NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 3 písm. a) sa číslovka „176,8“ mení na číslovku „102,8“.
2.V § 11 ods. 3 písm. b) sa číslovka „176,8“ mení na číslovku „102,8“.
3.V § 11 ods. 3 písm. b) bod 1. sa číslovka „63,4“ mení na číslovku „44,9“.
4.Za § 32a sa vkladá nový § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32b
Spoločné daňové priznanie
(1)Ak je súčet základov dane manželov ročne rovný, alebo nižší ako 20 000 eur a v tomto manželstve sa vykonáva starostlivosť aspoň o jedno vyživované maloleté dieťa do
začatia plnenia povinnej školskej dochádzky, manželia môžu podať spoločné daňové priznanie.
(2)Daňovníkom podávajúcim spoločné daňové priznanie podľa ods. 1 vzniká nárok na odpočet sumy 7 200 eur z daňového základu, ako nezdaniteľná časť základu dane.
(3)Ustanovenia § 32 sa použijú primerane.
(4)Ustanoveniami § 32b ostatné ustanovenia zákona nie sú dotknuté.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2014.