VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republikyČíslo: ÚV - 28167/2013
780
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
_________________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 7. november 2013
Národná rada Slovenskej republiky na základe § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
s ú h l a s í
s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení predpisov (tlač 781)