Návrh vlády Slovenskej republiky
Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na skrátené legislatívne konanie.
Novela reaguje na súčasnú ekonomickú situáciu a stav verejných financií a navrhuje v roku 2014 neuplatniť zvýšenie platu podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ale ponechať platy ústavných činiteľov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii a verejného ochrancu práv na úrovni roku 2013. Uvedený návrh je v súlade s primárnym cieľom v oblasti konsolidácie verejných financií na dosiahnutie deficitu na úrovni 2,83 % HDP v roku 2014 tak, aby Slovensko dodržalo svoje záväzky voči Európskej únii vyplývajúce z Paktu stability a rastu.
Predmetný návrh reaguje na vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 2016, v ktorom je zohľadnený pozitívny vplyv tohto návrhu. Neschválením tejto navrhovanej úpravy by došlo k narušeniu stanoveného fiškálneho rámca, čím by bolo ohrozené splnenie deklarovaného cieľa v oblasti verejných financií. V prípade nesplnenia stanoveného cieľa môžu hroziť pre Slovenskú republiku sankcie zo strany Európskej komisie, čo by mohlo spôsobiť vážne hospodárske škody.
Vzhľadom na tieto okolnosti je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Bratislava, 6. novembra 2013
Robert Fico, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky