NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky získania oprávnenia na poskytovanie služby starostlivosti o deti v detskej skupine (ďalej len "služba"), podmienky poskytovania tejto služby a oprávnenia orgánov štátnej správy pri kontrole podmienok jej poskytovania a ukladaní sankcií.
§ 2
Služba
Službou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť poskytovateľa služby, ktorá spočíva v opatrovaní a starostlivosti o dieťa od jedného roku veku do začatia povinnej školskej dochádzky, poskytovaná mimo domácnosť dieťaťa a v skupine detí, zameraná na zabezpečenie potrieb dieťaťa a na výchovu, rozvoj schopností dieťaťa a jeho kultúrnych a hygienických návykov.
§ 3
Poskytovateľ služby
(1)Poskytovateľom služby môže byť
a)zamestnávateľ rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej len "rodič"), ak ide o deti týchto rodičov,
b)obec alebo samosprávny kraj a nimi na tento účel založené právnické osoby,
c)cirkev alebo náboženská spoločnosť a ich zariadenie,
d)stredná škola alebo vysoká škola, ak ide o deti rodičov, ktorí sú ich žiakmi alebo študentami,
e)nadácia alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ak je to v súlade s nimi vykonáanými činnosťami,
f)fyzická osoba, ktorá je rodičom dieťaťa vo veku najviac šesť rokov, ak pri poskytovaní služby je v skupine detí aj dieťa tejto fyzickej osoby.
(2)Poskytovateľ služby je oprávnený poskytovať službu odo dňa vzniku oprávnenia na poskytovanie služby.
Oprávnenie na poskytovanie služby
§ 4
(1)Službu je možné poskytovať len na základe oprávnenia na poskytovanie služby (ďalej len "oprávnenie")
(2)Oprávnenie vzniká dňom zápisu do zoznamu poskytovateľov služby a zaniká dňom výmazu zo zoznamu poskytovateľov služby, a to pre územný obvod úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrad práce"), v ktorom bude služba poskytovaná.
(3)Zápis do zoznamu poskytovateľov služby vykonáva úrad práce v územnom obvode ktorého bude služba poskytovaná a na žiadosť poskytovateľa služby, ktorý preukáže splnenie podmienok na zápis do zozanmu poskytovateľov služby podľa § 5.
§ 5
(1)Podmienkami na zápis do zoznamu poskytovateľov služby sú:
a)bezúhonnosť poskytovateľa a ak je poskytovateľ právnickou osobou jej štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
b)dosiahnutie 18. rokov veku osoby a spôsobilosť osoby na právne úkony v plnom rozsahu a ak je poskytovateľ právnickou osobou jej štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu,
c)určenie fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu, ktorá musí byť bezúhonná, zdravotne spôsobila a musí mať najmenej 18. rokov veku a spôsobilosť na právne úkonu v plnom rozsahu,
d)určenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná a preukázanie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva k nej,
e)zabezpečenie technických požiadaviek a hygienických požiadaviek na nehnuteľnosť, v ktorej bude poskytovaná služba podľa odsekov 4 a 5,
f)poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služby.
(2)Bezúhonnou je na účely ods. 1 písm. a) a c) fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti so starostlivosťou o dieťa alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého spáchanie spočíva v skutku, ktorý by mohol mať nepriaznivý vplyv na dieťa. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a ak ide o cudzinca aj obdobným dokumentom nie starším ako tri mesiace vydaným iným štátom, v ktorom mal cudzinec za posledných päť rokov povolený pobyt.
(3)Zdravotne spôsobilou na účely ods. 1 písm. c) je fyzická osoby, ktorá netrpí chorobou, ohrozujúcou zdravie dieťaťa. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením lekára o tejto skutočnosti, nie starším ako tri mesiace.
(4)Nehnuteľnosť alebo jej časť, ktorá slúži na poskytovanie služby
a)musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi na byt alebo inú nehnuteľnosť alebo jej časť, slúžiacu na bývanie,
b)musí byť zariadená a upravená spôsobom, ktorý zabezpečí, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života detí,
c)nesmie byť umiestnená v blízkosti zdroja hluku alebo znečistenia ovzdušia, ktoré by mali negatívny vplyv na poskytovanie služby alebo zdravie detí.
(5)Poskytovateľ služby je povinný v nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá slúži na poskytovanie služby zabezpečiť dodržiavanie hygienických požiadaviek potrebných na ochranu zdravia detí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.1)
(6)Podmienky podľa odseku 1 musí poskytovateľ služby spĺňať počas celej doby poskytovania služby.
§ 6
(1)Žiadosť o zápis do zoznamu poskytovateľov služby obsahuje
a)meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov poskytovateľa,
b)adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania poskytovateľa,
c)identifikačné číslo poskytovateľa, ak bolo pridelené a ak je poskytovateľ fyzickou osobou, ktorej nebolo pridelené identifikačné číslo, dátum narodenia poskytovateľa,
d)meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu poskytovateľa, ak je poskytovateľ právnickou osobou,
e)meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby osobne vykonávajúcej službu,
f)označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná,
1) § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
g)najvyšší počet detí v detskej skupine,
h)predpokladaný dátum začatia poskytovania služby.
(2)Prílohami žiadosti o zápis do zoznamu poskytovateľov služby sú
a)doklad o bezúhonnosti osôb podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c),
b)doklad o zdravotnej spôsobilosti osoby podľa § 5 ods. 1 písm. c),
c)doklad o vlastníckom práve alebo užívacom práve k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude služba poskytovaná,
d)dokument potvrdzujúci splnenie podmienky podľa § 5 ods. 4,
e)rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva preukazujúce splnenie podmienok podľa § 5 ods. 5,
f)doklad o splnení podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. f).
(3)Ak poskytovateľ služby spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, úrad práce ho zapíše do zoznamu poskytovateľov služby do 30 dní odo dňa podania úplnej žiadosti.
(4)Ak poskytovateľ služby nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, úrad práce žiadosť odmietne.
(5)O zápise do zoznamu poskytovateľov služby sa osobitné rozhodnutie nevydáva.
(6)Poskytovateľ služby je povinný oznámiť úradu práce všetky zmeny údajov a dokladov, ktoré boli obsahom žiadosti do 15 dní odo dňa ich zmeny. Ak zo zmien nevyplýva nesplnenie podmienok podľa § 5 ods. 1, úrad práce zmeny vyznačí v zoznamu poskytovateľov služby; v opačnom prípade začne konanie o výmaze poskytovateľa služby zo zoznamu poskytovateľov služby.
(7)Úrad vymaže poskytovateľa služby zo zoznamu poskytovateľov služby ak
a)poskytovateľ služby zanikne, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
b)ak o to poskytovateľ služby požiada,
c)ak poskytovateľ služby prestane spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 alebo § 5 ods. 1,
d)poskytovateľovi služby bola uložená sankcia podľa zákona za porušenie povinnosti, ktorých následkom mohla byť alebo bola ujma na zdraví alebo živote dieťaťa alebo mu bola uložená sankcia za porušenie § 8 ním alebo fyzickou osobou, ktorá osobne vykonáva službu.
(8)Na konanie o zápise do zoznamu poskytovateľov služby a na konanie o výmaze poskytovateľa zo zoznamu poskytovateľov služby sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.2)
§ 7
Zoznam poskytovateľov služby
(1)Zoznam poskytovateľov služby vedie úrad práce pre svoj územný obvod. Zoznam poskytovateľov služby je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad práce.
(2)Do zoznamu poskytovateľov služby sa zapisujú údaje v rozsahu, v akom uvedené v § 6 ods. 1 písm. a) až g) a údaje o dátume zápisu a výmazu zo zoznamu poskytovateľov služby.
(3)Súčasťou zoznamu poskytovateľov služby sú doklady podľa § 6 ods. 2 písm. c) až f).
(4)Zoznam poskytovateľov služby je verejný a úrad práce sprístupňuje informácie z neho aj na svojom webovom sídle.
Podmienky poskytovania služby
§ 8
Poskytovateľ a ani fyzická osoba, ktorá osobne vykonáva službu nesmie voči dieťaťu používať neprimerané výchovné prostriedky alebo obmedzenia a nesmie používať ani také výchovné prostriedky alebo obmedzenia, ktoré sa dotýkajú dôstojnosti dieťaťa alebo ohrozujú jeho život, zdravie, telesný, citový, rozumový a mravný vývoj.
§ 9
(1)Služba sa poskytuje vo vzťahu ku konkrétnemu dieťaťu len na základe predchádzajúcej písomnej dohody s rodičom dieťaťa.
(2)Službu je možné poskytovať za odplatu, ktorá nesmie prevýšiť sumu skutočne vynaložených nákladov poskytovateľa služby na poskytovanie služby.
2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
§ 10
(1)V jednej detskej skupine môže byť najviac 24 detí.
(2)Poskytovateľ služby je povinný pri určovaní počtu detí v detskej skupine zohľadniť vek detí, ich zdravotný stav a dobu ich pobytu v detskej skupine.
(3)Minimálny počet fyzických osôb, ktoré v detskej skupine osobne vykonávajú službu je nasledovný:
a)jedna, ak je v detskej skupine najviac šesť detí,
b)dve, ak je v detskej skupine nejmenej sedem a najviac 24 detí,
c)tri, ak je v detskej skupine najmenej 13 a najviac 24 detí a zárovňa aspoň jedno dieťa je mladšie ako 2 roky veku.
§ 11
(1)Poskytovateľ služby je oprávnený zabezpečiť dieťaťu stravovanie, a to tak prípravou stravy ako aj výdajom stravy. Rozsah povinnosti poskytovateľa služby zabezpečiť dieťaťu stravu je predmetom dohody medzi poskytovateľom služby a rodičom dieťaťa.
(2)Ak zabezpečuje dieťaťu stravu rodič, poskytovateľ je povinný zabezpečiť uchovanie, ohrev a podanie stravy dieťaťu v súlade s požiadavkami správnej hygienickej praxe podľa osobitného predpisu.3)
(3)Ak poskytovateľ služby zabezpečuje dieťaťu stravu, je tak oprávnený vykonávať len so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pri dodržaní podmienok podľa osobitného zákona.4)
§ 12
Ak sa u dieťaťa vyskytnú príznaky ochorenia, je poskytovateľ služby povinný bezodkladne informovať rodiča dieťaťa a odovzdťa dieťa rodičovi, alebo zabezpečiť poskytnutie lekárskej starostlivosti.
§ 13
(1)Poskytovateľ je povinný vypracovať a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel organizácie a poskytovania služby (ďalej len "interné pravidlá"), ktoré obsahujú najmä
a)identifikáciu poskytovateľa služby,
b)označenie detskej skupiny s uvedením počtu detí v nej alebo maximálneho počtu detí v nej,
c)adresu miesta poskytovania služby,
d)deň vzniku oprávnenia na poskytovanie služby,
e)údaje o odplate za poskytovanie služby,
f)základné pravidlá a podmienky poskytovania služby,
g)plán výchovy a starostlivosti.
(2)Plán výchovy a starostlivosti popisuje akým spôsobom a akými prostriedkami a postupmi sa v detskej skupine rozvíjajú schopnosti, kultúrne a hygienické návyky dieťaťa, so zameraním na formovanie osobnosti dieťaťa a fyzický a psychický vývoj dieťaťa.
(3)Interné pravidlá je poskytovateľ služby povinný v aktuálnom znení zverejniť v priestoroch, kde sa služba poskytuje a ktoré sú prístupné rodičom a ak má webové sídlo, aj na webovom sídle.
§ 14
(1)Poskytovateľ služby je povinný viesť evidenciu detí v detskej skupine, ktorá obsahuje
a)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu dieťaťa,
b)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu aspoň jedného rodiča,
c)meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osoby, ktorá je na základe predchádzajúceho písomného súhlasu rodiča dieťa od poskytovatreľa služby osobne prevziať,
d)deň a doba, po ktoré bolo dieťa v detskej skupine,
e)údaj o zdravotnej poisťovni dieťaťa,
3) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.
4) § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
f)telefonický kontakt na rodiča alebo osobu podľa písmena c),
g)údaj o zdravotnom stave dieťaťa a obmedzeniach z neho vyplývajúcich, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie služby, vrátane údaja o tom, či sa dieťa podrobilo povinným očkovaniam a ak nie, dôvod prečo tomu tak je,
h)odplatu za poskytnutie služby.
(2)Údaje podľa ods. 1 písm. a) g) a každú ich zmenu je rodič povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi služby, pričom ak ide o údaje podľa ods. 1 písm. g), je rodič povinný ich poskytovateľovi služby oznámiť pred uzatvorením dohody o poskytovaní služby.
(3)Súčasťou evidencie detí v detskej skupine je aj dohoda o poskytovaní služby.
(4)Poskytovateľ služby je povinný údaje poda odseku 1 a dohodu o poskytovaní služby uchovávať po dobu 3 rokov odo dňa skončenia poskytovania služby konkrétnemu dieťaťu.
§ 15
Kontrola
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania služby ustanovených týmto zákonom vykonáva úrad práce, s výnimkou kontroly dodržiavania hygienických podmienok, ktorú vykonáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného zákona.
Sankcie
§ 16
(1)Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá poskytuje službu v rozpore s § 4 ods. 1 bez oprávnenia.
(2)Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá ako poskytovateľ
a)na poskytovanie služby použije fyzickú osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c),
b)poruší pri poskytovaní služby § 10,
c)poruší pri poskytovaní služby § 13 ods. 1 alebo 3,
d)nevedie evidenciu podľa § 14,
e)nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. f),
f)neuzatvorí písomnú dohodu o poskytovaní služby podľa § 9 ods. 1,
g)poruší pri poskytovaní služby § 5 ods. 5,
h)poruší § 6 ods. 6 prvá veta,
i)poruší zákaz podľa § 8.
(3)Za priestupok je možné udeliť pokutu
a)700,- eur, ak ide o priestupok podľa ods. 2 písm. c), d) alebo f),
b)1 000,- eur, ak ide o priestupok podľa ods. 2 písm. a), b), e), g) alebo h),
c)3 300,- eur, ak ide o priestupok podľa odseku 1 alebo ods. 2 písm. i).
(4)Priestupky podľa odseku 1 a ods. 2 písm. a) f), h) a i) prejednáva úrad práce v ktorého územnom obvode k priestupku došlo. Priestupok podľa ods. 2 písm. g) prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(5)Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje osobitný zákon.5)
§ 17
(1)Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá poskytuje službu v rozpore s § 4 ods. 1 bez oprávnenia.
(2)Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá ako poskytovateľ
a)na poskytovanie služby použije fyzickú osobu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. c),
b)poruší pri poskytovaní služby § 10,
c)poruší pri poskytovaní služby § 13 ods. 1 alebo 3,
d)nevedie evidenciu podľa § 14,
e)nespĺňa podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. f),
f)neuzatvorí písomnú dohodu o poskytovaní služby podľa § 9 ods. 1,
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
g)poruší pri poskytovaní služby § 5 ods. 5,
h)poruší § 6 ods. 6 prvá veta,
i)poruší zákaz podľa § 8.
(3)Za iný správny delikt je možné udeliť pokutu
d)1 000,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa ods. 2 písm. c), d) alebo f),
e)1 500,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa ods. 2 písm. a), b), e), g) alebo h),
f)4 800,- eur, ak ide o iný správny delikt podľa odseku 1 alebo ods. 2 písm. i).
(4)Iné správne delikty podľa odseku 1 a ods. 2 písm. a) f), h) a i) prejednáva úrad práce v ktorého územnom obvode k inému správnemu deliktu došlo. Iný správny delikt podľa ods. 2 písm. g) prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva.
(5)Orgán prejednávajúci iný správny delikt pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť na dvojnásobok.
(6)Konanie o uloženie pokuty za iný správny delikt možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)Orgán, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty, alebo okolnosti, ktoré odôvodňujú platenie v splátkach.
(9)Na iné správne delikty a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.2)
Čl. II
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 170/2009 Z.z., zákona č. 67/2010 Z.z., zákona č. 132/2010 Z.z., zákona č. 136/2010 Z.z., zákona č. 172/2011 Z.z., zákona č. 470/2011 Z.z., zákona č. 306/2012 Z.z., zákona č. 74/2013 Z.z. a zákona č. 153/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 sa za slová "výchovu a vzdelávanie,27)" vkladajú slová "nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje služba starostlivosti o deti v detských skupinách28a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
"28a) Zákon č. .../2013 Z. z. o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.V § 24 ods. 10 sa slová "sú povinné" nahrádzajú slovami "a poskytovateľ služby starostlivosti o deti v detských skupinách28a) sú povinní".
3.V § 57 ods. 14 sa za slová "v prevádzkarni" vkladajú slová ""a poskytovateľ služby starostlivosti o deti v detských skupinách28a)".
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 185/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č. 374/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 231/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 548/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
188/2012 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 288/2012 Z.z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 70/2013 Z.z. a zákona č. 135/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 7 písm. c) sa slová "predškolského" nahrádzajú slovami "telovýchovného alebo športového zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie starostlivosti o deti v predškolskom veku".
2.§ 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
"s) výdavky na prevádzku vlastného zariadenia na poskytovanie starostlivosti o deti v predškolskom veku".
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2014.