NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 437/2012 sa mení a dopĺňa takto:
Za § 140 sa vkladá nový § 140a, ktorý znie:
㤠140a
(1)Z povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom je vylúčená aj osoba poberajúca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu45b) , ktorá trvalý alebo prechodný pobyt50a) na území Slovenskej republiky, vykonáva pracovnú činnosť v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu50b) a zároveň zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa
a)do troch rokov veku,
b)do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c)do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
(2)Osoba podľa ods. 1 je vylúčená z povinnosti platiť poistné zamestnancom a zamestnávateľom len za podmienky, že súhrnný ročný príjem z pracovnej činnosti podľa ods. 1 nepresiahne sumu rovnajúcu sa nezdaniteľnému základu dane z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b) znie:
„45b) Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a) znie:
„50a) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b) znie:
„50b) § 226 a § 228a zákona č. 311/2001 Z. z.“
Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z. a zákona č. 153/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Vylúčenie z povinnosti platiť poistné
(1)Z povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom je vylúčená osoba poberajúca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu51) , ktorá trvalý alebo prechodný pobyt3) na území Slovenskej republiky, vykonáva pracovnú činnosť v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu51a) a zároveň zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa
d)do troch rokov veku,
e)do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
f)do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.
(2)Osoba podľa ods. 1 je vylúčená z povinnosti platiť poistné zamestnancom a zamestnávateľom len za podmienky, že súhrnný ročný príjem z pracovnej činnosti podľa ods. 1 nepresiahne sumu rovnajúcu sa nezdaniteľnému základu dane z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51) znie:
„51) Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a) znie:
„51a) § 226 a § 228a zákona č. 311/2001 Z. z.“
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 32 ods. 4 písm. e) znie:
„e) ako osoba podľa osobitného predpisu122ab),“.
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 122ab) znie:
„122ab) § 140a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2014.