Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom navrhovanej úpravy je:
a)podpora mladých rodín s dieťaťom, resp. s deťmi v predškolskom veku,
b)zvýšenie adresnosti daňových úľav na dani z príjmu pri fyzických osobách,
c)výrazné zjednodušenie poskytovania daňových úľav vo forme nezdaniteľnej časti základu dane ročne na manžela (manželku).
Súčasná práva úprava umožňuje uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane ročne na manželku (manžela) do výšky základu dane daňovníka 34 401,74 eura. V takomto prípade je nezdaniteľná časť základu dane 3 735,94 eura a postupne klesá do základu dane daňovníka 49 345,49 eura, kedy nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule. Navyše, nezdaniteľná časť základu dane sa znižuje o príjem manželky (manžela).
Predložený návrh znižuje výšku základu dane, pri ktorej si možno uplatniť maximálnu nezdaniteľnú časť na manžela (manželku) z 34 401,74 eura na 20 000 eur. V takomto prípade zostáva nezdaniteľná časť základu dane na súčasnej úrovni 3 735,94 eura a postupne klesá do základu dane daňovníka 34 943,76 eura (v súčasnej úprave je to 49 345,49 eura), kedy nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.
Týmto návrhom sa znižuje možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane pre vysokopríjmové skupiny obyvateľstva. Zároveň návrh takto zabezpečuje príjmy pre ustanovenia, ktoré nasledujú, t.j. pre možnosť odpočítať si nezdaniteľnú časť dane vo vyššej výške pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
V prípade, že sa manželia starajú o vyživované maloleté dieťa (deti) v predškolskom veku, resp. do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky, potom sa nezdaniteľná časť základu dane navrhuje vo výške 7 200 eur, avšak je uplatňovaná len do výšky spoločného základu dane manželov 20 000 eur ročne (v súčasnosti 34 401,74 eura). Tým sa výrazne zvyšuje adresnosť poskytovania takejto daňovej úľavy.
Nezdaniteľná časť základu dane sa v takomto prípade neznižuje o príjem manželky (manžela), keďže manželia podávajú spoločné ročné daňové priznanie, čo výrazne zjednodušuje a spriehľadňuje celý systém.
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 7 200 eur je navyše viazané na starostlivosť o vyživované maloleté dieťa (deti) v predškolskom veku. Navrhovanou právnou úpravou sa podporujú mladé rodiny s deťmi. Táto skupina je ekonomicky pomerne zraniteľnou, keďže sa nachádza v tzv. „štartovacej“ fáze, kedy na jednej strane pomerne vysoké náklady na založenie rodiny (predovšetkým náklady spojené s bývaním) a na druhej strane často krát pracuje iba jeden z manželov, zatiaľ čo druhý sa stará o maloleté dieťa a buď nepracuje vôbec, alebo iba na čiastočný úväzok.
Vzhľadom na:
-zníženie hranice základu dane daňovníka, pri dosiahnutí ktorej je nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v maximálnej výške (t.j. 3 735,94 eura) zo súčasnej úrovne 34 401,74 eura na navrhovanú úroveň 20 000 eur,
-zníženie hranice základu dane daňovníka, pri dosiahnutí ktorej je nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) nula, zo súčasnej úrovne 49 345,49 eura na navrhovanú úroveň 34 943,76 eura,
dopad na verejné financie predpokladáme plusový, t.j. bude znižovať výdavky rozpočtu.
Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh má pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Predložený návrh právnej úpravy nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Návrh nezakladá nároky na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe, ani nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Bod 1. – 3.
Menia sa násobky životného minima, na základe ktorých sa vypočítavajú odpočítateľné položky na manžela / manželku na daň z príjmu fyzických osôb. Nové násobky, ktoré sa zavádzajú v návrhu, sú nastavené tak, aby sa spĺňali stanovené parametre, t.j.:
-hranica základu dane daňovníka, pri dosiahnutí ktorej je nezdaniteľná časť základu dane na manžela / manželku najvyššia, sa znižuje z dnešných 34 401,74 na navrhovaných 20 000 €,
-hranica základu dane daňovníka, pri dosiahnutí ktorej je nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela nula, sa zo súčasnej úrovne 49 345,49 znižuje na navrhovanú úroveň 34 943,76 €.
Bod 4
Navrhuje sa zaviesť spoločné daňové priznanie, ktoré môžu podávať manželia, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, a to:
-spoločný ročný základ dane manželov je maximálne 20 000 €,
-manželia vychovávajú aspoň jedno dieťa do jeho začatia plnenia povinnej školskej dochádzky.
V takomto prípade sa navrhuje odpočítateľná položka pri spoločnom daňovom priznaní do výšky 7 200 €, čím sa zníži daňový základ a podporia sa tak nízkopríjmové, najmä mladé rodiny s deťmi. Ustanovenia o podávaní daňového priznania sa pri spoločnom daňovom priznaní použijú primerane.
Čl. II
Stanovuje sa účinnosť zákona na 1. marca 2014.