NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 347/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 342/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 661/2007 Z.z., zákona č. 81/2009 Z.z., zákona č. 402/2009 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 363/2011 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z. a zákona č. 220/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj ambulantná zdravotná starostlivosť v domácom prostredí pre dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, vrátane úhrady dopravy pre lekára do a z domácnosti dieťaťa. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí vykonáva všeobecný lekár pre deti a dorast. O nutnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast na základe posúdenia príznakov ochorenia dieťaťa, pričom o rozhodnutí aj príznakoch chorého dieťaťa vykoná záznam do zdravotnej dokumentácie. Výšku minimálnej úhrady za poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí a výšku úhrady za dopravu lekára ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").".
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.
2.V § 9 ods. 1 sa slová " Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")" nahrádzajú slovom "ministerstva".
3.V § 10a sa slová "ods. 9" nahrádzajú slovami "ods. 10".
Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z.z. zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z.z., zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 352/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 673/2006 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 518/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 594/2007 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 581/2008 Z.z., zákona č. 108/2009 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 533/2009 Z.z., zákona č. 121/2010 Z.z., zákona č.
136/2010 Z.z., zákona č. 151/2010 Z.z., zákona č. 499/2010 Z.z., zákona č. 133/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z., zákona č. 252/2012 Z.z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 421/2012 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z. a zákona č. 220/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9f ods. 1 sa slovo "Žiadosť" nahrádza slovami "Ak nie je v odseku 2 ustanovené inak, žiadosť".
2.V § 9f sa za ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak ide o poistenca do 18. roku veku žiadosť o udelenie súhlasu pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa § 9b ods. 10 podáva zákonný zástupca poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni. Žiadosť musí obsahovať
a)meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, adresu bydliska poistenca, diagnózu poistenca a odôvodnenie potreby plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,16hc)
b)potvrdenie zdravotnej indikácie ošetrujúcim lekárom príslušného špecializačného odboru,
c)potvrdenie ošetrujúceho lekára v príslušnom špecializačnom odbore, že zdravotnú starostlivosť nie je možné v Slovenskej republike poskytnúť v lehote troch mesiacov od indikácie poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára v príslušnom špecializačnom odbore, že predmetná zdravotná starostlivosť sa v Slovenskej republike neposkytuje
d)vyjadrenie ošetrujúceho lekára, či sa jedná o závažné ochorenie, ktoré môže mať za následok závažné poškodenie zdravia.".
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
3.V § 9f ods. 4 sa za slovo "Poistenec" vkladajú slová "alebo jeho zákonný zástupca"
4.V § 9f ods. 5 sa slová "1 a 3" nahrádzajú slovami "1 a 4".
5.V § 9f sa za ods. 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) O žiadosti podľa odseku 2 príslušná zdravotná poisťovňa rozhodne do 5 pracovných dní odo dňa jej prijatia. Ak ide o závažné ochorenie, ktoré môže mať za následok závažné poškodenie zdravia, príslušná zdravotná poisťovňa rozhodne bezodkladne, najneskôr však do 72 hodín. Pokiaľ zdravotná poisťovňa o žiadosti nerozhodne v lehote podľa prvej a druhej vety, žiadosť sa považuje za schválenú. Proti zamietavému rozhodnutiu poistenec právo podať odvolanie na príslušnú zdravotnú poisťovňu do 20 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.".
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
6.V § 9f ods. 8 sa slová "odseku 5" nahrádzajú slovami "odseku 7".
7.V § 9f ods. 9 sa slová "1 a 3 až 6" nahrádzajú slovami "1, 2, 4 až 8".
Čl. III
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z.z., zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 25/2006 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 12/2007 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 594/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z., zákona č. 297/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 581/2008 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 533/2009 Z.z., zákona č. 121/2010 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z.z., zákona č. 97/2011 Z.z., zákona č. 133/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z., zákona č. 313/2012 Z.z., zákona č. 421/2012 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z. a zákona č. 220/2013 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 ods. 8 sa za slová "odseku 3" vkladá čiarka a slová "a ak ide o poistenca do 18. roku veku najneskôr do 3 mesiacov od indikácie plánovanej zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim lekárom".
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2014.