Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je umožniť osobe, ktorá poberá rodičovský príspevok a spĺňa ďalšie, v návrhu konkretizované požiadavky, aby mohla pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, resp. na dohodu o vykonaní práce podľa Zákonníka práce. Zároveň, pokiaľ na základe tejto dohody zarobí sumu, ktorá neprekročí v návrhu stanovenú hranicu, táto osoba nie je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne a takisto nie je povinná podávať daňové priznanie a zo zarobenej sumy platiť daň.
Návrh zákona takto umožní zlepšiť dotknutým osobám, teda najmä mamičkám na materskej (rodičovskej) dovolenke ich finančnú situáciu, ktorá dnes vo všeobecnosti nie je dobrá. nabáda ich to na aktivitu, ktorú si, samozrejme, musí každá jedna takáto osoba individuálne zvážiť, berúc do úvahy vlastné možnosti. Návrh takisto oslobodzuje dotknuté osoby, v prípade, že spĺňajú stanovené podmienky, od zbytočnej byrokracie a zbavuje ich povinnosti platiť odvody a dane; inými slovami, pokiaľ neprekročia stanovenú hranicu zárobku, zostáva im celá čiastka, ktorú si zarobia a môžu si tak vylepšiť svoje sociálne postavenie. Ďalším pozitívom návrhu je fakt, že zamestnávatelia môžu takto na drobnejšie práce využívať dohody o vykonaní práce, resp. o pracovnej činnosti, pričom takisto odbremenení od zbytočnej byrokracie. Umožňuje im to takisto flexibilne pristupovať k plneniu niektorých úloh v rámci ich podnikateľskej činnosti, čo zlepšuje podnikateľské prostredie. Podnikateľom, za splnenia v návrhu stanovených podmienok, nevzrastajú náklady na pracovnú silu, ako by to bolo v iných prípadoch.
Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, konkrétne z dôvodu výpadku odvodov, ktoré by za iných okolností zamestnanci na dohodu platili.
Predložený návrh právnej úpravy nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni. Návrh nezakladá nároky na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe, ani nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na sociálnu situáciu rodičov poberajúcich rodičovský príspevok.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Za dnes platný § 140 zákona o sociálnom poistení, ktorý upravuje vylúčenie povinnosti platiť poistné pre zamestnancov aj zamestnávateľov, vkladá nový § 140a. Ustanovenia § 140a upravujú situáciu, kedy rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok a zároveň spĺňa podmienku stanovenú v ods. 1 písm. a), b), alebo c), je vylúčený z povinnosti platiť poistné.
Výnimka z povinnosti platiť poistné je však uplatniteľná len za podmienky, že takto definovaná osoba (ods. 1) za rok nezarobí viac, ako sumu rovnajúcu sa nezdaniteľnému základu dane z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Na rok 2013 to je 3735,94 ročne, teda 311,33 mesačne. Samozrejme, ide o súhrnný ročný príjem, posudzovaná osoba teda môže túto sumu zarobiť postupne, alebo aj na jedenkrát.
K Čl. II
Za § 15 zákona o zdravotnom poistení sa vkladá nový § 15a, ktorý upravuje, podobne ako v Čl. I, výnimku z povinnosti platiť poistné na zdravotnom poistení pre presne definovaný okruh osôb. Osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti platiť poistné na zdravotné poistenie, definované rovnako ako v Čl. I, teda ako pri sociálnom poistení. Platia tie isté kritériá vzťahujúce sa na osobu, ako aj na výšku ročného zárobku.
K Čl. III
Do ustanovení zákona o dani z príjmov, ktoré upravujú výnimky z povinnosti predkladať daňové priznanie, sa vkladá ďalší bod, ktorý umožní vztiahnuť túto výnimku aj na osoby, ktoré spĺňajú kritériá na oslobodenie od platenia poistného na sociálne poistenie. Takáto osoba, za splnenia tam stanovených podmienok, teda nebude povinná predkladať daňové priznanie, ani platiť daň z príjmu.
K Čl. IV
Stanovuje sa účinnosť zákona na 1. marca 2014.