DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Dôvodom predloženia návrhu zákona je, že vo väčšine európskych krajín ako aj na Slovensku hrá jednu z hlavných úloh v problematike fungovania rodín zlučiteľnosť rodičovskej a profesionálnej dráhy. Nedostatok miest v predškolských zariadeniach a jasliach majú za následok, že takéto zosúladenie je často krát nemožné. Dôkazom toho, že ponuka služieb pre túto vekovú kategóriu detí v súčasnej dobe nezodpovedá dopytu svedčia aj čísla Ministerstva školstva, podľa ktorých v septembri 2012 8144 detí sa nedokázalo umiestniť v materských školách. Príčinou dnešného stavu je demografický vývoj v uplynulých rokoch, kedy samosprávy rušili s klesajúcim počtom detí predškolské zariadenia, budovy odpredali alebo len zatvorili a tie medzičasom schátrali. Dnes samospráva nemá dostatok finančných prostriedkov na ich obnovu či zriadenie nových. Navyše právne predpisy neumožňujú flexibilne rozširovať voľné miesta najmä pokiaľ ide o priestorové a hygienické podmienky.
Súkromné zariadenia pre mnohých finančne nedostupné. Ich vysoké náklady aj v dôsledku spomínaných veľmi prísnych technických či hygienických podmienok, ktoré zriaďovateľ takéhoto predškolského zariadenia pre deti musí splniť.
V súčasnosti je nasledovná situácia. S účinnosťou od 1. septembra 2013 (na základe novely školského zákona zákonom č. 324/2012 Z. z.) je v platnosti také znenie odseku 10 a 11 par.28 školského zákona, na základe ktorého do procesu prijímania detí do materskej školy okrem riaditeľa materskej školy nebude vstupovať žiadny iný subjekt (do 31. 8. 2012 to bola Štátna školská inšpekcia, do 31. 8. 2013 zriaďovateľ a rada školy). Prijatie vyššieho počtu detí sa s účinnosťou od 1. septembra 2013 ustanovuje len ako možnosť a nie ako povinnosť. Riaditeľ bude môcť prijať vyšší počet detí do triedy o tri, pričom prijatie najviac troch detí nad počet stanovený v par.28 ods. 9 školského zákona bude možné len vtedy, ak budú splnené podmienky podľa par.3 ods. 2 vyhlášky MZ SR č.527/2007 Z. z., teda že bude na jedno dieťa zabezpečené najmenej 4 m2 plochy dennej miestnosti, ktorá plní funkciu herne a spálne, a ak bude spálňa stavebne oddelená, najmenej 3 m2 plochy herne. Na jedno ležadlo na spanie musí byť zabezpečené najmenej 1,7m2. Priestor na odkladanie ležadiel a lôžkovín musí umožňovať ich riadne prevetrávanie. Na jednu stoličku v jedálni musí byť zabezpečené najmenej 1,4 m2 plochy jedálne. Keďže aj naďalej platia veľmi prísne priestorové a hygienické podmienky, aj napriek vyššie uvedenej legislatívnej zmene sa situáciu s nedostatkom miest v predškolských zariadeniach nepodarí vyriešiť ak nepribudne v systéme iný typ zariadenia starostlivosti o dieťa.Vznik novej služby starostlivosti o dieťa v predškolskom veku za cieľ rozšíriť ponuku pre rodičov o tzv. detské skupiny. Zriaďovateľom detskej skupiny budú môcť byť zamestnávatelia rodičov malých detí, ktoré budú službu využívať, obce, mestá, občianské združenia ale napr. aj mamička na materskej dovolenke, ktorá sa chce popri svojom dieťatku starať aj o ďalšie. Nová služba starostlivosti o dieťa v detskej skupine stanovuje pre poskytovateľa presné podmienky, za akých túto službu môže poskytovať, čo bude zároveň pre rodiča istou zárukou kvality. Detská skupina nemá byť voči škôlke konkurenciou ale alternatívou, nakoľko tu nepôjde o klasický vzdelávací proces.
Cieľom je umožniť, aby čo najširší okruh rodičov mohol využívať túto službu, navrhuje sa v zákone, aby zriaďovateľ mohol službu poskytovať za odplatu, ktorá neprevýši oprávnené
náklady vynaložené na zriadenie a prevádzku zariadenia. Mnohým rodičom práve vzhľadom na flexibilnosť služby, ktorú detské skupiny budú ponúkať umožní lepšie si zosúladiť rodinný a pracovný život, a tak aj rýchlejší návrat na trh práce. Prínosom tejto novej služby je prevencia sociálnej izolácie rodičov, možnosť pre zamestnávateľov udržať si kvalifikovaných zamestnancov. Taktiež toto opatrenie prispieva k zníženiu rizika ohrozenia chudobou a nedostatku príjmov v prípade, že rodič zostane dlhší čas mimo trhu práce. Návrh predpokladá aj vznik nových pracovných miest pre osoby, ktoré sa budú v detských skupinách starať o deti.
Dopad na štátny rozpočet neutrálny pozitívny. Keďže sa predpokladá, že túto službu budú využívať najmä rodičia participujúci na trhu práce.
Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dopad na verejné financie, na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, životné prostredie ani zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II. Osobitná časť
K čl. I
K § 1:
Navrhuje sa vymedziť predmet úpravy, ktorým je poskytovanie služby starostlivosti o deti v detskej skupine a regulácia s tým spojená.
K § 2:
Navrhuje sa definovať službu starostlivosti o deti v súlade so zámerom poskytovať túto službu pre deti v predškolskom veku a mimo domácnosti dieťaťa.
K § 3:
Okruh poskytovateľov sa navrhuje ustanoviť v nadväznosti na primárne neziskovú povahu poskytovania služby starostlivosti a tiež v spojení s úmyslom umožniť rodičom dieťaťa v prípade záujmu zapojiť sa do pracovného procesu v rozsahu, ktorý im situácia umožní. Aj z tohto dôvodu je primárnym cieľom podporiť rozvoj takejto služby u zamestnávateľa rodiča dieťaťa a tiež v organizáciách, ktoré majú neziskový charakter a venujú sa historicky aj sociálnej a vzdelávacej oblasti.
K § 4 až 6:
Proces udeľovania oprávnenia na poskytovanie služby je upravený ako štandardné konanie na žiadosť oprávnenej osoby, v rámci ktorého sa posudzuje splnenie zákonných podmienok na poskytovanie služby. Oprávnenie na poskytovanie služby vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov.
Okrem požiadaviek na osoby, ktoré reprezentujú samotného poskytovateľa a tiež ktoré vykonávajú starostlivosť o deti sa navrhuje preukazovať aj splnenie technických a hygienických požiadaviek na priestory, v ktorých bude starostlivosť poskytovaná. V tejto
oblasti sa navrhuje postupovať podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako pri iných podobných činnostiach.
O zápise do zoznamu a udelení oprávnenia bude rozhodovať úrad práce.
K § 7:
Navrhuje sa ustanoviť povinnosť úradu práce zverejňovať zoznam poskytovateľov služby na webovom sídle, na účely poskytnutia informácií potenciálnym záujemcom, ako aj na účely overenia skutočností, týákajúcich sa poskytovatľa služby.
K § 8 až 14:
Úprava podmienok poskytovania služby vychádza zo základného pravidla podľa § 8, podľa ktorého poskytovateľ musí v každom momente dbať na zdravie a zdravý vývoj dieťaťa a musí sa zdržať všetkého, čo by ich mohlo ohroziť.
Samotné poskytopvanie služby sa vždy realizuje na základe zmluvy medzi rodičom a poskytovatwľom, ktorá upraví všetky potrebné podrobnosti, neupravené zákonom.
Navrhuje sa obmedziť počet detí v jednej skupine, na účely zabezpečenia kvality starostlivosti. Rovnako sa navrhuje ustanoviť potrebný počet osôb, poskytujúcich službu, a to v závislost od počtu detí v skupine.
Pokiaľ ide o stravovanie detí, navrhuje sa umožniť posktyovateľovi zabezpečovať výdaj stravy, pri splnení podmienok podľa osobitných predpisov. Primárne sa nesleduje umožniť prípravu stravy, avšak upravuje sa všeobecné pravidlo pre výdaj stravy, zabezpečenej rodičom dieťaťa.
Na účely informovania rodičov, ako aj na účely kontroly sa ukladá povinnosť jednak mať vypracované a zverejnené interné pravidlá a podrobnosti o poskytovaní služby starostlivosti o deti, ako aj viesť evidnciu detí v skupine.
K § 15 až 17:
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona bude vykonávať úrad práce. V nadväznosti na kontrolu sa ustanovujú aj sankcie za jeho porušenie.
K čl. II
K bodom 1 až 3:
V nadväznosti na úpravu novej činnosti starostlivosti o deti v detských skupinách sa navrhuje primerane upraviť zákon o podpore, rozvoji a ochrane verejného zdravia.
K čl. III
K bodom 1 a 2:
Navrhuje sa oslobodiť činnosti vykonávané pri poskytovaní starostlivosti o deti v detských skupinách od povinnosti platiť daň z nepeňažného príjmu. Rovnako sa navrhuje, aby výdavky, ktoré poskytovateľ vynaloží, boli uznané na účely daňových výdavkov. Toto opatrenie má za cieľ najmä stimulovať zamestnávateľov, aby túto službu prevádzkovali.
K čl. IV
Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. marca 2014.