas a veľakrát sa rozhodne zmenu dodávateľa, pre zložitý postup, nevykonať.
Podpisovanie sa v digitalizovanej podobe zásadne uľahčí celý postup. Všetky potrebné listiny budú odberateľovi poskytnuté v elektronickej forme, pričom ich podpis bude môcť odberateľ vykonať rovno v tablete, v digitalizovanej podobe. Na ich základe možno ďalej konať, pričom všetky potrebné listiny, aj s naskenovaným digitalizovaným podpisom, budú následne odberateľovi doručené poštou v klasickej, papierovej podobe.
Návrh šetrí čas hlavne pri postupe pri zmene dodávateľa plynu alebo elektriny, nie je potrebné ísť na predajné miesto dodávateľa, nie je potrebné opravovať prípadné chyby pri vypĺňaní potrebných listín a pod. Postup, ktorý je dne známy z niektorých bánk, resp. mobilných operátorov pri vykonávaní rôznych právnych úkonov, výrazne uľahčí situáciu v tomto segmente podnikania.
Na základe stanoviska Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky k možnosti znaleckého skúmania komplexného grafického vlastnoručného podpisu zachyteného elektronickými prostriedkami vyplýva, že pre takto zaznamenaný podpis nie je potrebné nový znalecký odbor alebo nové znalecké odvetvie; inými slovami, dnešné kriminalisticko-expertízne postupy dostatočne umožňujú skúmať aj takto zaznamenaný podpis metódami používanými už dnes.
Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Celková vplyv na verejné financie je neutrálny.
Predložený návrh právnej úpravy nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Návrh nezakladá nároky na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe, ani nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
Čl. I
Do existujúceho § 17 sa navrhuje doplniť nový odsek 18, ktorý ustanovuje ako prípustnú formu vykonávania právnych úkonov, popísaných v ustanoveniach odsekov 1 17 v § 17, aj elektronickú formu s digitalizovaným podpisom. Digitalizovaný podpis nie je elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov. Ide o formu podpisu, kedy sa podpisujúci reálne podpíše, pričom podpis urobí elektronickým perom na zariadenie na zaznamenanie podpisu v elektronickej podobe, teda na tablet.
Ako je uvedené vyššie, podľa stanoviska Kriminalistického a expertíznemu ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky je takto urobený podpis skúmateľný tými istými kriminalistickými postupmi, ako aj bežný „papierový“ podpis. Čo sa teda týka pochybností o jeho pravosti, tieto sú vyvrátiteľné, resp. potvrditeľné tak isto, ako je to pri bežnom podpise.
Čl. II
Do ustanovenia § 40 ods. 3, ktorý upravuje podpis právneho úkonu, resp. to, kedy ho možno nahradiť aj inak (mechanickými prostriedkami), sa vkladá nová veta, ktorá upravuje možnosť podpisu konajúcej osoby na zariadenie zaznamenavajúce digitalizovaný podpis. Ide o systém pozostávajúci z elektromagnetickej tabuľky s písacím prostriedkom s hrotom bez písacej pasty a špeciálnych softvérov na vyhotovovanie a analýzu rukou napísaného podpisu s možnosťou zaznamenania niektorých biometrických údajov. Inými slovami, pôjde o špeciálne vybavený tablet a elektronické pero.
Ukázala sa otázka, či je potrebné novelizovať toto ustanovenie, keďže samotné ustanovenie pozná relevantnú alternatívu mechanické prostriedky; tu sa na mysli najmä faximile, aj keď, vyššie popísané prostriedky by sa za také takisto dali považovať. Keďže však ide o nový
spôsob podpisovania dokumentov, navrhovateľ sa rozhodol tento spôsob zaniesť aj do ustanovení samotného Občianskeho zákonníka.
Čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona so stanovením vhodnej legisvakančnej doby na prípravu zmien u subjektov, ktorých sa zákon týka.