NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Reklama zájazdu
(1)Ak objednávateľ reklamy pri reklame zájazdu19c) uvádza cenu zájazdu, musí uviesť súhrnnú cenu; súhrnnou cenou sa rozumie cena zájazdu, ktorú spotrebiteľ zaplatí, vrátane ďalších platieb za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, ak súčasťou zájazdu, ako aj informácie o možnom zvýšení ceny zájazdu podľa osobitného predpisu.19d)
(2)Ak nie je možné vopred určiť súhrnnú cenu podľa odseku 1, objednávateľ reklamy uvedie v reklame reprezentatívny príklad zájazdu, ktorý okrem ceny zájazdu obsahuje údaje o ďalších platbách za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, ak súčasťou zájazdu, a údaje o výške týchto ďalších platieb vrátane informácie o možnom zvýšení ceny zájazdu podľa osobitného predpisu.19d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19c a 19d znejú:
19c) § 2 zákona č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
19d) § 741c Občianskeho zákonníka.“.
2.V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 3 ods. 6 a § 8 ods. 8, 9 a 24 alebo § 9a“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6, § 8 ods. 8, 9 a 24, § 9a alebo § 9b“.
3.V § 11 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú slová „a § 9b“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.