DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu je zabezpečiť tri základné zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre osoby do dovŕšenia 11., resp. 18. roku veku, a to:
a)plne hradené návštevy v domácom prostredí chorého dieťaťa, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje,
b)plánovaná zdravotná starostlivosť pre deti sa musí poskytnúť najneskôr do troch mesiacov,
c)jednoduché a rýchle vybavenie liečba v zahraničí pre deti, pokiaľ nie je možné liečbu poskytnúť na Slovensku.
Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dopad na verejné financie, na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb, životné prostredie ani zamestnanosť a podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
II. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1:
Poskytovanie ambulantnej starostlivosti pre deti v domácom prostredí nie je jednoznačne legislatívne upravené. V mnohých zdravotných situáciách, ako napríklad vysoké horúčky, predstavuje doprava a čakanie v ambulancii všeobecného lekára veľkú záťaž pre choré dieťa. V prípade častých infekčných ochorení u detí môže navyše choré dieťa nakaziť ďalšie deti v čakárni lekára. Návšteva v domácom prostredí dieťaťa tak predstavuje v mnohých prípadoch najvhodnejšiu
Cieľom predkladanej legislatívnej úpravy je jednak ustanoviť povinnosť pre zdravotnú poisťovňu uhrádzať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti v domácom prostredí v plnej výške, pokiaľ si to ich zdravotný stav vyžaduje. Po druhé navrhovaná úprava ustanovuje podmienky poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre deti v domácom prostredí a ukladá MZSR povinnosť určiť minimálnu výšku úhrady za takúto zdravotnú starostlivosť.
K bodom 2 a 3:
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na zmeny v § 3.
K čl. II
K bodom 1 a 2:
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast spoločensky vysokú prioritu. Pokiaľ nie je možné poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť pre deti na Slovensku v primeranej lehote troch mesiacov a takúto starostlivosť je možné poskytnúť v zahraničí, návrh predpokladá zjednodušený postup pri získaní predbežného súhlasu zdravotnej poisťovne. Žiadosť o predbežný súhlas musí obsahovať ba identifikačné údaje dieťaťa a vyjadrenie jeho ošetrujúceho lekára o nutnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti v zahraničí.
K bodom 3 a 4:
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na zmeny v § 9f.
K bodu 5:
Cieľom predkladanej legislatívnej úpravy je zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť pre deti pokiaľ sa táto na Slovensku neposkytuje alebo sa poskytuje s neprimerane dlhými čakacími lehotami. Návrh je súlade s predpokladaným zámerom smernice EP a ER č 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 .
K bodom 6 a 7:
Legislatívno-technické úpravy v nadväznosti na zmeny v § 9f.
K čl. III
Poskytovanie plánovanej starostlivosti pre deti a dorast vysokú prioritu. Oneskorenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže na rozdiel od dospelých ohroziť zdravý vývin dieťaťa. Z tohto dôvodu je nutné ustanoviť povinnosť pre zdravotné poisťovne zabezpečiť dostatočné podmienky pre plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti.
Cieľom predkladanej legislatívnej úpravy je ustanoviť povinnosť pre zdravotnú poisťovňu zabezpečiť plánovanú zdravotnú starostlivosť pre deti v termíne do troch mesiacov od indikácie zdravotnej starostlivosti.
K čl. IV
Účinnosť sa navrhuje od 1. marca 2014.